Translation of "social enterprise sector" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A social investment market requires supply and demand, and therefore a well established social enterprise sector.
Rynek inwestycji społecznych wymaga podaży i popytu, a zatem ugruntowanego sektora przedsiębiorczości społecznej.
Business enterprise sector
Sektor przedsiębiorstw
Developing an investment market is only secondary to establishing a sustainable social enterprise sector.
Rozwój rynku inwestycyjnego ma jedynie drugorzędne znaczenie dla stworzenia trwałego sektora przedsiębiorczości społecznej.
3.6.1 Social enterprise must be more visible and recognised as a vital sector in society.
3.6.1 Przedsiębiorstwa społeczne muszą być bardziej widoczne i postrzegane jako istotna część życia społeczeństwa.
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Definition of social enterprise
Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego
Promoting innovative social enterprise
Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych
1.2 Social enterprise is a growing sector which makes a significant contribution to achieving the Europe 2020 goals.
1.2 Przedsiębiorczość społeczna to rozwijający się sektor, który znacząco przyczynia się do osiągania celów strategii Europa 2020 .
3.1 Definition of social enterprise
3.1 Definicja przedsiębiorstwa społecznego
5.7 Since the social enterprise sector still is underdeveloped in many countries, any initiative in the field of social impact investment must be carefully considered.
5.7 Ponieważ w wielu krajach sektor przedsiębiorstw społecznych jest wciąż słabo rozwinięty, należy starannie rozważyć każdą inicjatywę w dziedzinie inwestycji o wpływie społecznym.
EaSI Micro finance and Social Enterprise
EaSI instrument gwarancyjny dla mikrofinansowania i przedsiębiorstw społecznych
R D statistics in the business enterprise sector
Statystyki B R w sektorze przedsiębiorstw
Besides access to finance, other key components are required to create an enabling environment for the social enterprise sector in Europe.
Oprócz dostępu do finansowania wymagane są inne kluczowe elementy, by stworzyć sprzyjające warunki dla sektora przedsiębiorczości społecznej w Europie.
3.5 Launching development programmes for social enterprise
3.5 Wprowadzenie programów na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych
EESC member, rapporteur for the opinion on Social entrepreneurship and social enterprise
członkini EKES u, sprawozdawczyni opinii w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
1.2 Social enterprise is a key element of the European social model.
1.2 Przedsiębiorstwa społeczne to kluczowy element europejskiego modelu społecznego.
2.2 Social enterprise is an emerging sector in the EU, and estimates suggest that social investments could grow rapidly to become a market well in excess of EUR 100 billion3, underlining the potential of this emerging sector.
2.2 Sektor przedsiębiorstw społecznych to rosnący sektor w UE szacunki wskazują, że inwestycje społeczne wzrastają szybko i rozwijają się w rynek o wartości o wiele powyżej 100 mld euro3, co podkreśla potencjał tego rosnącego sektora.
Employment Social policy and social protection Equal opportunities Enterprise policy, competition and taxation
Polityka gospodarcza i pieniężna
enterprise means all undertakings engaged in economic activity in the public or private sector whatever their size, legal status or the economic sector in which they operate, including the social economy
przedsiębiorstwo oznacza wszystkie podmioty gospodarcze sektora publicznego lub prywatnego, bez względu na rozmiar, status prawny bądź sektor gospodarki, w którym działają, w tym z zakresu gospodarki społecznej
enterprise means all undertakings engaged in economic activity in the public or private sector whatever their size, legal status or the economic sector in which they operate, including the social economy
przedsiębiorstwo oznacza dowolny podmiot gospodarczy sektora publicznego lub prywatnego, bez względu na rozmiar, status prawny bądź sektor gospodarki, w którym działa, w tym z zakresu gospodarki społecznej
feels that an incorrect or rushed approach may counteract the EU Institutions aim to support the development and growth of the social enterprise sector.
uważa, że niewłaściwe lub pochopne podejście może zniweczyć cel instytucji UE, którym jest wspieranie rozwoju i wzrostu sektora przedsiębiorczości społecznej.
I started open Souce Ecology as a social enterprise.
Zacząłem OSE jako przedsiębiorstwo społeczne.
3.7.3 Social enterprise has emerged within varying national contexts.
3.7.3 Przedsiębiorstwa społeczne powstawały w różnych warunkach krajowych.
The Social Enterprise HORYZONTY ITD in Angelic Lanckorona, Poland
Przedsiębiorstwo społeczne Horyzonty ITD w przepięknej Lanckoronie, Polska
Social economy enterprises are characterised by a form of enterprise that differs from the capital enterprise model.
Cechą przedsiębiorstw gospodarki społecznej jest ich status, rożny od statusu przedsiębiorstw kapitałowych.
Social sector development
Rozwój sektora socjalnego
Exchange of views with Ariane Rodert, EESC rapporteur on Social entrepreneurship and social enterprise
Wymiana poglądów z udziałem Ariane Rodert, sprawozdawczyni EKES u w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Improving economic infrastructure enterprise, science and innovation human capital social infrastructure and social inclusion
Poprawa infrastruktury gospodarczej, przedsiębiorstw, nauki i innowacji, jakości kapitału ludzkiego, infrastruktury i integracji społecznej n pozostałe obszary inwestycji to porty i śród lądowe szlaki wodne 4,1 mld euro (1,2 ) transport multimodalny i inteligentne systemy transportowe 3,3 mld euro (1 ) lotniska 1,9 mld euro (0,5 ) transport miejski 1,9 mld euro (0,5 ).
This is a social enterprise, not for profit cooperative supermarket.
To przedsięwzięcie społeczne, supermarket non profit.
2.4 Social enterprise is highlighted in several recent EU initiatives.
2.4 Zagadnienie przedsiębiorczości społecznej było ostatnio poruszane w kilku inicjatywach unijnych.
3.1 Promoting social and societal innovation as an enterprise model
3.1 Promowanie innowacji społecznych i społecznościowych jako modelu przedsiębiorczości
The members shall have proven experience in the sector of private enterprise.
Członkowie zarządu mają udokumentowane doświadczenie w sektorze prywatnych przedsiębiorstw.
2.2 In response, a subgroup4 of the Commission's consultative multi stakeholder group on social enterprise (GECES) has been tasked with giving the Commission guidelines on how social enterprise can measure their social impact.
2.2 Dlatego też jedna z podgrup4 w ramach wielostronnej grupy doradczej Komisji ds. przedsiębiorczości społecznej (GECES) otrzymała zadanie przygotowania wskazówek dla Komisji na temat możliwości mierzenia przez przedsiębiorstwa społeczne wpływu społecznego.
3.2.5 One of the key foundations of social enterprise is independence.
3.2.5 Jednym z fundamentów przedsiębiorczości społecznej jest niezależność przedsiębiorstw społecznych.
4.5.6 The notion of social enterprise continues to spread in Europe.
4.5.6 Idea przedsiębiorstwa społecznego nadal rozprzestrzenia się w Europie.
Exchange of views with Ariane Rodert, rapporteur for the opinion on Social Entrepreneurship and Social Enterprise
Wymiana poglądów z Ariane RODERT, sprawozdawczynią opinii w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
1.2 The EESC feels that an incorrect or rushed approach may counter act the EU Institutions aim to support the development and growth of the social enterprise sector.
1.2 Zdaniem EKES u niewłaściwe lub pochopne podejście może zniweczyć cel instytucji UE, którym jest wspieranie rozwoju i wzrostu sektora przedsiębiorczości społecznej.
1.13 Particular emphasis must be placed on new Member States in order to ensure the emergence of social enterprise, through the opening up of public services, adopting social inclusion policies and promoting forms for social enterprise such as the social economy.
1.13 Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe państwa członkowskie, aby zapewnić powstawanie przedsiębiorstw społecznych poprzez otwarcie usług publicznych, przyjęcie polityki dotyczącej włączenia społecznego oraz promowanie takich form przedsiębiorczości społecznej jak gospodarka społeczna.
1.13 Particular emphasis must be placed on new Member States in order to ensure the emergence of social enterprise, through the opening up of public services, adopting social inclusion policies and promoting forms for social enterprise such as the social economy.
1.13 Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe państwa członkowskie, aby zapewnić powstawanie przedsiębiorstw społecznych poprzez otwarcie usług publicznych, przyjęcie polityki dotyczącej włączenia społecznego oraz promowanie takich form przedsiębiorczości społecznej, jak gospodarka społeczna.
1.11 Social enterprise must be included in research, innovation and development programmes.
1.11 Przedsiębiorstwa społeczne muszą być uwzględniane w programach na rzecz badań, innowacji i rozwoju.
3.7.4 The EU should also promote social enterprise outside its own borders.
3.7.4 UE powinna również promować koncepcję przedsiębiorstwa społecznego poza swymi granicami.
An example of a successful rural Polish social enterprise is HORYZONTY ITD .
Dużym wyzwaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy na wsi dziedziczącej wiele zaniedbań.
Social economy enterprises are an integral part of the Commission's enterprise policy.
Koncepcja przedsiębiorstw sektora gospodarki społecznej stanowi integralną część polityki Komisji dotyczącej przedsiębiorstw.
3.1.2 Capital is fundamental to the growth of social enterprise, but some of the capital described in the Regulation is, by its nature, particularly difficult to make accessible to social enterprise, particularly within the social economy.
3.1.2 Kapitał jest podstawą dla wzrostu i rozkwitu przedsiębiorczości społecznej, ale z powodu jego formy niektóre rodzaje kapitału opisane w rozporządzeniu są szczególnie trudno dostępne dla przedsiębiorstw społecznych, przede wszystkim tych które wchodzą w skład gospodarki społecznej.
4.1.5 The EESC endorses the emphasis on social innovation and ways of supporting projects relating to the social economy, social entrepreneurship and social enterprise.
4.1.5 EKES popiera położenie nacisku na innowacje społeczne i możliwości wspierania projektów w dziedzinie gospodarki społecznej, przedsiębiorczości społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

 

Related searches: Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Social Enterprise Sector - Enterprise To Enterprise - Enterprise Sector - Private Sector Enterprise - Business Enterprise Sector - Public Sector Enterprise - Public Enterprise Sector - Enterprise Market Sector - State Enterprise Sector -