Translation of "adopt delegated acts" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Acts - translation : Adopt - translation : Adopt delegated acts - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adopt a more prudent and measured approach to delegated acts
aplicarea unei abordări mai prudente și rezervate în ce privește actele delegate
In addition, the Commission may adopt delegated acts regarding definitions.
În plus, Comisia poate adopta acte delegate cu privire la definiții.
Conferral of powers on the Commission to adopt certain delegated acts
Conferirea de competențe Comisiei pentru a adopta anumite acte delegate
This motion is primarily about empowering the Commission to adopt delegated acts.
Această propunere este în primul rând despre acordarea de competențe Comisiei de adoptare a actelor delegate.
Accordingly, the Commission should be empowered to adopt those delegated and implemented acts.
În consecință, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte actele delegate și de punere în aplicare respective.
Delegated acts
Actele delegate
Delegated acts
Exercitarea delegării
Delegated acts
Actele delegate
delegated acts.
actele delegate.
Delegated acts.
Actele delegate
Delegated acts
Acte delegate
(h) Tacit extension of the Commission's empowerment to adopt delegated acts (Article 24 (1)).
(h) Prelungirea tacită a împuternicirii date Comisiei de a adopta acte delegate articolul 24 alineatul (1) .
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated acts and implementing acts
Acte delegate și acte de punere în aplicare
Delegated acts vs. implementing acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
IMPLEMENTING ACTS AND DELEGATED ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI ACTE DELEGATE
4.1 The EESC has reservations about the Commission's power to adopt delegated acts and implementing acts under the Lisbon Treaty.
4.1 CESE îşi exprimă anumite rezerve în privința competențelor Comisiei de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul Tratatului de la Lisabona.
3.2 The Commission proposal contains over a dozen points granting powers to adopt delegated acts.
3.2 Propunerea Comisiei cuprinde peste douăsprezece dispoziţii ce conferă competenţe de adoptare a actelor delegate.
empowerment of the Commission to adopt delegated acts amending the technical annexes to the Regulation.
împuternicirea Comisiei de a adopta acte delegate de modificare a anexelor tehnice la regulament.
(2) Delegated Acts
(2) Acte delegate
Commission delegated acts
Actele delegate ale Comisiei
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 58a to specify
Comisia este împuternicită adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a, care să specifice
1.16 The EESC urges the Commission to adopt a prudent and measured approach to delegated acts.
1.16 CESE invită Comisia să aplice o abordare prudentă și rezervată în ce privește actele delegate.
Article 23 sets out the conditions under which the Commission is empowered to adopt delegated acts.
Articolul 23 stabilește condițiile în care Comisia este abilitată adopte acte delegate.
Article 24 sets out the conditions under which the Commission is empowered to adopt delegated acts.
La articolul 24 sunt stabilite condițiile în care Comisia este abilitată adopte acte delegate.
be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 amending Annexes I and II
este împuternicită adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru modificarea anexelor I şi II
Finally, Article 17 empowers the Commission to adopt delegated acts in line with the relevant procedure.
În cele din urmă, articolul 17 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu procedura relevantă.
Better regulation implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate
Better Regulation Implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate.
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate .
CHAPTER IV DELEGATED ACTS
CAPITOLUL IV ACTE DELEGATE
Comitology and Delegated acts
Comitologie și acte delegate
Committee and delegated acts
Comitetul și actele delegate
Delegated acts (additional opinion)
Acte delegate (aviz suplimentar)
Delegated acts and committee
Actele delegate și comitetul
Delegated acts on specifications
Acte delegate privind specificațiile
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated vs. Implementing Acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
Implementing and delegated acts
Acte de implementare și acte delegate
Implementing and delegated acts
Acte de punere în aplicare și acte delegate
Delegated acts (Rule 87a)
Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
Objections to delegated acts
Obiecțiuni la actele delegate
Objection to delegated acts
Obiecții la actele delegate

 

Related searches: Adopt Delegated Acts - Is Empowered To Adopt Delegated Acts - Power To Adopt Delegated Acts - To Adopt Delegated Acts In Accordance - To Adopt Delegated Acts Concerning - Commission To Adopt Delegated Act. - Adopt A Delegated Act - Adopt Delegated - Delegated Acts - Delegated And Implementing Acts -