Translation of "we look forward to your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Attendance - translation : Forward - translation : Look - translation : Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We look forward to receiving your feedback.
Czekamy na Państwa opinie.
We look forward to your next visit.
Będziemy czekać na pańską kolejną wizytę.
We look forward to reading your comments on the forums.
Z niecierpliwością czekamy na Wasze komentarze na forach.
We look forward to hearing your opinions about this episode.
Z chęcią poznamy Wasze opinie na temat tego odcinka.
Now, look around just look next to your neighbor, look forward, look backward. We all look pretty different.
A teraz spójrzcie dookoła, po prostu spójrzcie na swojego sąsiada, spójrzcie przed siebie, za siebie. Wszyscy wyglądamy bardzo różnie.
I look forward to your responses.
Z niecierpliwością oczekuję pana odpowiedzi.
I look forward to your debate.
Z zainteresowaniem oczekuję na państwa debatę.
I look forward to your answers.
Czekam na pani odpowiedzi.
I look forward to your response.
Z radością wysłucham pańskiej odpowiedzi.
Thank you. We look forward expectantly to your views as an educator.
Chciałybyśmy usłyszeć opinie księdza jako nauczyciela.
Now, look around just look next to your neighbor, look forward, look backward.
A teraz spójrzcie dookoła, po prostu spójrzcie na swojego sąsiada, spójrzcie przed siebie, za siebie.
We look forward to that.
Z niecierpliwością tego oczekujemy.
We look forward to the enlargement of Parliament and we look forward to 18 new Members.
Oczekujemy na powiększenie Parlamentu oraz 18 nowych posłów.
I look forward to your next visit.
Nie mogę się doczekać twojej kolejnej wizyty.
I look forward to hearing your views.
Z niecierpliwością czekam na państwa opinie.
I look forward to your response, Commissioner.
Pani komisarz! Czekam na pani odpowiedź.
I look forward to hearing your comments.
Teraz chciałabym wysłuchać państwa uwag.
I look forward to hearing your answers.
Czekam na pańskie odpowiedzi.
I look forward to hearing your answers.
Z niecierpliwością oczekuję na pańskie odpowiedzi.
Thank you, and we look forward to delivering it to you during your Presidency.
Dziękujemy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć w czasie państwa prezydencji.
I look forward to responding to your comments.
Niecierpliwie oczekuję na możliwość udzielenia odpowiedzi na zgłaszane komentarze.
As my colleague Mrs Ask said, we now look forward to hearing your views.
Jak powiedziała moja koleżanka pani minister Ask, oczekujemy z niecierpliwością na państwa wystąpienia.
We have something to look forward to.
Mamy tu co oglądać...
I look forward to hearing your suggestions on issues we need to address as we develop those proposals.
Oczekuję państwa sugestii, jakie kwestie musimy poruszyć przy opracowywaniu tych wniosków.
Thank you, therefore, for your answer and we look forward to seeing what happens next.
Dlatego dziękuję panu za udzielnie tej odpowiedzi i z niecierpliwością oczekujemy dalszego rozwoju wydarzeń.
I look forward to your comments on the report.
Z niecierpliwością oczekuję na twój komentarz do raportu.
I look forward to reading your answers in comments.
outro
I look forward to your positive consideration. Yours sincerely,
Oczekując Pana pozytywnej decyzji, łączę wyrazy szacunku,
I thank you and look forward to your comments.
Dziękuję i oczekuję na państwa uwagi.
We look forward to hearing from you!
Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa listy!
And we look forward to hearing that.
I z niecierpliwością czekamy na stanowisko w tej sprawie.
We look forward to working with her.
Liczymy na współpracę z nią.
We look forward to the Commission's response.
Oczekujemy na odpowiedź Komisji.
I look forward to your views and thank you for your attention.
Oczekuję na państwa poglądy i dziękuję za uwagę.
I look forward with personal interest to your vote tomorrow.
Ze względu na osobiste zainteresowanie niecierpliwie czekam na jutrzejsze głosowanie.
I look forward to hearing your answer, Mr De Gucht.
Z niecierpliwością oczekuję pana odpowiedzi, panie komisarzu De Gucht.
Thank you, Commissioner, and I look forward to your proposal.
Dziękuję panie komisarzu i czekam na pana propozycję.
Madam Commissioner, I very much look forward to your response.
Pani Komisarz! Z niecierpliwością czekam na Pani odpowiedź.
We look forward to it and relish it.
Oczekujemy go i rozkoszujemy się nim.
And we all look forward to those things.
Patrzymy z nadzieją na ich nadejście.
However, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
Spodziewam się jednak, że przy najbliższej sposobności otrzymam od pana szczegółową odpowiedź.
Thank you for your time and I look forward to hearing your comments.
Dziękuję za poświęcony czas i czekam na państwa uwagi.
Once again, thank you for your initiative, Commissioner. And we look forward, Minister, to cooperating with you.
Jeszcze raz dziękujemy za inicjatywę pani komisarz i oczekujemy współpracy z panią minister.
These are definitely areas which the Commission needs to address and we look forward to hearing your proposals.
Niewątpliwie są to dziedziny, którymi Komisja musi się zająć, więc z niecierpliwością czekamy na państwa wnioski.
I think that we have improved the text with your proposal and I very much look forward to your vote tomorrow.
Uważam, że dzięki przedmiotowemu wnioskowi poprawiliśmy pierwotny tekst i nie mogę się doczekać jutrzejszego głosowania.

 

Related searches: We Look Forward To Your Attendance - I Look Forward To Your Attendance - We Are Looking Forward To Your Attendance - Looking Forward To Your Attendance - Is Looking Forward To Your Attendance - I'm Looking Forward To Your Attendance - We Look Forward To Your Your Response - I Look Forward Forward To Meeting You - We Look Forward Forward To Hearing From You Soon - I Look Look Forward To Participating -