Translation of "public policy institute" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Institute - translation : Policy - translation : Public - translation : Public policy institute - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In Sweden, the National Institute of Public Health will evaluate public health policy throughmeasurement of several lifestyle variables.
Narkomanii) przeprowadzili ocenę, z punktu widzenia, trzyletniego planu działań.WHiszpanii średniookresowa ocena (2004r.) jest obecniepodejmowana przez personel Krajowego Planu ds.
European Institute of Public Administration
Europejski Instytut Administracji Publicznej
European Institute of Public Administrationhttp www.eipa.nl
Europejski Instytut Administracji Publicznejhttp www.eipa.nl
The Norwegian Institute of Public Health
Norweski Instytut Zdrowia Publicznego
Croatian National Institute of Public Health
Przedsiębiorstwa świadczące usługi autobusowe na mocy règlement grand ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dnia 3 lutego 1978 r.
Croatian National Institute of Public Health
Matica hrvatska (Macierz chorwacka)
the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
Member , International Institute of Public Finance ( from 1986 )
członek Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych ( od 1986 )
(fffffffff) the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
(pppppppppp) the European Institute of Public Administration, Maastricht
(mmmmmmmmmm) Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
Presenting the Fraunhofer Institute report, Jakob Edler said that public procurement should be seen as part of a wider policy approach.
Prezentując raport Instytutu Fraunhofera Jakob Edler zwrócił uwagę na fakt, że zamówienia publiczne powinny być postrzegane jako część szerszego zagadnienia politycznego.
Head of Policy Division , European Monetary Institute , Frankfurt
Naczelnik Wydziału Polityki Pieniężnej , Europejski Instytut Walutowy , Frankfurt
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)
ex 90.11 mikroskopów
Public policy and public security
Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
The College of Europe (Bruges and Natolin campuses) The European University Institute (Florence) The European Institute of Public Administration (Maastricht)
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej (Middelfart) Międzynarodowe Centrum Szkoleń Europejskich CIFE (Nicea)
Public policy, public security and public health grounds
Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne oraz zdrowie publiczne
USE employment policy (4406) policy, public
RTplanowanie gospodarki narodowej (1606)RTpolityka podatkowa (2446)
Ms M. Pröhl, Director General of the European Institute of Public Administration
M. Pröhl, dyrektor generalny Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej
Public holidays in the host State shall be observed by the Institute.
Dni ustawowo wolne od pracy w państwie przyjmującym są respektowane przez Instytut.
Digitized Sky Survey image provided by the Space Telescope Science Institute public domain .
Cyfrowe obrazy nieba z Space Telescope Science Institute public domain .
(d) public policy objectives.
(d) cele polityki publicznej.
Public policy shall include
Porządek publiczny obejmuje
Public Health Policy Common Agriculture Policy(incl. Food Safety) Fishery policy
Rządy i Instytucje Publiczne Instytucje UE Agencje UE Organizacje międzynarodowe
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE)
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (National Institute of Public Health and Environment)
Úrad vlády Slovenskej republiky (Biuro rządu Republiki Słowackiej)
BCE Department of Public Policy
Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie, Wydział Polityki Publicznej
An active public information policy
Wprowadzono też różne narzędzia ułatwiające publiczny dostęp do informacji, takie jak infolinie.
Public hearing on maritime policy
Publiczne wysłuchanie w sprawie polityki morskiej
Directorate for Public Procurement Policy
Dyrekcja Polityk Zamówień Publicznych
Strengthen the financial sustainability of the Training Institute for Public Administration and its training capacities.
Należy wzmocnić zdolność finansową Instytutu ds. Szkoleń dla Administracji Publicznej i jego możliwości przeprowadzania szkoleń.
(d) constitutes a threat to public policy or public security.
(d) stanowi on zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa.
measures justified on grounds of public policy or public security.
Wykonanie decyzji Trybunału reguluje art. 228 traktatu WE.
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
Through our involvement in setting up the regional school for public administration we also cooperate with the Kosovo Institute for Public Administration.
Poprzez nasze zaangażowanie w założenie regionalnej szkoły administracji publicznej współpracujemy również z kosowskim Instytutem Administracji Publicznej.
The loan contract was concluded between RTP and the Public Debt Stabilisation Fund, a fund managed by the Public Debt Management Institute.
Umowa pożyczki została zawarta między RTP i Funduszem Stabilizacji Zadłużenia Publicznego, zarządzanym przez Instytut Zarządzania Zadłużeniem Publicznym.
not be regarded as a threat to public policy, public security or public health
nie być uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 Only for the activity of auditing accounts.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 Dotyczy jedynie działalności biegłych rewidentów.
Tourism policy and public private cooperation
Polityka turystyczna a współpraca między sektorem publicznym a prywatnym
MT2436 public finance and budget policy
NT1 od h y w i a nie NT1 polityka h y w i e n i o w a NT1 prawo h y w noT c i o we
Public speeches explaining the proposed policy
Dokumenty, które wymagają tłumaczenia na wszystkie języki urzędowe są wskazane czarnym kolorem czcionki.
Structural policy and public financial support
Naukowa podstawa działań politycznych
RD policy income support public goods
Polityka rynkowa Wsparcie dochodów
Structural policy and public financial support
Polityka strukturalna i wsparcie finansowe ze środków publicznych
ANNUAL REPORT 2007 informing public policy.
SPRAWOZDANIE ROCZNE 2007
Policy integration and raising public awareness
Wpływ aspektów Zmiany wymienionych klimatuw pionie na aspekty wymienione w poziomie

 

Related searches: Public Policy Institute - Institute For Public Policy Research - Institute For Public Policy - Global Public Policy Institute - Institute On Religion And Public Policy - Polling Institute, Opinion Research Institute - Policy Institute - Migration Policy Institute - Institute For European Environmental Policy - Foreign Policy Institute -