Translation of "social security policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Policy - translation : Security - translation : Social - translation : Social security policy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

employment policy and all aspects of social policy such as working conditions,social security and social protection
polityki zatrudnienia i wszelkich aspekt6wpolityki spolecmej, takich jak warunkipracy, ubezpieczenia spoleczne i ochronasocjalna socjalna
employment policy and all aspects of social policy such as working conditions, social security and social protection
polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, takich jak warunki pracy, ubezpieczenia społeczne i ochrona socjalna
Privileges and immunities Regional policy Social policy Social security for migrant workers State aid Taxation Transport
W asne zasoby Wyspólnot W asno intelektualna Wspólna polityka zagraniczna i bezpiecze stwa Wspólna taryfa celna Zasady prawa wspólnotowego Zbli anie ustawodawstw krajowych
It draws up and coordinates national social security policy.
Opracowuje i koordynuje państwową politykę zabezpieczenia społecznego.
The European Union's neoliberal social security policy must be changed.
Należy zmienić neoliberalną politykę społeczną Unii Europejskiej.
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)
Sveikatos priežiūros tarnyba (Departament Opieki Zdrowotnej)
If that sounds like Marxism to Mr Verhofstadt, to us it is a question of social security and social policy.
Być może dla pana Verhofstadta zabrzmi to jak marksizm, lecz dla nas jest to kwestia zabezpieczenia społecznego i polityki socjalnej.
social security
zabezpieczenia społecznego,
Social security.
Opiekę społeczną.
Social security
Ubezpieczenia społeczne
Social security
Zabezpieczenie socjalne
social security,
zabezpieczenia społecznego,
Social security
Zabezpieczenie społeczne
SOCIAL SECURITY
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Social security
Ubezpieczenie społeczne
Social security
Zabezpiecze nie społeczne
Social Security
Zabezpieczenie społeczne
Social security
Ubezpieczenia Społeczne
Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
SOCIAL SECURITY AND SOCIAL ASSISTANCE
PRAWO GŁOSOWANIA I KANDYDOWANIA W WYBORACHDO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie socjalne
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie społeczne
5.4 Social security
5.4 Zabezpieczenie społeczne
c) social security
c) ubezpieczeń społecznych
c) social security,
c) ubezpieczeń społecznych
Social security benefits
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego
Social security cover
Zabezpieczenie społeczne
Social security rights
Prawa dotyczące zabezpieczenia społecznego
Social security rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obywatele państw trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.Jak wygląda sytuacja obywateli państw trzecich?
Social security rights
PRAWA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Social security institutions
Przynależność
Social security organisations.......................................................................................................
Instytucje zabezpieczenia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social security contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składki w IKA ETAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social security organisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucje systemu zabezpieczenia społecznego ...............................................................................
Social security bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucje zabezpieczenia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social security bodies
Instytucje zabezpieczenia społecznego
Social integration, security
Integracja socjalna, bezpiecze stwo
Social security number
Nr prawa jazdy
Social security benefits
Świadczenia zabezpieczenia społecznego
social security funds.
fundusze ubezpieczeń społecznych.
Social security benefits
Świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego
Social security contributions
Składki na zabezpieczenie społeczne
ON SOCIAL SECURITY
DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Social Security), Paris
Instytucji Łącznikowych Zabezpieczenia Społecznego), Paryż

 

Related searches: Social Security And Social Policy - Social Social Security Certificates - Social Security Social Assistance - Social Policy And Social Research - Social Security Policy - Social Assistance, Social Services - Social Social Media - Social Protection And Social Inclusion. - Social Contributions And Social Benefits - Institute For Social Work And Social Education -