Translation of "social policy and social research" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Employment and social policy Develop a social policy to promote social cohesion, effective social protection systems, improve social standards and address poverty and social exclusion.
Zatrudnienie i polityka społeczna Należy opracować politykę społeczną mającą na celu wspieranie spójności społecznej i skuteczny system ochrony socjalnej, polepszyć normy społeczne oraz zająć się kwestiami ubóstwa i wyłączenia społecznego.
extending the powers of the Community in some policy areas (social policy, research, environment)
I. Droga ku zbudowaniu jednolitego rynku a. Ograniczenia rynku wewnętrznego Jednym z założeń traktatu z 1957 r., na mocy
EU Member States could also provide expertise on research methodology, in particular in policy analysis, policy dialogue and social science research.
Państwa członkowskie UE mogłyby także służyć wiedzą fachową w zakresie metodologii badań, zwłaszcza w odniesieniu do analiz politycznych, dialogu politycznego i badań w dziedzinie nauk społecznych.
employment policy and all aspects of social policy such as working conditions,social security and social protection
polityki zatrudnienia i wszelkich aspekt6wpolityki spolecmej, takich jak warunkipracy, ubezpieczenia spoleczne i ochronasocjalna socjalna
employment policy and all aspects of social policy such as working conditions, social security and social protection
polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, takich jak warunki pracy, ubezpieczenia społeczne i ochrona socjalna
Competitiveness, including Education and training Research Competitiveness and innovation Energy and transport networks Social policy agenda
Konkurencyjność, w tym Edukacja i szkolenia Badania naukowe Konkurencyjność i innowacje Sieci transportowe i energetyczne Agenda polityki społecznej
Employment Social policy and social protection Equal opportunities Enterprise policy, competition and taxation
Polityka gospodarcza i pieniężna
Commission for Economic and Social Policy (employment,social policy,health,single market)
Komisja ds.Polityki Gospodarczej i Społecznej (zatrudnienie, politykaspołeczna, zdrowie, jednolity rynek) g io n ó t R e
Social Policy Agreement greater social justice.
RTpoziom ha asu (5216)RTzbywalne pozwolenie na emisj
Social and employment policy
Polityka społeczna i polityka zatrudnienia
Social and employment policy
B. W kierunku bardziej kompleksowej polityki w zakresie zatrudnienia
Social and employment policy
W czerwcu 2008 r.
Employment and social policy
Polityka gospodarcza i walutowa
Employment and social policy
Zatrudnienie i polityka społeczna
SOCIAL POLICY AND EMPLOYMENT
POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE
Title XI Social policy, education, vocational Title X Social policy training and youth
Tytuł XI Polityka społeczna, edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież
SOCIAL POLICY
POLITYKA SPOŁECZNA
Social Policy
Polityka spo_16eczna
Social Policy
Polityka społeczna
SOCIAL POLICY
POLITYKA SPOŁECZNA
Social policy
Środowisko naturalne
SOCIAL POLICY ..................................................................
POLITYKA SPOŁECZNA ......................................................
SOCIAL POLICY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITYKA SPOŁECZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social policy
Polityka społeczna
Social Policy
Polityka spoúeczna
Social Justice Research , Vol.
Social Justice Research , Vol.
Ministry of Social Policy Department of Social Assistance and Integration
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Such policies include the common agricultural policy (CAP), regional and cohesion policy, transport policy, social and employment policy, environment policy and the policy on research and technological development.
Do tych obszarów polityki należą m.in. wspólna polityka rolna (WPR), polityka regionalna i polityka spójności, polityka transportowa, polityka społeczna i zatrudnienia, polityka ochrony środowiska oraz polityka w zakresie badań i rozwoju technologii.
Employment policy and social issues
Polityka zatrudnienia i kwestie społeczne
Social and employment policy, 271
Polityka społeczna i polityka zatrudnienia, 296
Sociology Social Policy Budapest University of Economic Sciences Public Administration Research Department Political Sciences
Socjologia i polityka społeczna Wydział Badań
Policy Agreement, Social
NT1 inwestycja regionalna
Social Policy Agreement
RTprzestpstwo przeciwko Trodowisku (1216)
Social policy agenda
Agenda polityki społecznej
Social policy agenda
Badania naukowe
Social policy agenda
Agenda polityki społecznej
Research and development in social sciences and humanities
Usługi w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Privileges and immunities Regional policy Social policy Social security for migrant workers State aid Taxation Transport
W asne zasoby Wyspólnot W asno intelektualna Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze stwa Wspólna taryfa celna Zasady prawa wspólnotowego Zbli anie ustawodawstw krajowych
Eurostat should prioritise reporting on social policy innovation and social impact measurement.
Eurostat powinien nadać priorytet sprawozdawczości w sprawie innowacji w ramach polityki społecznej oraz pomiaru skutków społecznych.
social exclusion as an objective of Community social policy.
Polityka społeczna i polityka zatrudnienia
That is real social policy that is social progress.
To jest prawdziwa polityka społeczna, to jest postęp społeczny.
Regional Policy and Economical Social Cohesion
Polityka regionalna oraz spójno_24_17 gospodarcza i spo_16eczna
Regional Policy and Economical Social Cohesion
Polityka regionalna oraz spójność gospodarcza i społeczna
Social and employment policy general principles
Polityka społeczna i polityka zatrudnienia zasady ogólne
Employment, social policy and equal opportunities
Zatrudnienie, polityka społeczna i równość szans

 

Related searches: Social Policy And Social Research - European Centre For Social Welfare Policy And Research - Social Security And Social Policy - Social Policy Research - Monetary Policy And Fiscal Policy - Policy Department A Economic And Scientific Policy - Research And Development Policy - Policy And Research - Institute For Peace Research And Security Policy - Applied And Policy Oriented Research -