Translation of "we are looking forward to your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Attendance - translation : Forward - translation : Looking - translation : Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We are all looking forward to your coming.
Wszyscy oczekujemy twojego przyjazdu.
We are looking forward to hearing your speech.
Z niecierpliwością oczekujemy przemówienia waszej świątobliwości.
We are looking forward to listening to your speech.
Z przyjemnością oddajemy Panu głos.
Your men are looking forward to it.
Cała świta tylko na to czeka!
We are also very much looking forward to your anticipated study on consumer labelling.
Oczekujemy też na badanie dotyczące oznaczeń konsumenckich.
We are looking forward to moving in 2014 .
Zamierzamy przeprowadzić się w 2014 roku .
We are looking forward to overcoming this crisis .
Wierzymy , że kryzys uda się przezwyciężyć .
We are all looking forward to seeing you.
Miło nam będzie ponownie się z panem spotkać.
We are looking forward to moving in 2014.
Zamierzamy przeprowadzić się w 2014 roku .
We are looking forward to this ministerial meeting.
Czekamy na to spotkanie ministerialne.
In this connection, we are looking forward to constructive negotiations.
W tym kontekście z niecierpliwością oczekujemy konstruktywnych negocjacji.
We are looking forward to a busy EU US calendar.
Liczymy na pracowity kalendarz unijno amerykański.
I'm looking forward to seeing your class.
Oczekuję z niecierpliwością tych zajęć.
I'm looking forward to making your acquaintance.
Będzie mi niezmiernie miło.
We are looking forward to the London conference at which we hope President Karzai will present his plans, and we are looking forward to increasing our support after that.
Cieszymy się na konferencję londyńską i mamy nadzieję, że prezydent Karzaj przedstawi na niej swoje plany i że konsekwencją tego będzie zwiększenie przez nas wsparcia.
We are looking forward to welcoming positive announcements on the ceasefire.
Oczekujemy pozytywnych wieści w sprawie zawieszenia broni.
We are looking forward to Croatia joining the European Union soon.
Oczekujemy na szybkie przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej.
I am looking forward to hearing your views.
Z chęcią poznam państwa opinie.
They must be looking forward to your arrival.
Pewnie wyglądają waszego przyjazdu.
I am also looking forward to working with your delegation when we come to Cancún.
Cieszę się zatem na myśl o współpracy z Państwa delegacją po przyjeździe do Cancún.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora? Jestem tak szczęśliwa, że aż boli mnie brzuch.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
We are looking forward to working together for the benefit of Europe.
Pragniemy współpracować dla dobra Europy.
Therefore, we are looking forward to the results from you and your task force, and we are convinced that your commitment and persistence will make you equal to the task.
W związku z tym oczekujemy od pana oraz pana grupy zadaniowej konkretnych wyników i jesteśmy przekonani, że sprosta pan zadaniu dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości.
I'm looking forward to coming over to your place to eat.
Chętnie wpadnę kiedyś do ciebie na jedzenie.
We're looking forward to hearing your feedback on our forum.
Z niecierpliwością czekamy na wasze opinie na forum. Do zobaczenia
I'm looking forward to meeting her and your husband, too.
Mam nadzieję, że będę mógł ją poznać i twojego męża także.
We are therefore looking forward to an ambitious multiannual financial framework proposal in 2011.
Czekamy zatem na pojawienie się w 2011 roku wniosku w sprawie ambitnych wieloletnich ram finansowych.
Are you looking forward to seeing the movie?
Cieszysz się, że obejrzysz ten film?
We have also met with Ms Jäätteenmäki, and we are looking forward to her report with interest.
Spotkaliśmy się także z panią poseł Jäätteenmäki i z zainteresowaniem oczekujemy na jej sprawozdanie.
Is there anything we ought to be looking forward to?
Czy jest coś, czego powinniśmy się spodziewać?
We are now looking forward to the Commission's new plan on equality for 2011 2015.
Czekamy teraz na nowy plan Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2011 2015.
We are looking forward to another gathering in 2010 (location and date to be announced soon).
Nie możemy się już doczekać następnego spotkania w 2010 (miejsce i data będą niebawem podane).
The students are looking forward to the summer vacation.
Uczniowie z utęsknieniem wyczekują letnich wakacji.
Today I am looking forward to hearing your proposals during this debate.
Mam nadzieję, że podczas dzisiejszej debaty usłyszę od państwa jakieś propozycje.
We, members of The Save Wajiro Tidal Flat Association, are looking forward to seeing their presentation.
Nawet teraz gdy dorosłam, mokradła Wajiro pozwalają mi odzyskać wewnętrzny spokój.
Commissioners, we are looking forward to further proposals on this subject from the Commission in 2009.
Panowie komisarze! Oczekujemy dalszych propozycji ze strony Komisji w tej dziedzinie w 2009 roku.
Madam President, first, I think we are also very much looking forward to this impact assessment.
Pani przewodnicząca! Przede wszystkim wierzę, że również z dużym zainteresowaniem czekamy na tę ocenę wpływu.
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to 2010
W perspektywie roku 2010
Looking forward to it.
Słucham.
I can't tell you how much I've been looking forward to your visit.
Nie wyobrażasz sobie, jak cieszyłem się na twój przyjazd.
Thank you for your attention and I am looking forward to the debate.
Dziękuję bardzo za uwagę i będę się przysłuchiwać Państwa debacie.
We now have a better picture and we are very much looking forward to your report, which can help us as we move forward with this work, as well as to cooperating with you and the Committee on Foreign Affairs.
Teraz dysponujemy pełniejszym obrazem i z wielką niecierpliwością oczekujemy pańskiego sprawozdania, które będzie nam pomocne w dalszej pracy, a także współpracy z panem i Komisją Spraw Zagranicznych.
In further work on both dossiers we are looking forward to creative cooperation with the European Parliament.
Podczas dalszych prac nad obydwoma kwestiami spodziewamy się kreatywnej współpracy ze strony Parlamentu Europejskiego.

 

Related searches: We Are Looking Forward To Your Attendance - Looking Forward To Your Attendance - Is Looking Forward To Your Attendance - I'm Looking Forward To Your Attendance - We Look Forward To Your Attendance - I Look Forward To Your Attendance - Looking Back, Looking Forward - Looking Back And Looking Forward - Looking Looking Forward To Meeting You - Looking Forward To Your Reply -