Translation of "rate equation" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Equation - translation : Rate - translation : Rate equation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(The equivalent monthly rate is obtained by the equation
(Równoważną miesięczną ratę wylicza się ze wzoru
We take the rate of change of both sides of this equation with respect to x.
Badamy szybkość zmian po obu stronach tego równania ze względu na zmienną x.
More precisely, the equation postulates that, given the ex ante real rate, the nominal interest rate i moves in parallel with changes in expected inflation pe.
i r p danej realnej stopie procentowej ex ante stopa nominalna i kształtuje się zgodnie ze zmianami oczekiwanej inflacji pe.
By rearranging this equation, it is easy to see that the nominal interest rate equals the sum of the real interest rate and the inflation rate because the expected real interest rate (r ) changes or because the expected inflation rate (pe) changes.
Równanie to pokazuje, że nominalne stopy procentowe mogą się zmieniać z dwóch powodów pod wpływem zmian oczekiwanej realnej stopy procentowej (r ) lub pod wpływem zmian oczekiwanej inflacji (pe). Mówiąc ściślej, równanie to pokazuje, że przy
Equation
Masa
Equation
Równanie
Equation
Równanie
So that's our equation. We've written our mathematical equation.
To nasze równanie.
And now let's subtract this equation from that equation.
A teraz odejmijmy to równanie od tego równania.
Equation Solver
Analizator równań
Equation Balancer
Równoważenie równań
Equation Solver...
Rozwiązywanie równań... WhatsThis Help
Cartesian Equation
Równanie kartezjańskie
Polar Equation
Równanie biegunowe
Equation Editor
Edytor równań
The equation
Równanie
Characteristic equation.
Równanie charakterystyczne.
equation 1
wzór 1
equation 2
wzór 2
equation 3
wzór 3
equation 4
wzór 4
There's something slightly different about this equation than that equation.
To równanie nieco się różni od tego.
What we can do is, we can replace any equation with that equation times some scalar multiple, plus another equation.
Co możemy zrobić, to zamienić któreś równanie z tym równaniem pomnożonym przez skalar i dodanym innym równaniem.
Tools Equation Solver...
Narzędzia Analizator równań
Expanded Cartesian Equation
Rozwinięte równanie kartezjańskie
Enter an equation
Podaj równanie
Homogeneous differential equation.
Równanie różniczkowe jednorodne.
That's the equation.
To jest równanie.
So quadratic equation.
Równanie kwadratowe...
So this radical equation his simplified to just a standard quadratic equation.
Równanie pierwiastkowe stało się typowym równaniem kwadratowym.
So let me replace this guy with this equation minus that equation.
Wobec tego zamieniam ten wiersz na to równanie odjąć to równanie.
We can divide an equation, or multiply an equation by a scalar.
Możemy podzielić lub pomnożyć równanie przez skalar.
But it won't be the case, because you can actually just subtract this equation, from the bottom equation, from the top equation.
Ale tak nie jest, ponieważ możemy po prostu odjąć to równanie, dolne równanie od równania górnego.
So this would satisfy this equation, but it would not satisfy this equation.
To by spełniało to równanie, ale nie byłoby rozwiązaniem tego równania.
On the Ważewski equation .
On the Ważewski equation.
the Equation Solver Dialog
Okno dialogowe Analizator równań
EqChem, the equation solver
EqChem, narzędzie do rozwiązywania równań chemicznych
That's that first equation.
To pierwsze równanie.
Take the characteristic equation.
Wypiszmy równanie chakrakterystyczne.
A very simple equation.
Bardzo proste równanie.
A balanced chemical equation.
Równoważne równanie chemiczne.
Next equation to balance.
Następne równanie do uzgodnienia!
That's our first equation.
To nasze pierwsze równanie.
Upon setting this characteristic equation equal to the desired characteristic equation, we find formula_18.
formula_17formula_18Określając to równanie charakterystyczne jako równe pożądanemu równaniu charakterystycznemu, otrzymujemy formula_19.
To go back from this equation to that equation, we take the square root.
Żeby się cofnąć od tego równania do tego, wyciągamy pierwiastek.

 

Related searches: Rate Equation - Equation - Regression Equation - Equation Of State - Accounting Equation - Value Equation - Constitutive Equation - Momentum Equation - Structural Equation Model - Equation Of Motion -