Translation of "acts or omissions" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Acts - translation : Acts or omissions - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

professional misconduct or acts or omissions that adversely reflect on the commercial integrity of the supplier or
abateri profesionale sau fapte și omisiuni care se reflectă negativ asupra integrității comerciale a furnizorului sau
professional misconduct or acts or omissions that adversely reflect on the commercial integrity of the supplier or
Licitația selectivă
professional misconduct or acts or omissions that adversely reflect on the commercial integrity of the supplier
Atunci când intenționează să utilizeze procedura selectivă, o entitate contractantă
acts or omissions of the shipper, the consignee or the person entitled to dispose of the goods
transportul de mărfuri pe punte ori în cale deschise, dacă așa a fost convenit cu expeditorul sau este conform uzanțelor comerciale respective ori dacă este impus prin prescripțiile în vigoare
Member States shall determine at what stage the decisions, acts or omissions may be challenged.
Statele membre stabilesc etapele în care pot fi contestate deciziile, actele sau omisiunile.
Member States shall determine at what stage the decisions, acts or omissions may be challenged.
Statele membre stabilesc momentul în care pot fi contestate deciziile, acțiunile sau omisiunile.
However, as specific acts or omissions on the part of the Authority under this Regulation could produce direct legal effects on applicants, it is appropriate to provide for the possibility of an administrative review of such acts or omissions.
Cu toate acestea, având în vedere faptul că deciziile sau absenţele de decizie din partea Autorităţii în conformitate cu prezentul regulament ar putea provoca efecte juridice directe asupra solicitanţilor, este necesar să se prevadă posibilitatea unui control administrativ al acestor acte sau omisiuni.
Acts and omissions of the SSP providing CBs and or of the certification authorities shall be considered acts and omissions of insert name of CB , for which it shall assume liability in accordance with Article 31 below.
Actele și omisiunile băncilor centrale furnizoare ale SSP și sau ale autorităților de certificare sunt considerate ca fiind acte și omisiuni ale inserați numele băncii centrale , pentru care aceasta își asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos.
any acts or omissions by the state concerned that may have diminished the effectiveness of applicable laws, regulations or international conservation and management measures.
orice acţiuni sau inacţiuni ale statului vizat care ar fi putut să diminueze eficacitatea legislaţiei, reglementărilor sau măsurilor internaţionale de conservare şi gestionare aplicabile.
In any event, the Community can incur liability for both omissions and acts of the institutions.
În orice caz, răspunderea Comunității ar putea fi angajată atât ca urmare a omisiunilor, cât și a actelor instituțiilor.
(19) Applicants should be able to seek an administrative or judicial review of the acts or omissions of a public authority in relation to a request.
(19) Solicitanţii trebuie să aibă posibilitatea de recurs administrativ sau judiciar în ceea ce priveşte actele sau omisiunile unei autorităţi publice în legătură cu o cerere.
(d) the member has been proven, by the member's acts or omissions, to be clearly unfit to fulfil the duties of a board member.
(d) prin acțiunile sau omisiunile sale, membrul s a dovedit în mod clar a fi nepotrivit pentru a îndeplini îndatoririle de membru al consiliului.
While holding positions of superior authority, the prosecutors said, each of the indictees is also individually responsible for the acts or omissions of his subordinates.
Procurorii au afirmat că, deşi acuzaţii au deţinut poziţii de autoritate superioară, fiecare din aceştia este de asemenea considerat vinovat, în mod separat, pentru actele şi crimele subordonaţilor săi.
The shipper shall be responsible for the acts and omissions of persons of whose services he makes use to perform the tasks and meet the obligations referred to in articles 6 and 7, when such persons are acting within the scope of their employment, as if such acts or omissions were his own.
Rezilierea contractului de transport de către transportator
Under no circumstances may the EU or the HR be held liable by contributing Member States as a result of acts or omissions by the Head of Mission in the use of funds from those States.
În niciun caz, statele membre participante nu pot angaja răspunderea UE sau a ÎR în temeiul acțiunilor sau omisiunilor șefului misiunii în utilizarea fondurilor acestor state.
have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of this Directive.
au acces la o cale de atac în faţa unei instanţe judiciare sau unui organism independent sau imparţial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acţiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidenţa dispoziţiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.
have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of this Directive.
au acces la o cale de atac în faţa unei instanţe sau a unui organism independent sau imparţial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acţiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidenţa dispoziţiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.
have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of this Directive.
au acces la o procedură de recurs, într un tribunal sau la nivelul unui organism independent sau imparţial instituit conform legii, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a actelor sau a omisiunilor sub rezerva dispoziţiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.
1.10 There are other surprising omissions.
1.10 Se constată și alte omisiuni surprinzătoare.
The Member States may make such omissions subject to prior administrative or judicial authorization.
2. Statele membre pot supune astfel de omisiuni autorizării prealabile a unei autorităţi administrative sau judiciare.
A MEMBER STATE MAY MAKE SUCH OMISSIONS SUBJECT TO PRIOR ADMINISTRATIVE OR JUDICIAL AUTHORIZATION .
Statele membre pot supune astfel de omisiuni aprobării prealabile a unei autorităţi administrative sau judiciare.
A MEMBER STATE MAY MAKE SUCH OMISSIONS SUBJECT TO PRIOR ADMINISTRATIVE OR JUDICIAL AUTHORIZATION .
Statele membre pot supune astfel de omisiuni autorizării prealabile a unei autorităţi administrative sau judiciare.
(d) 'causes' means actions, omissions, events or conditions, or a combination thereof, which led to the accident or incident
(d) cauze reprezintă acţiuni, omisiuni, evenimente sau condiţii, sau o combinaţie a acestora, care a condus la producerea accidentului sau incidentului
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances or
O declarație de origine poate fi întocmită de exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția ca prezentarea acesteia în țara importatoare să aibă loc în termen de cel mult doi ani de la importul produselor la care se referă.
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances or
În pofida articolului 15 alineatul (7), un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 poate, în condiții excepționale, să fie emis după exportul produselor care fac obiectul acestuia, dacă
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances or
valoarea adăugată
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances or
Controlul se efectuează de către autoritățile vamale din țara exportatoare.
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances,
nu a fost emis la data exportului din cauza unor erori sau omisiuni accidentale sau a unor circumstanțe speciale,
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances
în cazul în care nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanțe speciale
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances
De asemenea, acestea nu împiedică aplicarea unui sistem de restituiri la export pentru produsele agricole, aplicabil la export în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.
it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances
În scopul punerii în aplicare a alineatelor (1) și (2), exportatorul trebuie să indice în cererea sa locul și data exportului produselor la care se referă certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR MED, precum și motivele cererii sale.
(21) Article 9(2) and (4) of the Århus Convention provides for access to judicial or other procedures for challenging the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of Article 6 of the Convention.
(21) Articolul 9 alineatele (2) şi (4) din Convenţia de la Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau alte proceduri pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acţiunilor sau a omisiunilor care intră sub incidenţa dispoziţiilor articolului 6 din convenţie privind participarea publicului.
(9) Article 9(2) and (4) of the Århus Convention provides for access to judicial or other procedures for challenging the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of Article 6 of the Convention.
(9) Art. 9 alin. (2) şi (4) din Convenţia de la Århus prevede accesul la proceduri judiciare şi de alte tipuri în vederea contestării legalităţii de fond sau de procedură a deciziilor, a actelor sau a omisiunilor sub rezerva dispoziţiilor din art. 6 din convenţie privind participarea publicului.
(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or accidental omissions or special circumstances or
(a) nu a fost emis la data exportului datorită unor erori sau omisiuni accidentale sau circumstanţe speciale sau
(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or accidental omissions or special circumstances or
(a) nu a fost eliberat la momentul exportului datorită unor erori sau omisiuni accidentale sau circumstanţe speciale sau
(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances or
(a) nu a fost emis la data exportului datorită unor erori sau omisiuni involuntare sau unor împrejurări speciale sau
(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances or
(a) nu a fost eliberat la momentul exportului datorită unor erori sau omisiuni accidentale sau circumstanţe speciale sau
(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances or
a) dacă nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanţe speciale, sau
Under no circumstances may the EU or the Secretary General High Representative (SG HR) be held liable by contributing Member States as a result of acts or omissions by the Head of Mission in the use of funds from those States.
În nici un caz, statele membre participante nu pot angaja răspunderea UE sau a SG ÎR în temeiul acțiunilor sau omisiunilor săvârșite de către șeful misiunii în utilizarea fondurilor puse la dispoziția sa de către aceste state.
THE SUPPORTINGIT SYSTEM, HOWEVER, HAD SOME SIGNIFICANT OMISSIONS
SISTEMULINFORMATIC DE SPRIJIN ERA AFECTATÎNSĂ DE CARENŢE CONSIDERABILE
The acts or omissions of the ECB shall be open to review or interpretation by the Court of Justice of the European Union in the cases and under the conditions laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union.
Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului şi interpretării Cu r ţ ii de J u s t i ţ i ea Uniunii Europene în cazurile şi în c o n d i ţ ii le prevăzute de tratate.
The acts or omissions of the ECB shall be open to review or interpretation by the Court of Justice of the European Union in the cases and under the conditions laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union.
Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului și interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazurile și în condițiile prevăzute de tratate.
The acts or omissions of the ECB shall be open to review or interpretation by the Court of Justice of the European Union in the cases and under the conditions laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union.
Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului și interpretării Cu r ii de J u s t ii ea Uniunii Europene în cazurile și în c o n d iii le prevăzute de tratate.
Just culture means a culture in which front line operators or others are not punished for actions, omissions or decisions taken by them that are commensurate with their experience and training, but where gross negligence, wilful violations and destructive acts are not tolerated
cultură justă înseamnă un regim în care operatorii din prima linie sau alte categorii de personal nu sunt sancționate pentru acte, omisiuni sau decizii corespunzătoare experienței sau pregătirii lor, dar în care neglijențele grave, infracțiunile deliberate și actele de distrugere nu sunt tolerate
However, they note certain difficulties, omissions, deficiencies, variations or supplements16 which require further examination by the Commission.
Totuși, studiile consemnează anumite dificultăți, omisiuni, deficiențe, variații sau adăugări16 care necesită o examinare mai aprofundată de către Comisie.

 

Related searches: Acts, Events, Non-happenings, Omissions, Accidents Or Acts O - Acts Or Omissions - Acts And Omissions - Negligent Acts Or Omissions - For Acts Or Omissions - Acts Or Omissions Of Persons - Any Acts Or Omissions - Acts Or Omissions Attributable - Is Liable For The Acts, Errors, Omissions, Representations, - For Any Acts Or Omissions -