Translation of "acts of god" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Acts - translation : Acts of god - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Well, acts of God.
Acte divine.
Well, acts of God.
Acte divine.
Acts of God. In this picture, five acts of God are as important as everything else.
Actele divine din această imagine, cele cinci acte divine sunt la fel de importante ca orice altceva.
Costs related to acts of God, accidents, service disruptions.
costuri legate de cazuri de forță majoră, accidente, întreruperi ale serviciilor.
The people knew their God by His mighty acts.
Oamenii îl știau pe Dumnezeu prin acțiunile Lui mărețe.
Whoever repents and acts righteously has inclined towards God with repentance.
Cel care se căieşte şi care săvârşeşte fapte bune se întoarce la Dumnezeu cu mare căinţă.
In other words, it is not acts of God that we should put aside.
Cu alte cuvinte, nu actele divine trebuiesc puse deoparte.
Accidents and acts of God do happen, and we cannot guarantee to prevent them.
Accidentele şi cazurile fortuite se întâmplă şi nu putem garanta prevenirea lor.
I am God, and there is no god but I, so serve Me, and observe acts of prayer to remember Me.
Mie închină te! Săvârşeşte ţi rugăciunea întru amintirea Mea!
And then I thought about how, much as travel insurance doesn't cover acts of God, probably my health insurance did not cover acts of idiocy.
Şi după aceea m am gândit cum, la fel ca asigurările de călătorie care nu acoperă actele lui Dumnezeu, probabil că nici asigurarea mea medicală nu acoperă faptele de idioţenie.
Praise Yah! Praise God in his sanctuary! Praise him in his heavens for his acts of power!
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfînt, lăudaţi L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
Now the rest of the acts of Manasseh, and his prayer to his God, and the words of the seers who spoke to him in the name of Yahweh, the God of Israel, behold, they are written among the acts of the kings of Israel.
Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui, şi cuvintele proorocilor, cari i au vorbit în Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel, sînt scrise în faptele împăraţilor lui Israel.
Satan threatens you with want, and orders you (to commit) shameful acts. But God promises His pardon and grace, for God is bounteous and all knowing.
Diavolul vă ameninţă cu sărăcia şi vă porunceşte lucruri ruşinoase, iar Dumnezeu vă făgăduieşte iertare şi har. Dumnezeu este Cuprinzător, Ştiutor.
To whoever of you obeys God and His Messenger and acts righteously, We will give double reward and a honorable sustenance.
Celei temătoare de Dumnezeu şi de trimisul Său, ce săvârşeşte şi fapte bune, îi vom mări răsplata de două ori, şi ei, Noi i am pregătit o zestre îmbelşugată.
Who is better in faith than one who submits himself wholly to God, acts righteously, and follows the religion of Abraham, the upright in faith, whom God chose for a friend?
Cine are credinţă mai frumoasă decât cel care se supune lui Dumnezeu, care face binele, care urmează Legea lui Abraham, cel drept credincios? Dumnezeu l a luat pe Abraham prieten!
After you complete the acts of your Hajj, also commemorate God, just as you would remember your father, or even more earnestly.
Când v aţi împlinit pravilele voastre, amintiţi vă de Dumnezeu, precum vă amintiţi de taţii voştrii, ba chiar mai mare să fie amintirea Lui!
And finally, random acts of kindness are conscious acts of kindness.
În sfârşit, faptele bune la întâmplare sunt fapte bune conştiente.
acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
acte de violență fizică sau psihică, inclusiv acte de violență sexuală
2.4 The Lisbon Treaty establishes two new categories of judicial acts delegated acts and implementing acts
2.4 Tratatul de la Lisabona creează două noi categorii de acte juridice actele delegate şi actele de punere în aplicare.
Who speaks better than one who invites human beings to God, acts righteously and says, I am a Muslim .
Cine spune un cuvânt mai bun decât cel care Îl cheamă pe Dumnezeu şi săvârşeşte o faptă bună spunând Da, eu sunt dintre cei supuşi!
Acts of Courage .
Acts of Courage .
Acts of persecution
Actele de persecuție
Legality of acts
Legalitatea actelor
Signing of acts
Semnarea actelor
Notification of acts
Notificarea actelor
(Signature of acts)
(Semnarea actelor)
Adoption of acts
Adoptarea actelor
Acts of persecution
Acte de persecuție
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated acts and implementing acts
Acte delegate și acte de punere în aplicare
Delegated acts vs. implementing acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
IMPLEMENTING ACTS AND DELEGATED ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI ACTE DELEGATE
a acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
a violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
And who is better in speech than someone who calls to God, and acts with integrity, and says, I am of those who submit ?
Cine spune un cuvânt mai bun decât cel care Îl cheamă pe Dumnezeu şi săvârşeşte o faptă bună spunând Da, eu sunt dintre cei supuşi!
Acts should also be consistent with regard to other acts of Communitylegislation.
Textul actului trebuie să fie unitar și în raport cu celelalte acte din legislaia comunitară.
(Stop acts of violence!)
(Opriți actele de violență!)
Drafting of draft acts
Redactarea proiectelor de act
Signing of adopted acts
Semnarea actelor adoptate
Acts of the institutions
Agricultură
Acts of the institutions
Acțiune în anulare
Telecom (signature of acts)
Telecom (semnarea actelor)
List of regulatory acts
Lista actelor de reglementare
Tell them My Lord has forbidden repugnant acts, whether open or disguised, sin and unjust oppression, associating others with God, of which He has sent down no authority, and saying things of God of which you have no knowledge.
Spune Domnul meu a oprit numai faptele ruşinoase făţişe ori dosite, păcatul, volnicia pe nedrept şi să I faceţi alăturare lui Dumnezeu, fără ca El să vă fi pogorât vouă vreo împuternicire întru aceasta, precum şi de a spune despre Dumnezeu ceea ce nu ştiţi.
Better regulation implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate

 

Related searches: Multiple Acts Or Omission Of Acts - Legislative Acts Are Legal Acts - Acts, Events, Non-happenings, Omissions, Accidents Or Acts O - Acts Of God - Other Acts Of God - Acts Of God, Fire - Acts Of God Or Nature - Force Majeure Acts Of God - By Reason Of Any Acts Of God - Acts Of God Force Majeure -