Translation of "speaks fluent english" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Kodjoe is fluent in French, English, and German, and speaks some Spanish.
Opanował biegle język niemiecki, francuski, angielski i hiszpański.
You speak fluent English.
Mówisz biegle po angielsku.
You speak fluent English.
Mówisz płynną angielszczyzną.
I heard him speak fluent English.
Słyszałem, jak płynnie mówił po angielsku.
Jack speaks English.
Jack mówi po angielsku.
She speaks English.
Ona mówi po angielsku.
Chrétien is fluent in French, English and Russian.
Chrétien zna biegle francuski, angielski i rosyjski.
He speaks English fluently.
On mówi płynnie po angielsku.
Mariko speaks English well.
Mariko mówi dobrze po angielsku.
Kate speaks English very fast.
Kate mówi bardzo szybko po angielsku.
He speaks English fairly well.
On mówi po angielsku dość dobrze.
He speaks English and French.
Mówi po angielsku i francusku.
He speaks English a little.
Trochę mówi po angielsku.
She speaks English very fluently.
Ona bardzo płynnie mówi po angielsku.
The whole world speaks English.
Cały świat mówi po angielsku.
He speaks English very loudly.
Mówi po angielsku bardzo głośno.
Soluna is multilingual speaking fluent English, Danish, Spanish and German.
Soluna zna biegle języki angielski, duński, hiszpański i niemiecki.
Ask him if he speaks English.
Proszę spytać, czy zna angielski.
By then, most Icelanders spoke fluent English alongside their native tongue.
Do tego czasu większość jej mieszkańców posługiwała się już angielskim tak płynnie jak ojczystym językiem.
Tony speaks English as well as you.
Tony mówi po angielsku tak jak ty.
He speaks English better than I do.
Mówi po angielsku lepiej niż ja.
Taro speaks English better than I do.
Taro mówi po angielsku lepiej ode mnie.
She speaks Serbian, German, English, and French.
Zna języki serbski, niemiecki, angielski oraz francuski.
He speaks Arabic, English, French and Spanish.
Mówi w języku arabskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.
Speaks pointedly good English, don't you think?
Świetnie mówi po angielsku, prawda?
Wang Xiaoming speaks English, but doesn't have a lot of English books.
Wang Xiaoming mówi po angielsku, ale nie ma dużo angielskich książek.
Lisa speaks not only English but also French.
Lisa mówi nie tylko po angielsku, ale i po francusku.
The man speaks English with a German accent.
Ten człowiek mówi po angielsku z niemieckim akcentem.
I want a licensed guide who speaks English.
Chcę licencjonowanego przewodnika, który mówi po angielsku.
The owner of the flat speaks excellent English.
Właściciel mieszkania świetnie mówi po angielsku.
Del Potro speaks Spanish, English and some Italian.
Del Potro zna hiszpański oraz trochę angielski i włoski.
There might be somebody there that speaks English.
Może tam jest ktoś, kto mówi po angielsku.
He speaks English as if he were an American.
Mówi po angielsku, jakby był Amerykaninem.
She speaks German and French, not to mention English.
Ona mówi po niemiecku i francusku, nie wspominając już o angielskim.
Although he was born in England, he speaks English very badly.
Choć urodził się w Anglii, mówi po angielsku bardzo źle.
He speaks English as well as though he were an Englishman.
Mówi po angielsku tak dobrze, jakby był Anglikiem.
I've never heard him talk. They say he speaks perfect English.
Podobno to poliglota.
be at least 18 and be fluent in English and in another official language of the union
be at least 18 and be fluent in English and in another official language of the union
It was also Atlantic Records' biggest selling album until it was surpassed by Led Zeppelin IV .He speaks fluent English, Portuguese, and Spanish. History On February 1, 1885, the Treaty of Simulambuco was signed, establishing Cabinda as a Portuguese protectorate.
Był to również najlepiej sprzedający się album wytwórni Atlantic Records do czasu wydania albumu Led Zeppelin IV .Zna biegle angielski, portugalski i hiszpański. Historia W dniu 1 lutego 1885 roku, podpisany został traktat z Simulambuco, ustanawiający Kabindę protektoratem portugalskim.
Can you show me any Englishwoman who speaks English as it should be spoken?
Wskaże mi pani kobietę, która mówi angielskim, jak się powinno mówić?
Mary is a native speaker of Portuguese and fluent in English and Spanish, in addition to having good knowledge of Esperanto.
Językiem ojczystym Mary jest portugalski, mówi też płynnie po angielsku i hiszpańsku, a w dodatku dobrze zna esperanto.
and my tongue fluent
Rozwiąż węzeł mojego języka,
replies in fluent German
Po niemiecku?
He is fluent in French.
On mówi płynnie po francusku.
He is fluent in Chinese.
Mówi płynnie po chińsku.

 

Related searches: Speaks Fluent English - He Speaks Fluent English - Speaks Fluent German - Who Speaks Fluent French - He Speaks Fluent German - Speaks A Fluent German - Speaks And Writes Fluent - Fluent In English - Fluent English - English Fluent -