Translation of "acts events non happenings omissions accidents or acts o" to Romanian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

professional misconduct or acts or omissions that adversely reflect on the commercial integrity of the supplier
Atunci când intenționează să utilizeze procedura selectivă, o entitate contractantă
professional misconduct or acts or omissions that adversely reflect on the commercial integrity of the supplier or
abateri profesionale sau fapte și omisiuni care se reflectă negativ asupra integrității comerciale a furnizorului sau
professional misconduct or acts or omissions that adversely reflect on the commercial integrity of the supplier or
Licitația selectivă
Member States shall determine at what stage the decisions, acts or omissions may be challenged.
Statele membre stabilesc etapele în care pot fi contestate deciziile, actele sau omisiunile.
Member States shall determine at what stage the decisions, acts or omissions may be challenged.
Statele membre stabilesc momentul în care pot fi contestate deciziile, acțiunile sau omisiunile.
acts or omissions of the shipper, the consignee or the person entitled to dispose of the goods
transportul de mărfuri pe punte ori în cale deschise, dacă așa a fost convenit cu expeditorul sau este conform uzanțelor comerciale respective ori dacă este impus prin prescripțiile în vigoare
Non legislative acts
Acte fără caracter legislativ
However, as specific acts or omissions on the part of the Authority under this Regulation could produce direct legal effects on applicants, it is appropriate to provide for the possibility of an administrative review of such acts or omissions.
Cu toate acestea, având în vedere faptul că deciziile sau absenţele de decizie din partea Autorităţii în conformitate cu prezentul regulament ar putea provoca efecte juridice directe asupra solicitanţilor, este necesar să se prevadă posibilitatea unui control administrativ al acestor acte sau omisiuni.
Acts and omissions of the SSP providing CBs and or of the certification authorities shall be considered acts and omissions of insert name of CB , for which it shall assume liability in accordance with Article 31 below.
Actele și omisiunile băncilor centrale furnizoare ale SSP și sau ale autorităților de certificare sunt considerate ca fiind acte și omisiuni ale inserați numele băncii centrale , pentru care aceasta își asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos.
Costs related to acts of God, accidents, service disruptions.
costuri legate de cazuri de forță majoră, accidente, întreruperi ale serviciilor.
The events require new acts of solidarity.
Evenimentele necesită noi acte de solidaritate.
Implementation of non binding acts
Punerea în aplicare a actelor fără caracter obligatoriu
delegated acts are non legislative acts , but what exactly is the significance of this?
actul delegat este un act nelegislativ, dar care este semnificaţia exactă a acestui termen?
In any event, the Community can incur liability for both omissions and acts of the institutions.
În orice caz, răspunderea Comunității ar putea fi angajată atât ca urmare a omisiunilor, cât și a actelor instituțiilor.
The 'delegated acts' adopted accordingly by the Commission are non legislative acts of general application.
Actele delegate , adoptate în consecinţă de către Comisie sunt acte fără caracter legislativ, cu domeniu de aplicare general.
any acts or omissions by the state concerned that may have diminished the effectiveness of applicable laws, regulations or international conservation and management measures.
orice acţiuni sau inacţiuni ale statului vizat care ar fi putut să diminueze eficacitatea legislaţiei, reglementărilor sau măsurilor internaţionale de conservare şi gestionare aplicabile.
acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
expressly created by Community acts or provided for by such acts,
sunt create în mod expres prin acte comunitare sau prevăzute de aceste acte,
acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
acte de violență fizică sau psihică, inclusiv acte de violență sexuală
Accidents and acts of God do happen, and we cannot guarantee to prevent them.
Accidentele şi cazurile fortuite se întâmplă şi nu putem garanta prevenirea lor.
(19) Applicants should be able to seek an administrative or judicial review of the acts or omissions of a public authority in relation to a request.
(19) Solicitanţii trebuie să aibă posibilitatea de recurs administrativ sau judiciar în ceea ce priveşte actele sau omisiunile unei autorităţi publice în legătură cu o cerere.
(d) the member has been proven, by the member's acts or omissions, to be clearly unfit to fulfil the duties of a board member.
(d) prin acțiunile sau omisiunile sale, membrul s a dovedit în mod clar a fi nepotrivit pentru a îndeplini îndatoririle de membru al consiliului.
a acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
a violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
(a) acts done privately and for non commercial purposes
(a) actelor efectuate cu titlu privat şi în scopuri necomerciale
(a) acts done privately and for non commercial purposes
(a) actelor efectuate în scop personal şi necomercial
(a) acts done privately and for non commercial purposes
(a) activităţilor desfăşurate cu titlu privat şi în scopuri necomerciale
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated acts and implementing acts
Acte delegate și acte de punere în aplicare
Delegated acts vs. implementing acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
IMPLEMENTING ACTS AND DELEGATED ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI ACTE DELEGATE
While holding positions of superior authority, the prosecutors said, each of the indictees is also individually responsible for the acts or omissions of his subordinates.
Procurorii au afirmat că, deşi acuzaţii au deţinut poziţii de autoritate superioară, fiecare din aceştia este de asemenea considerat vinovat, în mod separat, pentru actele şi crimele subordonaţilor săi.
The shipper shall be responsible for the acts and omissions of persons of whose services he makes use to perform the tasks and meet the obligations referred to in articles 6 and 7, when such persons are acting within the scope of their employment, as if such acts or omissions were his own.
Rezilierea contractului de transport de către transportator
1.4 The EESC calls for a clear definition of delegated acts and of the term non essential , which characterises such acts.
1.4 CESE pledează pentru o definire clară a actelor delegate şi solicită o definiţie a termenului neesenţial , care caracterizează actele delegate.
Delegated acts have been maintained to modify non essential elements implementing acts to implement the exhaustive provisions in the basic act
Actele delegate au fost menținute pentru a modifica elemente neesențiale, iar actele de punere în aplicare pentru a pune în aplicare dispoziții exhaustive din actul de bază
Better regulation implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate
Better Regulation Implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate.
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate .
2.6 The strategic importance of non legislative acts must be improved.
2.6 Trebuie sporită importanța strategică a actelor fără caracter legislativ.
2.6.1 The Communication contains very few references to non legislative acts.
2.6.1 Comunicarea conține prea puține trimiteri la actele fără caracter legislativ.
3.6 The strategic importance of non legislative acts must be improved.
3.6 Trebuie sporită importanţa strategică a actelor fără caracter legislativ.
3.6.1 The Communication contains very few references to non legislative acts.
3.6.1 Comunicarea conţine foarte puţine trimiteri la actele fără caracter legislativ.
) acts.
Heidegger).
ACTS
ACTE
By contrast,in non binding acts (such as recommendations andresolutions) (see Guideline 7),imperative forms must not be used,norstructures or presentation too close to those of binding acts.
În schimb, în actele fără caracter obligatoriu (precum recomandările și rezoluiile) (a se vedea linia directoare 7) nu se folosesc forme verbale imperative, nici structuri sau o prezentare similare celor din actele obligatorii.

 

Related searches: Acts, Events, Non-happenings, Omissions, Accidents Or Acts O - Acts, Events, Omissions, Accidents - Acts, Events, Omissions Or Accidents - Events Omissions Accidents - Acts, Events, Omissions - Omissions Or Accidents - Events And Happenings - Acts Or Omissions - Acts And Omissions - Negligent Acts Or Omissions -