Translation of "acts of violence" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Acts - translation : Acts of violence - translation : Violence - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
acte de violență fizică sau psihică, inclusiv acte de violență sexuală
a acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
a violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
(Stop acts of violence!)
(Opriți actele de violență!)
Heavy drinking can involve more acts of violence and more severe violence.
Consumul excesiv de alcool poate duce la mai multe acte de violenţă şi la grade mai ridicate de violenţă.
Recent studies have shown that this kind of violence always precedes acts of physical violence.
Studiile recente au arătat că acest tip de violenţă prefigurează întotdeauna violenţele fizice.
Further acts of violence cannot, and must not, be tolerated.
Nu trebuie şi nu pot fi tolerate noi acte de violenţă.
Another element concerns the acts of violence by the FARDC.
Al element se referă la acte de violenţe comise de FARDC.
Acts of violence against Hungarians have become almost daily practice.
Actele de violenţă împotriva ungurilor au devenit aproape o practică zilnică.
There are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.
Există niveluri mari ale crimei, acte de violenţă şi atacuri sexuale.
Such acts of violence should be condemned in the most absolute of terms.
Astfel de acte de violenţă trebuie condamnate cât mai ferm posibil.
Condemning the incident, Solana called for an end to such acts of violence.
Condamnând incidentul, Solana a solicitat stoparea acestor acte de violenţă.
What is more, numerous acts of violence are being committed against humanitarian workers.
Mai mult, numeroase acte de violenţă sunt comise împotriva lucrătorilor umanitari.
Culture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.
Cultura, religia și tradiția nu trebuie invocate pentru a justifica acte de violență.
Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Cultura, religia și tradiția nu ar trebui folosite ca scuze pentru actele de violență.
Drug trafficking has resulted in acts of violence ending in losses of human life.
Traficul de droguri a condus la violenţe soldate cu pierderi de vieţi omeneşti.
The European Parliament condemns and has always condemned acts of violence of this sort.
Parlamentul European condamnă, la fel cum a făcut o întotdeauna, actele de violenţă de acest tip.
Mankind has been witnessing acts of violence against the Palestinians for several years now.
Omenirea asistă de câţiva ani la comiterea de acte de violenţă împotriva palestinienilor.
Where acts of violence are concerned, it should make no difference who committed them.
Atunci când este vorba despre acte de violență, nu ar trebui să se facă nicio diferență în privința celui care le a comis.
Nonetheless, the vast majority of acts of violence are not reported through fear and shame.
Cu toate acestea, cea mai mare parte a actelor de violenţă nu sunt raportate, de teamă şi ruşine.
However, it is clear that they continue to be victims of violence one fifth of European women have suffered acts of violence at least once.
Totuși, este clar că acestea continuă să fie victime ale violenței o cincime dintre femeile europene au fost victime ale actelor de violență cel puțin o dată.
Statistics on religious freedom show that the majority of acts of religious violence are against Christians.
Statisticile privind libertatea religioasă arată că majoritatea actelor de violenţă religioasă sunt îndreptate împotriva creştinilor.
Those who commit acts of sexual violence break a great many rules and codes of behaviour.
Cei care comit acte de violență sexuală încalcă un număr mare de norme și coduri de conduită.
The Cyprus issue is loaded with much pain and distrust, with acts of violence and hate.
Problema Ciprului este încărcată cu multă durere şi neîncredere, cu acte de violenţă şi ură.
Studies on gender based violence estimate that 20 25 of all women in Europe have experienced physical acts of violence at least once during their adult lives.
Studiile dedicate violenței pe motive de gen estimează că 20 25 dintre toate femeile din Europa au suferit acte de violență fizică cel puțin o dată în viața adultă.
SETimes How would you assess the situation in the north of Kosovo, given routine acts of violence there?
SETimes Cum evaluaţi situaţia din nordul Kosovo, date fiind actele de violenţă de zi cu zi de acolo?
We cannot, as the European Parliament, be passive in the face of these crimes and acts of violence.
Parlamentul European nu poate rămâne pasiv în faţa acestor crime şi acte de violenţă.
The distress of the Sahrawi people should in no way be exploited to incite further acts of violence.
Calvarul populației Sahrawi nu ar trebui în niciun fel exploatat pentru a incita la alte acte de violență.
It condemns all acts of violence and intimidation which are preventing civilians from leaving the conflict area.
Aceasta condamnă toate actele de violenţă şi de intimidare care împiedică civilii să părăsească zona de conflict.
Furthermore, at a time when we are witnessing acts of violence and aggression towards homosexuals, this is an incitement to criminalising homosexuality and a call for violence.
Mai mult de atât, într o vreme în care suntem martorii acţiunilor de violenţă şi agresiune îndreptate împotriva homosexualilor, este vorba de o incitare la incriminarea homosexualităţii şi o chemare la violenţă.
Nevertheless the men of violence will still resort to threats and acts of violence to pursue their own agendas, along with criminal enterprises that benefit from instability and lawlessness.
Însă cei care sunt sursa acestor violenţe vor recurge în continuare la ameninţări şi acte violente pentru a şi atinge propriile scopuri, precum şi la acţiuni criminale care sunt favorizate de instabilitate şi nerespectarea legilor.
(RO) Acts of violence or terrorism are almost an everyday occurrence in the republics in the North Caucasus.
(RO) Republicile din Caucazul de Nord sunt aproape zilnic scenele unor acte de violență sau terorism.
We were forced into it by acts of violence, not because we autonomously decided to guarantee human rights.
Am fost forțați să purtăm această dezbatere de acte de violență, nu pentru că am decis în mod autonom să garantăm drepturile omului.
Extremist and fundamentalist beliefs are triggering deadly acts of violence against Christians, who are becoming true modern martyrs.
Convingerile extremiste şi fundamentaliste declanşează acte mortale de violenţă împotriva creştinilor, care devin adevăraţi martiri moderni.
5.8 In many cases of femicide10, a large proportion of the victims had already reported acts of violence or threats.
5.8 În multe situaţii de femicid (crime îndreptate explicit împotriva femeilor)10, un procent important al victimelor denunţase deja existenţa unor acte de violenţă sau a unor ameninţări.
5.8 In many cases of femicide11, a large proportion of the victims had already reported acts of violence or threats.
5.8 În multe situaţii de femicid (crime îndreptate explicit împotriva femeilor)11, un procent important al victimelor denunţase deja existenţa unor acte de violenţă sau a unor ameninţări.
One in four women in Europe have experienced physical acts of violence during their adult lives and one in ten have been victims of sexual violence involving the use of force.
Una din patru femei din Europa a fost victimă a actelor de violență fizică în timpul vieții adulte și una din zece a fost victimă a violenței sexuale care implică utilizarea forței.
harbouring, financing, facilitating, supporting, organising, training or inciting individuals or groups to perpetrate acts of violence or terrorist acts against other States or their citizens in the region,
adăpostit, finanțat, favorizat, sprijinit, organizat, format sau instigat persoane sau grupuri în vederea înfăptuirii de acte de violență sau terorism împotriva altor state sau a cetățenilor acestora din regiune
Statistics on religious freedom show that the majority of acts of religious violence have been against Christians in recent years.
Statisticile privind libertatea religioasă arată că majoritatea actelor de violență religioasă din ultimii ani au avut drept țintă creștinii.
The EU agreed to cut text declaring that the right to self determination does not justify acts of violence.
UE a fost de acord să elimine textul care declară că dreptul la autodeterminare nu justifică actele de violenţă.
He emphasised that the province's unresolved status cannot justify acts of violence, which only made the task much harder .
El a atras atenţia asupra faptului că statutul nesoluţionat al provinciei nu poate justifica actele de violenţă, care au reuşit doar să facă sarcina mai grea .
We have called on all parties to show restraint and bring an immediate end to all acts of violence.
Am solicitat tuturor părţilor să manifeste toleranţă şi să înceteze imediat toate actele de violenţă.
The resolution voted on today showed great concern for the rising intolerance, repression and acts of violence against Christians.
Rezoluţia votată astăzi a evidenţiat o mare preocupare pentru intoleranţa, reprimarea şi actele de violenţă tot mai numeroase împotriva creştinilor.
Some studies on gender based violence estimate that between a fifth and a quarter of Europe's female population have been victims of acts of physical violence at least once during their adult lives, and around one tenth of them have suffered sexual violence.
Unele studii privind violența pe motive de gen estimează că între o cincime și un sfert din populația feminină din Europa a fost victimă a actelor de violență fizică cel puțin o dată în timpul vieții adulte, și aproximativ o zecime dintre acestea a fost victima violenței sexuale.
In Europe, one in four women will experience physical acts of violence within her lifetime and more than one in ten will be a victim of sexual violence involving the use of force.
În Europa, una din patru femei a suferit acte de violență fizică în timpul vieții și mai mult de una din zece va fi victimă a violenței sexuale care implică folosirea forței.

 

Related searches: Violence Breeds Violence - Violence Or Threat Of Violence - Meet Violence With Violence - Violence Begets Violence - Violence Against Women And Domestic Violence - Acts Of Violence - Commit Acts Of Violence - Acts Of Violence Against - Against Acts Of Violence - Random Acts Of Violence -