Translation of "social security and social policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

employment policy and all aspects of social policy such as working conditions,social security and social protection
polityki zatrudnienia i wszelkich aspekt6wpolityki spolecmej, takich jak warunkipracy, ubezpieczenia spoleczne i ochronasocjalna socjalna
employment policy and all aspects of social policy such as working conditions, social security and social protection
polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, takich jak warunki pracy, ubezpieczenia społeczne i ochrona socjalna
Privileges and immunities Regional policy Social policy Social security for migrant workers State aid Taxation Transport
W asne zasoby Wyspólnot W asno intelektualna Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze stwa Wspólna taryfa celna Zasady prawa wspólnotowego Zbli anie ustawodawstw krajowych
It draws up and coordinates national social security policy.
Opracowuje i koordynuje państwową politykę zabezpieczenia społecznego.
Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
SOCIAL SECURITY AND SOCIAL ASSISTANCE
PRAWO GŁOSOWANIA I KANDYDOWANIA W WYBORACHDO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
social security and social protection of workers
zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna pracowników,
Employment and social policy Develop a social policy to promote social cohesion, effective social protection systems, improve social standards and address poverty and social exclusion.
Zatrudnienie i polityka społeczna Należy opracować politykę społeczną mającą na celu wspieranie spójności społecznej i skuteczny system ochrony socjalnej, polepszyć normy społeczne oraz zająć się kwestiami ubóstwa i wyłączenia społecznego.
(a) Social protection, including social security and healthcare
a) ochrony socjalnej, łącznie z zabezpieczeniem społecznym i opieką zdrowotną
(e) social protection, including social security and healthcare
e) ochrony społecznej, łącznie z zabezpieczeniem społecznym i opieką zdrowotną
The European Union's neoliberal social security policy must be changed.
Należy zmienić neoliberalną politykę społeczną Unii Europejskiej.
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)
Sveikatos priežiūros tarnyba (Departament Opieki Zdrowotnej)
Compensation and social security
Wynagrodzenie i zabezpieczenie społeczne
Social Security and Pensions,
zabezpieczenie społeczne i emerytury
social security
zabezpieczenia społecznego,
Social security.
Opiekę społeczną.
Social security
Ubezpieczenia społeczne
Social security
Zabezpieczenie socjalne
social security,
zabezpieczenia społecznego,
Social security
Zabezpieczenie społeczne
SOCIAL SECURITY
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Social security
Ubezpieczenie społeczne
Social security
Zabezpiecze nie społeczne
Social Security
Zabezpieczenie społeczne
Social security
Ubezpieczenia Społeczne
Explanation on Article 34 Social security and social assistance
Wyjaśnienie odnoszące się do artykułu 34 Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
Social integration and social security are fundamental EU values.
Integracja społeczna i zabezpieczenie społeczne to podstawowe wartości Unii Europejskiej.
If that sounds like Marxism to Mr Verhofstadt, to us it is a question of social security and social policy.
Być może dla pana Verhofstadta zabrzmi to jak marksizm, lecz dla nas jest to kwestia zabezpieczenia społecznego i polityki socjalnej.
(d) social security, social assistance and social protection as defined by national law
d) zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i ochrony socjalnej, określonych przez prawo krajowe
Den Social Sikringstyrelse (Social Security Administration), København.
Den Sociale Sikringsstyrelse (Administracja Zabezpieczenia Społecznego), København
Employment Social policy and social protection Equal opportunities Enterprise policy, competition and taxation
Polityka gospodarcza i pieniężna
Commission for Economic and Social Policy (employment,social policy,health,single market)
Komisja ds.Polityki Gospodarczej i Społecznej (zatrudnienie, politykaspołeczna, zdrowie, jednolity rynek) g io n ó t R e
Medicare and Social Security benefits.
Teraz musimy dokończyć dzieła.I pytanie jest następujące,jak?
SOCIAL SECURITY BENEFITS AND PENSIONS
Świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz emerytury
Social security systems and pensions (
Przyszłość systemów zabezpieczenia społecznego i emerytur (
and Social Security Conventions), Lisbon
Międzynarodowych i Konwencji w sprawie Zabezpieczenia Społecznego), Lizbona
Social Policy Agreement greater social justice.
RTpoziom ha asu (5216)RTzbywalne pozwolenie na emisj
The Ministry of Social Affairs and Health is responsible for social security legislation and the general development of the social security system.
Państwo finansuje świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla bezrobotnych.
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie socjalne
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie społeczne
5.4 Social security
5.4 Zabezpieczenie społeczne
c) social security
c) ubezpieczeń społecznych
c) social security,
c) ubezpieczeń społecznych
Social security benefits
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego

 

Related searches: Social Security And Social Policy - Social Policy And Social Research - Social Security Policy - Social Social Security Certificates - Social Security Social Assistance - Common Foreign And Security And Defence Policy - Common Foreign And Security Policy - High Representative For Foreign Affairs And Security Policy - Foreign And Security Policy - European Security And Defence Policy -