Translation of "societal actors" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Actors - translation : Societal - translation : Societal actors - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Governments also fund other societal actors such as the voluntary sector.
Władze finansują także innych partnerów społecznych, np. z sektora ochotniczego.
Societal decay.
Rozkład Społeczeństwa.
Enabling all societal actors to interact in the innovation cycle increases the quality, relevance, acceptability and sustainability of innovation outcomes by integrating society's interests and values.
Zapewnienie współdziałania wszystkich podmiotów społecznych w cyklu innowacji podnosi jakość, znaczenie, akceptację i trwałość wyników procesu innowacji dzięki połączeniu interesów i wartości społeczeństwa.
(3) Societal Challenges.
(3) Wyzwania społeczne.
(c) societal challenges.
(c) wyzwań społecznych.
4.2 Societal challenges
4.2 Wyzwania społeczne
Addressing societal challenges
Podejmowanie wyzwań społecznych
The societal perspective
Z perspektywy społeczeństwa
(2) Tackling societal challenges.
(2) Stawianie czoła wyzwaniom społecznym.
Economic and societal change
Zmiany gospodarcze i społeczne
economic and societal change
zmiany społeczno gospodarcze
social or societal related.
sprawami socjalnymi lub społecznymi .
5.4 Societal and ethical dimension.
5.4 Wymiar społeczny i etyczny.
Addressing long term societal challenges
Rozwiązanie długofalowych problemów społecznych
Addressing long term societal changes
Rozwiązanie długofalowych problemów społecznych
Corporate social and societal responsibility
odpowiedzialności socjalnej i społecznej przedsiębiorstw
Corporate social and societal responsibility
Odpowiedzialność socjalna i społeczna przedsiębiorstw
External advice and societal engagement
Porady zewnętrzne i zaangażowanie społeczne
The Societal Role Of Sport
Społeczna rola sportu
The societal role of sport
Społeczna rola sportu
Applications of these technologies to meet societal challenges shall be supported together with the Societal challenges.
Wraz ze wsparciem części poświęconej wyzwaniom społecznym wspierane są zastosowania tych technologii umożliwiające stawianie czoła wyzwaniom społecznych.
include a range of public and private sector innovation actors, including SMEs, to facilitate the exploitation of collaborative research results and the achievement of mutually beneficial commercial and or broader societal outcomes
włączenie szeregu publicznych i prywatnych podmiotów innowacyjnych, w szczególności MŚP, aby ułatwić wykorzystywanie wyników badań opartych na współpracy i osiągnięcie wzajemnie korzystnych komercyjnych lub szerszych skutków społecznych
Actors?
Aktorzy?
Actors
Aktywni uczestnicy
(b) tackling effectively global societal challenges
(b) skutecznego stawienia czoła globalnym wyzwaniom społecznym
(c) Societal challenges, EUR 35888 million.
(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR.
Better integration of the societal dimension
Lepsza integracja wymiaru społecznego
Coping with societal needs growth markets
Zaspokajanie potrzeb społecznych rozwijające się rynki
Developing the societal dimension of nanotechnology
Rozwój społecznego wymiaru nanotechnologii
ETPs are already tackling societal challenges.
EPT już obecnie starają się odpowiedzieć na wyzwania społeczne.
The sector in a societal perspective
Branża w perspektywie społecznej
Processes of organisational and societal learning
promuje lokalne wyroby podczas wizyt w firmie na środowisko
Processes of organisational and societal learning
Wartość dodana CSR, również w odniesieniu do BHP
Process of organisational and societal learning
W 1999 roku firmaotrzymała krajową nagrodę dla firmy, którazapewnia doskonałe możliwości szkolenia w godzinach pracy.
Processes of organisational and societal learning
Firma powołuje się na holistyczną wizję zdrowia, pamiętając o definicji WHO (Karta ottawska).
Processes or organisational and societal learning
Procesy organizacyjnego i społecznego uczenia się
It is not only up to the immigrant to achieve skills, but also togovernments and societal actors to ensure that ample opportunity is available forparticipation on the basis of equality and non discrimination.
W tym przypadku prowadzone działania są odpowiedzią na niekorzystne dla spójności skutki szybkich zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych, jakie zachodzą w większości społeczeństw europejskich, a grupami docelowymi polityki stają się wtedy różne grupy społeczeństwa, niezależnie od tego, czy pochodzą z imigracji, czy też nie.
(3) It has a strong societal dimension.
(3) Ma on duży wymiar społeczny.
(3) The societal dimension of security technologies
(3) Wymiar społeczny technologii bezpieczeństwa
(ll) Developing the societal dimension of nanotechnology
(qq) Rozwój wymiaru społecznego nanotechnologii
6.6 Promoting entrepreneurship in a societal context
6.6 Wspieranie przedsiębiorczości w kontekście społecznym
Educational practices and societal conditions also interact.
Praktyki edukacyjne i uwarunkowania społeczne również oddziałują na siebie.
Ensuring societal engagement in research and innovation.
Zapewnienie zaangażowania społeczeństwa w zakresie badań i innowacji
Numerous awards for professionaland societal achievements, forexample
Nagrody Róªne nagrody za osi gni cia zawodowe i spo eczne, np. Finalista Nagrody za Dosko
A better integration of the societal dimension into security industry activities would help in reducing the uncertainty of societal acceptance.
Pełniejsze uwzględnianie wymiaru społecznego w działaniach sektora bezpieczeństwa pomogłoby zmniejszyć niepewność akceptacji społecznej.

 

Related searches: Societal Actors - Societal Challenges - Societal Impact - Societal Change - Societal Issues - Societal Level - Societal Values - Societal Norms - Societal Problems - Societal Costs -