Translation of "delegated acts adopted" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Those delegated acts shall be adopted by 1 July 2012.
Aceste acte delegate se adoptă până la 1 iulie 2012.
The 'delegated acts' adopted accordingly by the Commission are non legislative acts of general application.
Actele delegate , adoptate în consecinţă de către Comisie sunt acte fără caracter legislativ, cu domeniu de aplicare general.
However, where the delegated acts adopted pursuant to paragraph 14 so provide
Cu toate acestea, atunci când actele delegate adoptate în temeiul alineatului (14) prevăd astfel
Delegated acts
Actele delegate
Delegated acts
Exercitarea delegării
Delegated acts
Actele delegate
delegated acts.
actele delegate.
Delegated acts.
Actele delegate
Delegated acts
Acte delegate
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated acts and implementing acts
Acte delegate și acte de punere în aplicare
Delegated acts vs. implementing acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
IMPLEMENTING ACTS AND DELEGATED ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI ACTE DELEGATE
(2) Delegated Acts
(2) Acte delegate
Commission delegated acts
Actele delegate ale Comisiei
Better regulation implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate
Better Regulation Implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate.
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate .
CHAPTER IV DELEGATED ACTS
CAPITOLUL IV ACTE DELEGATE
Comitology and Delegated acts
Comitologie și acte delegate
Committee and delegated acts
Comitetul și actele delegate
Delegated acts (additional opinion)
Acte delegate (aviz suplimentar)
Delegated acts and committee
Actele delegate și comitetul
Delegated acts on specifications
Acte delegate privind specificațiile
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated vs. Implementing Acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
Implementing and delegated acts
Acte de implementare și acte delegate
Implementing and delegated acts
Acte de punere în aplicare și acte delegate
Delegated acts (Rule 87a)
Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
Objections to delegated acts
Obiecțiuni la actele delegate
Objection to delegated acts
Obiecții la actele delegate
Objections to delegated acts
Prezentarea de obiecții la actele delegate
Objections to delegated acts
Obiecții la actele delegate
Those measures shall be adopted by means of delegated acts in accordance with Article 14a.
Măsurile respective se adoptă prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 14a .
The Annexes shall be amended by means of delegated acts adopted in accordance with Article 30a.
Anexele se modifică prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 30a .
Agree to a revised common understanding on delegated acts, including criteria to delineate between delegated acts and implementing acts 10
să convină cu privire la o înțelegere comună revizuită a actelor delegate, inclusiv a criteriilor pentru a delimita actele delegate și actele de punere în aplicare10
Delegated acts (own initiative opinion)
Acte delegate (aviz din proprie iniţiativă)
Delegated acts, committee and reporting
Actele delegate, comitetul și raportarea
Recasting Delegated acts Implementing measures
Acte delegate Măsuri de punere în aplicare
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES .
ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE .
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES
ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE .
Better regulation implementing acts and delegated acts (information report)
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate (raport de informare)
4.1 The general approach of the TFEU is that essential aspects of legislation should be adopted by implementing acts, while non essential aspects should be adopted by delegated acts.
4.1 Potrivit abordării generale a TFUE, aspectele esenţiale ale legislaţiei trebuie să facă obiectul actelor de punere în aplicare, în vreme ce aspectele neesenţiale trebuie tratate prin acte delegate.

 

Related searches: Delegated Acts Adopted - Should Be Adopted Through Delegated - Delegated Act Adopted - Adopted A Delegated Act - Delegated Acts - Delegated And Implementing Acts - Adopt Delegated Acts - Commission Delegated Acts - Adopts Delegated Acts - New Delegated Acts -