Translation of "value commitment" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Commitment - translation : Value - translation : Value commitment - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

4.3.2 Korea must respect its commitment to normal value prices and refrain from bailing out shipyards.
4.3.2 Korea musi dotrzymać zobowiązania do stosowania normalnych cen rynkowych i powstrzymać się od dotowania stoczni.
4.3.2 Korea must respect its commitment to normal value prices and refrain from bailing out shipyards.
4.3.2 Korea musi dotrzymać zobowiązania do stosowania normalnych cen rynkowych i powstrzymać się od dotowania stoczni.
I admire and value his dedication and commitment, and I also very much appreciate his rapidity.
Podziwiam i cenię jego oddanie i zaangażowanie, jak również doceniam sprawność, z jaką działa.
It sets out our main initiatives and builds on our commitment to provide added value to Europe's citizens.
Wyznacza on nasze główne inicjatywy i bazuje na naszym zobowiązaniu do dostarczania wartości dodanej obywatelom Europy.
Such added value RDP aid complements the foresters own commitment to improving their business competitiveness by adopting sustainable development principles.
Pomoc PROW, stanowiąca wartość dodaną, dopełnia wkład własny rolników, którzy angażują się w zwiększenie własnej konkurencyjności gospodarczej przez to, że przyjmują zasady zrównoważonego rozwoju.
Commitment Reiterating the strong political commitment
Zaangażowanie podkreślenie silnego zaangażowania politycznego
all to be selected on the basis of clear criteria such as added value, leverage effect and top level private commitment.
Wszystkie działania muszą być wybrane na podstawie jasno określonych kryteriów, takich jak wartość dodana, pobudzenie (efekt dźwigni) oraz zobowiązania prywatne na najwyższym poziomie
Commitment
Zobowiązanie
Commitment
Zaangażowanie
The added value of CSR, also in relation to OSH their commitment to being a successful company in more than simply commercial terms.
Dostawcy partnerstwo ma na celu wspólnepoprawienie jakości wyrobów i solidnościdostaw.
The Council is choosing to take account of this and I find it very difficult to see it as a commitment of any value.
Rada zdecydowała się to uwzględnić, ale moim zdaniem trudno dostrzec w tym zobowiązaniu jakąkolwiek wartość.
Commitment appropriations
Alokacje dla poszczególnych zobowiązań
Financial commitment
Zobowiązanie finansowe
Commitment appropriations
Środki na zobowiązania
Practical commitment
Zaanga owanie praktyczne
And commitment.
Wspólnymi siłami mamy szansę osiągnąć nasze cele, ale wymaga to zaangażowania i determinacji każdego z nas.
Commitment appropriations (
Środki na zobowiązania2
Commitment appropriations (
Środki na zobowiązania jako procent DNB
Maturing commitment
Dojrzały projekt na z y
Additional Commitment
Nagłówka brakuje w wersji podpisanej drugiego protokołu dodatkowego, jednak po uwzględnieniu zasad Urzędu Publikacji znajduje się on w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z 26.9.2007, s. 27 111.
(a) the commitment is covered by the corresponding budgetary commitment
a) zobowiązanie było pokryte przez odpowiadająceym mu zobowiązaniem budżetoweym
If a firm commitment to buy or sell non financial items is within the scope of this Standard under paragraphs 5 7, its net fair value is recognised as an asset or liability on the commitment date (see (c) below).
Jeśli uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie jednostki do kupna lub sprzedaży składników niefinansowych jest zgodnie z paragrafami 5 7 objęte niniejszym standardem, to wartość godziwa netto jest ujmowana w aktywach lub zobowiązaniach na dzień podjęcia zobowiązania (patrz punkt (c) poniżej).
A hedge of the foreign currency risk of a firm commitment may be accounted for as a fair value hedge or as a cash flow hedge.
Zabezpieczenie ryzyka walutowego związanego z uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem można traktować jako zabezpieczenie wartości godziwej lub jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych.
a shared commitment
i wspólne zobowiązanie
Commitment Appropriations (CA)
Środki na zobowiązania (CA)
Commitment appropriations (CA)
Środki na zobowiązania
Commitment of appropriations
Zaciąganie zobowiązań
Commitment to offer
Rodzaj zobowiązania
Far from commitment
Dalekie od wypełnienia zobowiązań
Commitment of expenditure
Zobowiązanie z tytułu wydatków
Commitment of expenditure
Zaciąganie zobowiązań finansowych
The Johannesburg commitment
Zobowiązania ze szczytu w Johannesburgu
Commitment appropriations (2
2006 2013 ( rocznego budżetu UE)
A shared commitment
Wspólne zobowiązanie
Real life commitment
Z teorii wpraktyk
Over access commitment
Platformy produkcyjne
Within access commitment
12,8 221,1 100 kg net
Ukraine WTO commitment
Rok (Układ)
Commitment of expenditure
Zaciąganie zobowiązań
Original Commitment Period
Pierwotny okres zobowiązania
Applicable Commitment Period
Stosowny okres zobowiązania
Differentiated commitment appropriations .
Środki zróżnicowane na pokrycie zobowiązań oraz środki niezróżnicowane, które nie zostały zaangażowane, .
The guarantee and management fees have been fixed at of the value underwritten by Deutsche Bank or the consortium to this must be added a commitment fee.
Opłaty gwarancyjne i administracyjne ustalono na poziomie ... kwoty gwarantowanej przez Deutsche Bank lub konsorcjum do tego należy doliczyć prowizję w wysokości ... .
The reference value for monetary growth In order to signal its commitment to monetary analysis and to provide a benchmark for the assessment of monetary developments, the ECB announced a reference value for the broad monetary aggregate M3 (see Box 5.9).
Wartość referencyjna wzrostu podaży pieniądza W celu zaakcentowania roli analizy monetarnej oraz zapewnienia punktu odniesienia dla oceny sytuacji pieniężnej Europejski Bank Centralny ogłosił wartość referencyjną szerokiego agregatu M3 (zob. ramka 5.9).
There was political commitment, some financial commitment, and everybody joined in the fight.
Wystarczyło trochę zaangażowania polityki i finansów i przyłączyli się wszyscy.

 

Related searches: X-value, Y-value, Z-value - Value Commitment - Commitment Value - Value Of Commitment - Commitment To Adding Value - Value And Commitment - Commitment To Creating Value - Commitment To Value Creation - Value-added Value Engineering - Value Added Value -