Translation of "better expertise" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Better - translation : Better expertise - translation : Expertise - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A better use of the expertise of the home affairs agencies.
Îmbunătățirea utilizării expertizei agențiilor din domeniul afacerilor interne.
Better regulation Environmental management Funding Information Local expertise http ec.europa.eu environment sme
O mai bună reglementare Management de mediu Finanţări Informaţii Expertiză locală www.enterprise europe network.ec.europa.eu http ec.europa.eu environment sme
Nurses getting better training, pharmacists being able to order supplies, doctors sharing their expertise in all aspects of medicine.
Asistentele medicale vor primi o pregătire mai bună, farmaciştii vor putea să se aprovizioneze, medicii vor putea răspândi cunoştințele în toate domeniile medicinei.
Building expertise
Dezvoltarea expertizei
Access to expertise
Accesul la expertiză
Show competence and expertise.
Arată competenţă şi profesionalism.
1.2 Consultation and expertise
1.2 Consultare și expertiză
3.12 Staff with expertise
3.12 Funcționari cu experiență de specialitate
4.6 Access to expertise
Accesul la expertiză
4.7 Access to expertise
4.7 Accesul la expertiză
Access to external expertise
Accesul la expertiză externă
Background, consultation and expertise
Context, consultare și expertiză
(f) availability of expertise.
(f) disponibilitatea expertizei.
Expertise is therefore rare.
Expertiza este deci rară.
exchange information and expertise
să planifice gestionarea riscurilor și a accidentelor industriale
exchange information and expertise
Cooperarea vizează, de asemenea, integrarea aspectelor legate de mediu și în alte domenii de politică, în afara politicii de mediu.
Better prioritisation will also allow a more efficient use of the available expertise in Europe (roughly 60 000 experts contributing to the ESS today).
O mai bună prioritizare va permite și o utilizare mai eficientă a resurselor în materie de expertiză disponibile în Europa (în prezent, contribuie la SES circa 60 000 de experți).
The European Union and the Member States have an impressive array of instruments, resources, relationships and expertise to help build a better, more stable world.
Uniunea Europeană şi statele membre dispun de o gamă impresionantă de instrumente, resurse, relaţii şi expertiză care pot folosi la crearea unei lumi mai bune, mai stabile.
(d) Develop expertise and analysis,
(d) dezvoltă expertiză și analiză,
3.12.1 Maintaining expertise and commitment
3.12.1 Menținerea competenței și a angajamentului
4.1 Guidance, expertise and information
4.1 Îndrumare, consiliere și informare
4.3.4 Digital skills and expertise
4.3.4 Expertiza și competențele digitale
Centres of excellence and expertise
Centre de excelență și expertiză
IN HOUSE OR EXTERNAL EXPERTISE
EXPERTIZA INTERNĂ SAU EXTERNĂ
ETF sharing expertise in training
ETF împărtăşind din competenţa noastră în formare
Thirdly, expertise must be enhanced.
În al treilea rând, trebuie să sporească expertiza.
relevant scientific and technical expertise.
expertiza științifică și tehnică relevantă
(1) Expertise from the automotive industry, including manufacturers and (2) modelling expertise provided by external consultants
(1) Expertiză din partea industriei auto, cuprinzând constructorii de autovehicule, și (2) expertiză în modelare, furnizată de consultanți externi.
As a consequence, several stakeholders have reflected on the possibility of better coordinating and using expertise at European level to serve policy making in this area.
În consecință, mai multe părți interesate au reflectat la posibilitatea de a îmbunătăți coordonarea și de a utiliza expertiza la nivel european în folosul ameliorării elaborării politicilor în acest domeniu.
I know those people will achieve plenty in their fields of expertise, but I think they all just want to go abroad and find better conditions there.
Ştiu că aceşti oameni vor realiza multe lucruri în domeniile lor de specializare, dar cred că toţi aceştia doresc doar să plece în străinătate şi să găsească condiţii mai bune acolo.
So this expertise story is bullshit.
Deci această poveste a competenţelor, nu e decât o porcărie.
(2) Collection and use of Expertise
(2) Obținerea și utilizarea expertizei
Building local environmental expertise for SMEs
Dezvoltarea la nivel local a cunoştinţelor de specialitate în domeniul protecţiei mediului pentru IMM uri
Transnet brought together the expertise of
Transnet a reunit expertiza a opt regiuni europene diferite, cu scopul de a satisface necesită i le
global financing and technical engineering expertise.
uz de competenţa sa financiară și tehnică la nivel global.

 

Related searches: Insurance Expertise Expertise - Better Expertise - Have A Better Expertise - For Better Expertise - Better And Better - Getting Better And Better - Is Getting Better And Better - Gets Better And Better - Become Better And Better - It Gets Better And Better -