Translation of "break a taboo" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Break - translation : Break a taboo - translation : Taboo - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Escarpment taboo.
Stânca tabu.
We have violated yet another taboo in our own lives, and this is a bonus taboo.
Am încălcat încă un tabu în vieţile noastre. Şi ăsta e un tabu bonus.
' They say it's taboo.
Ei spun că e tabu.
We broke the taboo.
Am înfrânt tabuul.
This fish Is taboo.
Este peştele lui Ariki mau's până la următoarea lună.
Breaking the torture taboo
Înlăturarea tabuului torturii
Escarpment taboo, your grandmother.
Tabu, pe naiba!
Blue days are taboo
Zile albastre interzise
It's a taboo, you know, in West Africa.
Ştii, e un tabu în Africa de Vest.
Yes. We know that! You broke a taboo.
Ai încălcat ceva interzis.
4.3 The language question a problem, but not a taboo.
4.3 Aspectul legat de limbi o problemă, însă nu o temă tabu.
It is not a taboo subject this is a democracy.
Nu este un subiect tabu aceasta este o democrație.
Since independence, family violence is not a taboo anymore.
De la declararea independenţei, violenţa în familie nu mai este un subiect tabu.
The introduction of new taxes is a taboo subject.
Introducerea de noi impozite reprezintă un subiect tabu.
No topic will be taboo.
Niciun subiect de discuţie nu va fi tabu.
We'd never eat taboo fish.
Ne ar omorî.
Black magic, taboo, anything forbidden.
Magie neagrã, tabu, ce e interzis.
Cliffs, savages and the taboo.
Stânci, sãIbatici ºi tabu.
2.6.2.3 Breaking the taboo and raising awareness
2.6.2.3 Eliminarea caracterului de tabu şi sensibilizarea publicului
I'll move on to taboo number two.
O să trec mai departe la tabuul numărul doi.
The issue has, for the most part, been a taboo among legislators.
În cea mai mare parte a timpului, această chestiune a fost tabu în rândul legiuitorilor.
Layma said to me later, It's a taboo, you know, in West Africa.
Layma mi a spus mai târziu, Ştii, e un tabu în Africa de Vest.
A taboo has been broken, Oran told the Istanbul based Armenian newspaper Agos.
A fost încălcat un tabu , a declarat Oran ziarului armean Agos din Istanbul.
Prison Break The Final Break is a 2009 television movie of the Prison Break franchise.
Prison Break The Final Break este un film de televiziune lansat în 2009.
I thought, My goodness, what taboo have I broken?
M am gândit, Doamne, ce tabu am încălcat?
It used to be taboo for women to smoke.
Se considera un tabu ca femeile să fumeze.
I thought, My goodness, what taboo have I broken?
M am gândit, Doamne, ce tabu am încălcat?
This is most unusual and taboo, as you know.
Dar, dacă câştigi... zeii pot fi înduplecaţi dacă fata va fi purificată.
A little break.
O scurtă vacanţă.
What a break.
Ce şansă !
That's a break.
Astai.
What a break.
Ce noroc!
Facilitation and exchange of concrete information among stakeholders on a topical and taboo issue
Facilitarea şi schimbul de informaţii concrete între grupurile de interese privind această temă tabu şi de actualitate.
However, I am convinced that we will only emerge from this crisis if we can break down the taboo of state intervention, the role of the state and the need for intelligent taxes.
Totuşi sunt convins că vom ieşi din această criză numai dacă putem încălca tabuul intervenţiei statului, al rolului statului şi al necesităţii unor impozite inteligente.
On February 5, 2005 the IRIN issued a reported titled Iraq Male homosexuality still a taboo.
La data de 05 februarie 2005 a fost emis de IRIN raportul intitulat Irak homosexualitatea masculină încă un tabu.
But for many years the question was taboo to science.
Dar pentru mulți ani întrebarea era tabu pentru știință.
Katyn remained a political taboo in communist Poland until the fall of Communism in 1989.
Subiectul Katyń a rămas un tabú politic în Polonia până la căderea comunismului din 1989.
He startled voters by announcing his support for gay marriage a taboo topic in Romania.
El i a uimit pe alegători anunţându şi sprijinul faţă de căsătoriile între homosexuali un subiect tabu în România.
In Malta heterosexuality is seen as the norm whereas homosexuality is seen as a taboo.
El a fost diagnosticat cu schizofrenie ルi se aflュ sub trata ment.
Give a guy a break.
Lăsaţil în pace.
Give it a break!
Inceteaza!
Give me a break!
Dă mi o pauză!
Give us a break.
Dă ne o pauză.
What a rotten break.
Ce ruptura urata.
Give us a break!
Datine o pauza!

 

Related searches: Break Taboo - Break A Taboo - Taboo - Taboo Topic - Taboo Subject - Taboo Word - Is A Taboo - Incest Taboo - Food Taboo - Taboo Against -