Translation of "regional capital" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Capital - translation : Regional - translation : Regional capital - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Regional Capital
Stolica regionu
Dapaong is the regional capital.
Jego stolicą i największym miastem jest Dapaong.
I live in Poznań, the regional capital of Wielkopolska.
Mieszkam w mieście Poznań, które jest stolicą Wielkopolski.
Developing financial regional markets to mobilise regional and external capital for business development, in particular SMEs
rozwój regionalnych rynków finansowych w celu mobilizacji regionalnego i zewnętrznego kapitału na cele rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w obszarze MŚP
development of physical capital, the improvement of connections with Union and regional networks.
rozwój kapitału rzeczowego, poprawę powiązań z Unią oraz sieciami regionalnymi.
During Mexican rule, Governor Pío Pico made Los Angeles Alta California's regional capital.
Gubernator Pío Pico uczynił wówczas Los Angeles stolicą regionu Alta California.
Capital inflows have already decreased dramatically and intra regional trade flows have slowed down substantially.
Zdecydowanie zmniejszył się już dopływ kapitału i znacząco skurczyły się obroty w handlu międzyregionalnym.
Maintaining a large share of the capital market business was not typical of a regional bank.
Zachowanie znacznej części transakcji na rynkach kapitałowych jest nietypowe dla banku regionalnego.
Jamaica, like other economically challenged regional territories, has been losing much of its human capital for decades.
Jamajka, jak każde państwo borykające się z problemami ekonomicznymi, od dziesięcioleci traci ludzki kapitał.
Like Gdańsk and Gdynia, Szczecin, as a regional capital, regards its shipyard as one of its symbols.
Szczecin, jako stolica regionu, traktuje Stocznię Szczecińską jako jeden ze swoich symboli, podobnie Gdańsk i Gdynia. Pani komisarz!
In September 2005, the Flemish regional government opened a fund to raise risk capital for Flemish SMEs.
We wrześniu 2005 roku władze regionalne Flandrii utworzyły fundusz pozyskujący kapitał wysokiego ryzyka dla flamandzkich MŚP.
Human capital as a factor of growth and promotion of employment at regional level France and Germany
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu i promocji zatrudnienia na szczeblu regionalnym Niemcy i Francja
inHungary,the Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Regional Sickness Insurance Fund for Pest and the Capital),
naWęgrzechdo Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Regionalna Kasa Ubezpieczeń Chorobowych dla Pesztu i Stolicy) w Budapeszcie
Sipaliwini does not have a regional capital as it is directly administered by the national government in Paramaribo.
Sipaliwini nie ma stolicy i jest zarządzany przez rząd państwowy w Paramaribo.
The Bank shall communicate to the Commission the proposed project relating to risk capital in the form of a risk capital facility for incorporation into a regional financing plan.
Bank powiadamia Komisję o wnioskowanym projekcie dotyczącym kapitału podwyższonego ryzyka w postaci instrumentu kapitału podwyższonego ryzyka, w celu włączenia do regionalnego planu finansowania.
The regional capital is Madingou.It was at this time that West wrote what would eventually become Miss Lonelyhearts (1933).
Stolicą departamentu jest miasto Madingou.To wtedy, nocami, powstała powieść Miss Lonelyhearts (1933).
encourage reinvestment of capital and profits locally for the purposes of setting up grants for projects and purchasing of local businesses and regional financial instruments for development and venture capital
wspierać na szczeblu lokalnym reinwestowanie kapitału i zysków w tworzenie grantów na projekty i na przejmowanie przedsiębiorstw lokalnych oraz w opracowywanie regionalnych instrumentów finansowych w zakresie kapitału na rozwój i kapitału podwyższonego ryzyka
As a prerequisite and basis for regional youth supervision, a central youth centre was created in Jennersdorf, the district capital.
Warunkiem wstępnym i podstawą do sprawowania nadzoru nad młodzieżą w regionie było stworzenie centralnego ośrodka dlamłodzieży w stolicy okręgu Jennersdorf.
In this example Leader has helped to maximise the use of regional resources (human capital, economic resources or local products).
Nowe wyzwania dla Leader w przyszłości można zwłaszcza zidentykować w odniesieniu do potencjału tej inicjatywy w zakresie promowania konkurencyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Europie.
Across the developed world, investment in human capital is the driving force for growth and both regional and national development.
W państwach rozwiniętych inwestycje w kapitał ludzki stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego i rozwoju w skali regionu i całego kraju.
Capital, capital.
Kapitalnie, kapitalnie.
Consequently, the future core capital ratio of ... had to be significantly higher than the average core capital ratio of 6,1 for regional banks savings banks in the period from 1995 to 2000.
W związku z tym przewidziany w przyszłości współczynnik kapitału podstawowego w wysokości ... musi być znacznie wyższy niż średni współczynnik kapitału podstawowego w wysokości 6,1 dla banków krajów związkowych kas oszczędnościowych w latach 1995 2000.
Conversely, regional integration and cooperation, in particular the promotion of intra regional trade and free movement of goods, services, persons and capital, will help mitigate the longer term effects of the crisis.
I odwrotnie integracja i współpraca regionalna, a przede wszystkim promowanie międzyregionalnej wymiany handlowej oraz swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału, pomogą w ograniczeniu długoterminowych skutków kryzysu.
I want to thank Mr Guellec for including my suggestion on the importance of social capital in boosting regional economic growth.
Chcę podziękować p. Guellecowi za uwzględnienie mojej sugestii dotyczącej istotnego znaczenia kapitału społecznego dla przyśpieszenia regionalnego wzrostu gospodarczego.
The regional capital is Sibiti.Pool is a department of the Republic of the Congo in the southeastern part of the country.
Stolicą departamentu jest miasto Sibiti.Pool jeden z departamentów Konga, położony w południowo wschodniej części państwa.
The regional capital is Ouésso.Niari is a department of the Republic of the Congo in the western part of the country.
Stolicą departamentu jest miasto Ouésso.Niari jeden z departamentów Konga, położony w południowo zachodniej części państwa.
Furthermore, the regional aid guidelines, the research and development guidelines and the communication on risk capital will be reviewed. A communication
Ponadto Komisja dokona przeglądu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, wytycznych w sprawie BiR oraz komunikatu w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka.
Structural Funds to set up (regional) nancial instruments for SMEs, including advisory and technical assistance, equity and venture capital, and guarantees.
Instrument ten, który rozpoczął działanie w 2007 roku, umożliwia państwom członkowskim korzystanie z funduszy strukturalnych, by tworzyć (regionalne) instrumenty finansowania dla MŚP uwzględniające doradztwo, pomoc techniczną, kapitał własny czy kapitał wysokiego ryzyka, a także poręczenia.
Improving public administration increasing quality of human capital modernising infrastructure supporting competitive and innovative enterprises increasing regional competitiveness developing rural areas
Priorytety programowe n Europejska Współpraca Terytorialna na obszarach przygranicznych mieszka około 181,7 mln osób (37,5 ludności UE), podczas gdy wszystkie regiony i obywatele UE są objęci co najmniej jednym z 13 aktualnych obszarów współpracy międzynarodowej.
Sustaining a growing, knowledge based, competitive economy improving attractiveness and quality of life investing in human capital addressing Gozo s regional distinctiveness
Utrzymanie rozwoju opartej na wiedzy i konkurencyjnej gospodarki, wzrost atrakcyjności i podnoszenie jakości życia, inwestycje w kapitał ludzki i uwzględnienie odrębności regionalnej wyspy Gozo.
The second Regional Stakeholders Forum was hosted by the European House on 22 and 23 June, 2007, in the Hungarian capital.
Drugie Regionalne Forum Zainteresowanych Stron miało miejsce 22 23 czerwca 2007 r. w stolicy Węgier, w siedzibie Domu Europejskiego.
In the human capital sector, typical borrowers include universities, hospitals, regional or municipal authorities, central governments, research bodies and private companies.
W sektorze kapitału ludzkiego do typowych kredytobiorców należą uniwersytety, szpitale, władze regionalne lub lokalne, rządy centralne, ośrodki badawcze i firmy prywatne.
Case NN 71 2005 Capital increase in HSH Nordbank, Commission decision of 6.9.2005.Case NN 72 2005 Capital increase in BayernLB, Commission decision of 6.9.2005.Guidelines on national regional aid (OJ C 74, 10.3.1998).Case N 492 2004 Regional development aid in favour of SABIC (OJ C 176, 16.7.2005).
Sprawa NN 71 05, Podwyższenie kapitału w HSH Nordbank, decyzja Komisji z 6.9.2005.Sprawa NN 72 05, Podwyższenie kapitału w BayernLB, decyzja Komisji z 6.9.2005.
The regional capital is Kinkala. Sangha is a department of the Republic of the Congo in the northern part of the country.
Stolicą departamentu jest miasto Kinkala.Sangha jeden z departamentów Konga, położony w północno zachodniej części państwa.
Access to the Internet is also limited outside the capital Minsk and regional centres, and even there the connecting charge remains high.
Ograniczony jest również dostęp do internetu, z wyjątkiem Mińska i większych miast, a i tam cena dostępu utrzymuje się na wysokim poziomie.
Another deals with mountain areas.Two studies on human capital deal respectively withits role in regional development and in the globalknowledge based economy.
Ierenami górskimi. Dwa inne opracowania przedstaapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym oraz w zglobalizowanej i wyspecjalizowanej gospodarce.
Their meeting shed light not only on the great diversity of regional situations but also on the common capital of shared experience.
Spotkanie ujawniło zarówno dużą różnorodność sytuacji regionalnych, jak i wspólny kapitał wymiany doświadczeń.
Capital and reserves Capital
Kapitał i fundusz rezerwowy Kapitał
Regional governments, local authorities and PSEs that, according to competent supervisory authorities,can be treated equally to credit institutions for capital requirements purposes
Łączna liczba różnych systemów prawnych mających zastosowanie do(i) kontrahenta, (ii) wierzyciela, (iii) dłużnika, (iv) gwaranta (jeśli dotyczy), (v) umowy będącej podstawą należności kredytowej, (vi) umowy w sprawie przekazania na zabezpieczenie nie może przekroczyć dwóch.
encourage reinvestment of capital and profits locally for the purposes of setting up grants for projects and purchasing of local businesses and regional financial instruments for development and venture capital, without prejudice to the single market
wspierać na szczeblu lokalnym reinwestowanie kapitału i zysków w tworzenie grantów na projekty i na przejmowanie przedsiębiorstw lokalnych oraz w opracowywanie regionalnych instrumentów finansowych w zakresie kapitału na rozwój i kapitału podwyższonego ryzyka, nie zakłócając funkcjonowania jednolitego rynku
Identity capital begets identity capital.
Kapitał tożsamości rodzi kolejny kapitał.
Capital and reserves Capital Reserves
Kapitał i fundusz rezerwowy Kapitał Fundusz rezerwowy
A strong regional presence in Brussels t was the opening of the regional office for Saarland on the Brussels offices of Nord Pas de Calais (France) and the capital of a new Member State, Budapest (Hungary).
Silna obecność regionów w Brukseli twarcie w 1985 r. biura kraju Saary (Niemcy) utoro
Socamut has capital amounting to EUR 14 436 805.74 at its disposal, to which equal contributions are made by European funds and regional funds.
SOCAMUT ma do dyspozycji kapitaı w wysokoリci 14 436 805,74 euro, do ktùrego rùwne udziaıy wnoszッ fundusze europejskie i fundusze regionalne.
Capital account A. Capital transfers 1 .
Rachunek kapitałowy A. Transfery kapitałowe 1 .

 

Related searches: Regional And Sub-regional - Regional And Supra-regional Importance - Regional And Supra-regional - Regional And Sub-regional Integration - Regional Capital - Regional Capital City - Regional Capital Cities - Regional Fixed Capital - Share Capital And Additional Paid In Capital - Venture Capital Capital -