Translation of "acts of terrorism" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Acts - translation : Acts of terrorism - translation : Terrorism - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

These acts of terrorism shock us all.
Cu toţii suntem şocaţi de aceste acte de terorism.
The shipping industry is vulnerable to acts of terrorism.
Industria navală este vulnerabilă la acte de terorism.
SE Times Are you concerned about possible acts of terrorism?
SE Times Sunteţi îngrijorată de posibilitatea unor acte de terorism?
We must not accept violent discrimination or acts of terrorism.
Nu trebuie să acceptăm discriminarea violentă sau actele de terorism.
The insured risks shall include acts of war, terrorism, hijacking, acts of sabotage, unlawful seizure of aircraft and civil commotion.
Riscurile asigurate includ actele de război, terorismul, deturnarea, actele de sabotaj, sechestrarea ilegală a aeronavei şi rebeliunea civilă.
There are so many acts that are terrorism, but they will never be called terrorism, because of the political implications of doing so.
Însă sunt mult mai multe acte care se încadrează în această zonă şi nu sunt numite terorism deoarece nu există implicaţii politice.
He is accused of acts of terrorism in which many dozens of people have been killed.
Acesta este acuzat de acte de terorism în care zeci de persoane au fost ucise.
EU Solidarity Money to be Available to Combat Acts of Terrorism and Public Health Threats
Solidaritatea UE fonduri pentru combaterea actelor de terorism și a ameninţărilor la adresa sănătăţii publice
Identifying such persons helps law enforcement authorities prevent and detect serious crimes including acts of terrorism.
Identificarea unor astfel de persoane ajută autoritățile de aplicare a legii să prevină și să depisteze infracțiunile grave, inclusiv actele de terorism.
Fortunately, the number of incidents related to CBRN materials, including acts of terrorism, has been relatively low.
Din fericire, numărul incidentelor implicând materiale CBRN, inclusiv cel al actelor de terorism, a fost relativ scăzut.
The investigation revealed that the suspects allegedly were plotting acts of terrorism against Catholic churches throughout BiH.
Investigaţia a dezvăluit că suspecţii plănuiau acte de terorism împotriva bisericilor catolice de pe tot teritoriul BiH.
2.6 Acts of terrorism aim to instil a climate of fear and insecurity, and to undermine democratic institutions.
2.6 Acţiunile teroriste urmăresc să creeze un climat de teamă şi de insecuritate şi să zdruncine instituţiile democratice.
They are people who are suspected of committing acts of terrorism but for whom conclusive evidence is lacking.
Sunt oameni suspectaţi de acte de terorism, dar,pentru ale căror fapte lipsesc probele concludente.
In September 2005, the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism was opened for signature.
În septembrie 2005 a fost deschisă spre semnare Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear.
The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism was opened for signature in September 2005.
în septembrie 2005, a fost deschisă spre semnare Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear
Acts of terrorism that have shocked the globe and growing organised crime in the areas of drug and human trafficking demand improved efforts to combat crime and terrorism.
Actele de terorism care au şocat lumea şi criminalitatea organizată în creştere în domeniul drogurilor şi al traficului de persoane necesită eforturi îmbunătăţite pentru a combate criminalitatea şi terorismul.
Of course, the Commission also condemns any acts of terrorism and I am sure that it would react accordingly.
Desigur, și Comisia condamnă toate actele de terorism și sunt sigur că va reacționa în consecință.
Many in Kosovo say that the country needs to increase its vigilance to prevent such acts of terrorism.
Mulţi oameni din Kosovo spun că ţara trebuie să îşi intensifice vigilenţa pentru a preveni asemenea acte de terorism.
3.2.1.2 Financing, training, inciting and travel for the purposes of terrorism are all actions related to terrorist acts.
3.2.1.2 Finanțarea, instruirea, instigarea, călătoria în scopul participării la acțiuni organizate de grupuri teroriste sunt toate fapte corelative la actele teroriste propriu zise.
3.2.1.2 Financing, training, inciting and travel for the purposes of terrorism are all actions related to terrorist acts.
3.2.1.2 Finanțarea, instruirea, instigarea, călătoria în scopuri teroriste sunt toate acțiuni corelative la actele teroriste propriu zise.
(RO) Acts of violence or terrorism are almost an everyday occurrence in the republics in the North Caucasus.
(RO) Republicile din Caucazul de Nord sunt aproape zilnic scenele unor acte de violență sau terorism.
They relate to situations and acts, including terrorism, that constitute a threat to peace and security.
Acestea se referă la situaţii şi acte, incluzând terorismul, care reprezintă o ameninţare la adresa păcii şi securităţii.
(2) The security of European Community shipping and of citizens using it and of the environment in the face of threats of intentional unlawful acts such as acts of terrorism, acts of piracy or similar, should be ensured at all times.
(2) Este necesar să fie asigurată în permanenţă securitatea transporturilor maritime ale Comunităţii Europene şi a cetăţenilor care utilizează acest tip de transport, precum şi a mediului înconjurător, în faţa ameninţării pe care o reprezintă actele ilegale deliberate, precum actele de terorism, actele de piraterie sau alte acte de acest tip.
Above all, it must be proved that such data are useful in preventing acts of terrorism or incriminating terrorists.
Mai presus de toate, trebuie dovedit faptul că astfel de date sunt utile în prevenirea actelor de terorism sau pentru incriminarea teroriştilor.
Too many people have died in Europe as a result of acts of terrorism to allow a situation of this type.
Au murit prea mulţi oameni în Europa ca urmare a actelor de terorism pentru a permite o situaţie de acest fel.
Fighting in a just cause does not excuse actions which are universally considered to be wrong or acts of terrorism.
Lupta pentru o cauză dreaptă nu justifică acţiuni considerate în mod universal ca fiind greşite sau acte de terorism.
by the exchange of views on means and methods used to counter terrorism and incitement of terrorist acts, including in technical fields and training, and by the exchange of experiences in respect of terrorism prevention
prin schimburi de opinii în ceea ce privește mijloacele și metodele utilizate pentru combaterea terorismului și incitării la acte teroriste, inclusiv cu privire la chestiuni tehnice și de formare, precum și prin schimb de experiență privind prevenirea terorismului
We, of course, condemn all acts of terrorism, irrespective of who the perpetrators or victims are and of where they are carried out.
Desigur, condamnăm orice act de terorism, indiferent care sunt autorii sau victimele și indiferent de locul unde se produc.
Terrorism related acts are punishable by at least five years in prison, according to a new penal code.
Actele teroriste sunt pedepsite cu cel puţin cinci ani de închisoare, potrivit noului cod penal.
If acts of terrorism and cyber attacks are not going to be covered by the stress tests, then so be it.
În cazul în care actele de terorism și atacurile cibernetice nu vor fi acoperite de testele de stres, atunci așa să fie.
Nevertheless, although effective security may not be foolproof, it can at least possibly limit the scope and magnitude of potential acts of terrorism.
Totuşi, deşi măsurile eficiente de securitate nu pot fi în totalitate sigure, pot cel puţin să limiteze aria şi magnitudinea potenţialelor acte de terorism.
I would only say that chronic internal political ethnic conflict can always erupt into significant acts and campaigns of violence and terrorism.
Aş spune doar că situaţiile conflictuale interne politice etnice cronice pot întotdeauna să erupă şi să rezulte în acte şi campanii de violenţă şi terorism semnificative.
They noted that while there were no direct acts of terrorism there in 2009, Islamist extremists were engaged in domestic and international terrorism plots and continued to maintain links to local organised crime groups.
Oficialii SUA au spus că în timp ce nu au existat acte directe de terorism în 2009, extremiştii islamişti au fost implicaţi în acte de terorism domestic şi internaţional.
by cooperating to deepen the international consensus on the fight against terrorism including the legal definition of terrorist acts and in particular by working towards an agreement on the Comprehensive Convention on International Terrorism
prin schimburi de opinii cu privire la mijloacele și metodele utilizate în contracararea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice și în materie de formare, precum și prin schimb de experiență referitor la prevenirea terorismului
Cooperate so as to deepen international consensus on the human rights based fight against terrorism, including on the legal definition of terrorist acts, including by promoting agreement on the Comprehensive Convention on International Terrorism
intensificarea cooperării și coordonării eficace între UE și Georgia privind soluționarea conflictelor, inclusiv prin intermediul unui dialog politic periodic
Contribute to preventing terrorism and improving the security of European citizens through measures which are meant to reduce the risk of abusing chemicals, which can serve as precursors to explosives, for criminal purposes, including acts of terrorism.
Contribuția la prevenirea terorismului și la îmbunătățirea securității cetățenilor europeni prin măsuri care au scopul de a reduce riscul unei utilizări ilicite a produselor chimice care pot servi ca precursori de explozivi, în scopuri criminale, inclusiv acte de terorism.
We are all united in this Chamber in utterly rejecting acts of terrorism and in expressing our support for the victims of these attacks.
Suntem cu toții aici uniți în respingerea categorică a actelor teroriste și solidari cu victimele acestor atacuri.
The Parties reaffirm the importance of the fight against terrorism and, in accordance with international conventions, relevant UN resolutions and with their respective legislation and regulations, agree to cooperate in the prevention and suppression of acts of terrorism.
Reafirmând importanța luptei împotriva terorismului și în conformitate cu convențiile internaționale, cu rezoluțiile adoptate de Organizația Națiunilor Unite în acest domeniu, precum și cu legislația și reglementările proprii, părțile convin să coopereze în privința prevenirii și eradicării actelor teroriste.
According to the national counter terrorism center, in 2004 roughly 2000 people were killed internationally due to supposed terrorist acts.
După Centrul Naţional Contra Terorismului, în anul 2004 aproximativ 2000 de oameni au fost omorâţi în lume din cauza unor presupuse acte teroriste.
calling on all states that have not yet done so, to sign, ratify and implement the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, as important part of the international legal framework to address the threats of nuclear terrorism
adresarea unui apel către toate statele care nu au făcut încă acest lucru să semneze, să ratifice și să pună în aplicare Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, ca parte importantă a cadrului juridic internațional pentru abordarea amenințărilor terorismului nuclear
The international community has recognised in various forums that the risk of successful acts of nuclear terrorism involving nuclear or other radioactive material remains high.
Comunitatea internațională a recunoscut în diverse foruri că există în continuare un risc ridicat de acte de terorism nuclear care pot fi desfășurate cu succes, implicând utilizarea de materiale nucleare sau de alte materiale radioactive.
Cooperate with a view to strengthening international consensus on the human rights based fight against terrorism, including on the legal definition of terrorist acts
elaborarea unei viziuni asupra soluționării conflictului transnistrean, ca bază pentru desfășurarea dialogului cu partea transnistreană
The Balkans cannot only provide an arena for operations in the region but also can provide the basis for international acts and campaigns of terrorism.
Balcanii nu pot doar să ofere un teren pentru operaţiuni în regiune dar pot oferi de asemenea şi baza pentru acte şi campanii teroriste internaţionale.
Encyclopedia of Terrorism .
Encyclopedia of Terrorism .
Combating of terrorism
Aspecte de formă și de procedură

 

Related searches: Acts Of Terrorism - Violent Acts Of Terrorism - Conspiracy To Commit Acts Of Terrorism - Acts Of Terrorism Or Sabotage - Acts Of International Terrorism - National Emergency Acts Of Terrorism - Multiple Acts Or Omission Of Acts - Legislative Acts Are Legal Acts - Acts, Events, Non-happenings, Omissions, Accidents Or Acts O - Terrorism -