Translation of "social security social assistance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
Social security and social assistance
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
SOCIAL SECURITY AND SOCIAL ASSISTANCE
PRAWO GŁOSOWANIA I KANDYDOWANIA W WYBORACHDO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Explanation on Article 34 Social security and social assistance
Wyjaśnienie odnoszące się do artykułu 34 Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
(d) social security, social assistance and social protection as defined by national law
d) zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i ochrony socjalnej, określonych przez prawo krajowe
State Social Security Benefit (Law on Social Assistance of 26 October 1995)
Świadczenie z państwowego systemu zabezpieczenia społecznego (ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pomocy społecznej)
the right to healthcare, social security and social assistance throughout the European Union.
Karta promuje także równość mężczyzn i kobiet oraz wprowadza takie prawa, jak ochrona danych osobowych, zakaz praktyk eugenicznych i klonowania istot ludzkich, prawo do ochrony środowiska naturalnego, prawa dzieci i osób w podeszłym wieku oraz prawo do dobrej administracji.
Eligibility for social security and social assistance rights in Estonia is primarily based on residence.
W kwestii warunków koniecznych, prawa do zabezpieczenia społecznego oraz pomocy socjalnej oparte są zasadniczo o kryterium zamieszkania.
Social assistance
Pomoc społeczna
Social assistance
Pomoc dla bezrobotnych
Social assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc socjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
social assistance
pomocą socjalną
Social assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Social assistance
Świadczenia przedemerytalne
Article 70 of the Regulation provides special rules for this type of mixed social security social assistance benefit.
Art. 70 rozporządzenia przewiduje szczególne zasady dla tego rodzaju świadczenia mieszanego łączącego cechy świadczeń z zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej.
4.1 This opinion refers to social protection in its broadest sense, which encompasses both social security in the strict sense and social assistance.
4.1 Niniejsza opinia odnosi się do ochrony socjalnej w jak najszerszym sensie, która obejmuje zarówno zabezpieczenie społeczne sensu stricto, jak i pomoc społeczną.
1.4.6 It is necessary to eliminate conditions on the right of access to employment, social security and social assistance.
1.4.6 Konieczne jest wyeliminowanie warunków dotyczących prawa dostępu do zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej.
(b) social assistance
b) świadczenia o charakterze społecznym
4.1 This opinion refers to social protection in its broadest and fullest sense, which encompasses both social security in the strict sense and social assistance.
4.1 Niniejsza opinia odnosi się do ochrony socjalnej w jak najszerszym sensie, która obejmuje zarówno opiekę społeczną sensu stricto, jak i pomoc społeczną.
social security
zabezpieczenia społecznego,
Social security.
Opiekę społeczną.
Social security
Ubezpieczenia społeczne
Social security
Zabezpieczenie socjalne
social security,
zabezpieczenia społecznego,
Social security
Zabezpieczenie społeczne
SOCIAL SECURITY
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Social security
Ubezpieczenie społeczne
Social security
Zabezpiecze nie społeczne
Social Security
Zabezpieczenie społeczne
Social security
Ubezpieczenia Społeczne
4.2 Included in this definition are services related to the concept of both risks and social security, and social assistance services.
4.2 Do tej definicji włączamy z jednej strony świadczenia związane z koncepcją ryzyka i zabezpieczenia społecznego, a z drugiej strony pomoc społeczną.
He received social security assistance for one month and registered as a job seeker.
W okresie jednego miesiąca otrzymywał on pomoc socjalną i został zarejestrowany jako poszukujący pracy.
Article 34 Social assistance
Artykuł 34 Świadczenia socjalne
social security and social protection of workers
zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna pracowników,
Den Social Sikringstyrelse (Social Security Administration), København.
Den Sociale Sikringsstyrelse (Administracja Zabezpieczenia Społecznego), København
Special rules apply to the joint income of couples. Social security benefits, benefits under the Social Assistance Act, housing benefits and assistance from local authorities are not considered income.
Świadczenia mogą zostać przyznane nawet w przypadku, jeśli okres jednego roku zakończył się, jeśli okoliczności wypadku są tak ewidentne, że opóźnienie nie stanowi przeszkody dla dostarczenia dowodów.
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie socjalne
3.13 Social security
3.13 Zabezpieczenie społeczne
5.4 Social security
5.4 Zabezpieczenie społeczne
c) social security
c) ubezpieczeń społecznych
c) social security,
c) ubezpieczeń społecznych
Social security benefits
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego
Social security cover
Zabezpieczenie społeczne
Social security rights
Prawa dotyczące zabezpieczenia społecznego
Social security rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obywatele państw trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.Jak wygląda sytuacja obywateli państw trzecich?

 

Related searches: Social Security Social Assistance - Social Security Assistance - Social Security Contributions And Assistance Costs - Social Assistance, Social Services - Technical Assistance, Financing Or Financial Assistance - Social Social Security Certificates - Social Security And Social Policy - Security Assistance - Provide Security Assistance - Security And Medical Assistance -