Translation of "social enterprise" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Definition of social enterprise
Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego
Promoting innovative social enterprise
Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych
3.1 Definition of social enterprise
3.1 Definicja przedsiębiorstwa społecznego
EaSI Micro finance and Social Enterprise
EaSI instrument gwarancyjny dla mikrofinansowania i przedsiębiorstw społecznych
3.5 Launching development programmes for social enterprise
3.5 Wprowadzenie programów na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych
EESC member, rapporteur for the opinion on Social entrepreneurship and social enterprise
członkini EKES u, sprawozdawczyni opinii w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
1.2 Social enterprise is a key element of the European social model.
1.2 Przedsiębiorstwa społeczne to kluczowy element europejskiego modelu społecznego.
Employment Social policy and social protection Equal opportunities Enterprise policy, competition and taxation
Polityka gospodarcza i pieniężna
I started open Souce Ecology as a social enterprise.
Zacząłem OSE jako przedsiębiorstwo społeczne.
3.7.3 Social enterprise has emerged within varying national contexts.
3.7.3 Przedsiębiorstwa społeczne powstawały w różnych warunkach krajowych.
The Social Enterprise HORYZONTY ITD in Angelic Lanckorona, Poland
Przedsiębiorstwo społeczne Horyzonty ITD w przepięknej Lanckoronie, Polska
Social economy enterprises are characterised by a form of enterprise that differs from the capital enterprise model.
Cechą przedsiębiorstw gospodarki społecznej jest ich status, rożny od statusu przedsiębiorstw kapitałowych.
Exchange of views with Ariane Rodert, EESC rapporteur on Social entrepreneurship and social enterprise
Wymiana poglądów z udziałem Ariane Rodert, sprawozdawczyni EKES u w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Improving economic infrastructure enterprise, science and innovation human capital social infrastructure and social inclusion
Poprawa infrastruktury gospodarczej, przedsiębiorstw, nauki i innowacji, jakości kapitału ludzkiego, infrastruktury i integracji społecznej n pozostałe obszary inwestycji to porty i śród lądowe szlaki wodne 4,1 mld euro (1,2 ) transport multimodalny i inteligentne systemy transportowe 3,3 mld euro (1 ) lotniska 1,9 mld euro (0,5 ) transport miejski 1,9 mld euro (0,5 ).
This is a social enterprise, not for profit cooperative supermarket.
To przedsięwzięcie społeczne, supermarket non profit.
2.4 Social enterprise is highlighted in several recent EU initiatives.
2.4 Zagadnienie przedsiębiorczości społecznej było ostatnio poruszane w kilku inicjatywach unijnych.
3.1 Promoting social and societal innovation as an enterprise model
3.1 Promowanie innowacji społecznych i społecznościowych jako modelu przedsiębiorczości
2.2 In response, a subgroup4 of the Commission's consultative multi stakeholder group on social enterprise (GECES) has been tasked with giving the Commission guidelines on how social enterprise can measure their social impact.
2.2 Dlatego też jedna z podgrup4 w ramach wielostronnej grupy doradczej Komisji ds. przedsiębiorczości społecznej (GECES) otrzymała zadanie przygotowania wskazówek dla Komisji na temat możliwości mierzenia przez przedsiębiorstwa społeczne wpływu społecznego.
3.2.5 One of the key foundations of social enterprise is independence.
3.2.5 Jednym z fundamentów przedsiębiorczości społecznej jest niezależność przedsiębiorstw społecznych.
4.5.6 The notion of social enterprise continues to spread in Europe.
4.5.6 Idea przedsiębiorstwa społecznego nadal rozprzestrzenia się w Europie.
Exchange of views with Ariane Rodert, rapporteur for the opinion on Social Entrepreneurship and Social Enterprise
Wymiana poglądów z Ariane RODERT, sprawozdawczynią opinii w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
A social investment market requires supply and demand, and therefore a well established social enterprise sector.
Rynek inwestycji społecznych wymaga podaży i popytu, a zatem ugruntowanego sektora przedsiębiorczości społecznej.
1.13 Particular emphasis must be placed on new Member States in order to ensure the emergence of social enterprise, through the opening up of public services, adopting social inclusion policies and promoting forms for social enterprise such as the social economy.
1.13 Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe państwa członkowskie, aby zapewnić powstawanie przedsiębiorstw społecznych poprzez otwarcie usług publicznych, przyjęcie polityki dotyczącej włączenia społecznego oraz promowanie takich form przedsiębiorczości społecznej jak gospodarka społeczna.
1.13 Particular emphasis must be placed on new Member States in order to ensure the emergence of social enterprise, through the opening up of public services, adopting social inclusion policies and promoting forms for social enterprise such as the social economy.
1.13 Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe państwa członkowskie, aby zapewnić powstawanie przedsiębiorstw społecznych poprzez otwarcie usług publicznych, przyjęcie polityki dotyczącej włączenia społecznego oraz promowanie takich form przedsiębiorczości społecznej, jak gospodarka społeczna.
1.11 Social enterprise must be included in research, innovation and development programmes.
1.11 Przedsiębiorstwa społeczne muszą być uwzględniane w programach na rzecz badań, innowacji i rozwoju.
3.7.4 The EU should also promote social enterprise outside its own borders.
3.7.4 UE powinna również promować koncepcję przedsiębiorstwa społecznego poza swymi granicami.
An example of a successful rural Polish social enterprise is HORYZONTY ITD .
Dużym wyzwaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy na wsi dziedziczącej wiele zaniedbań.
Social economy enterprises are an integral part of the Commission's enterprise policy.
Koncepcja przedsiębiorstw sektora gospodarki społecznej stanowi integralną część polityki Komisji dotyczącej przedsiębiorstw.
3.1.2 Capital is fundamental to the growth of social enterprise, but some of the capital described in the Regulation is, by its nature, particularly difficult to make accessible to social enterprise, particularly within the social economy.
3.1.2 Kapitał jest podstawą dla wzrostu i rozkwitu przedsiębiorczości społecznej, ale z powodu jego formy niektóre rodzaje kapitału opisane w rozporządzeniu są szczególnie trudno dostępne dla przedsiębiorstw społecznych, przede wszystkim tych które wchodzą w skład gospodarki społecznej.
4.1.5 The EESC endorses the emphasis on social innovation and ways of supporting projects relating to the social economy, social entrepreneurship and social enterprise.
4.1.5 EKES popiera położenie nacisku na innowacje społeczne i możliwości wspierania projektów w dziedzinie gospodarki społecznej, przedsiębiorczości społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.
4.3.2 In particular it is worth noting that research indicates that women are more highly represented in social enterprise than traditional enterprise.
4.3.2 W szczególności warto zauważyć, że badania pokazują, że kobiety są lepiej reprezentowane w przedsiębiorstwach społecznych niż w tradycyjnych przedsiębiorstwach.
It no longer contains the promised communication from the Directorate General for Enterprise and Industry (DG ENTERPRISE) on corporate social responsibility (CSR).
Nie przewiduje on już obiecanego komunikatu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG Enterprise) w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR).
1.6 Other features of social enterprise also need to be taken into consideration.
1.6 Należy uwzględnić także inne charakterystyczne cechy przedsiębiorczości społecznej.
3.6.5 Increasing trust and confidence in social enterprise depends upon accountability and transparency.
3.6.5 Podstawą zwiększenia zaufania do przedsiębiorstw społecznych jest ich rozliczalność i przejrzystość.
An area where the EESC has specific expertise is social economy enterprise (SEE).
Obszar, w którym EKES ma szczególną wiedzę, dotyczy przedsiębiorstw społecznych.
6.4 When designing social impact methods they must be kept proportional and be designed to support the social enterprise.
6.4 Przy opracowywaniu metod wpływu społecznego trzeba dopilnować, by zachowały one właściwe proporcje i były zaprojektowane w sposób umożliwiający wspieranie przedsiębiorstwa społecznego.
Develop social indicators for social impact and social enterprise development to be included in the Europe 2020 mid term review and NRP5 reporting
Opracować wskaźniki społeczne dotyczące wpływu społecznego i rozwoju przedsiębiorczości społecznej, które zostaną włączone do śródokresowego przeglądu strategii Europa 2020 i sprawozdań dotyczących KPR5.
Developing an investment market is only secondary to establishing a sustainable social enterprise sector.
Rozwój rynku inwestycyjnego ma jedynie drugorzędne znaczenie dla stworzenia trwałego sektora przedsiębiorczości społecznej.
It lists already 1,000 entities that are offering debt and equity for social enterprise.
Liczy ona już 1000 jednostek, które oferują przedsiębiorstwom społecznym finansowanie dłużne i kapitałowe.
Approximately one in four businesses founded in Europe would therefore be a social enterprise.
Oznacza to, że w przybliżeniu co czwarte przedsiębiorstwo tworzone w Europie jest przedsiębiorstwem społecznym.
Co creation of new policies to support social enterprise suited to the local context
Wspólne opracowanie nowych, dostosowanych do lokalnego kontekstu strategii wspierania przedsiębiorstw społecznych
3.6 Therefore, the EESC stresses that any initiatives in this area must adhere to the SBI description of a social enterprise, since it captures the diverse models of social enterprise in the Member States.
3.6 W związku z tym EKES podkreśla, że wszelkie inicjatywy w tym zakresie muszą przestrzegać opisu przedsiębiorstwa społecznego przyjętego w SBI, ponieważ definicja ta oddaje charakter różnych modeli przedsiębiorczości społecznej w państwach członkowskich.
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
2.3 Social entrepreneurship and social enterprise cover a diversity of concepts that include various actors and terms at Member State level.
2.3 Przedsiębiorczość społeczna i przedsiębiorstwa społeczne to zjawiska obejmujące wiele różnorodnych pojęć, które uwzględniają różne podmioty i różne warunki na poziomie państw członkowskich.

 

Related searches: Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Enterprise To Enterprise - Social Enterprise - Enterprise Social - Enterprise Social Networking - Social Enterprise Development - Enterprise Social Software - Social Enterprise Sector - Promoting Social Enterprise - Enterprise Social Business -