Translation of "delegated and implementing acts" to Romanian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated acts and implementing acts
Acte delegate și acte de punere în aplicare
IMPLEMENTING ACTS AND DELEGATED ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI ACTE DELEGATE
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE
Implementing and delegated acts
Acte de implementare și acte delegate
Implementing and delegated acts
Acte de punere în aplicare și acte delegate
Delegated acts vs. implementing acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
Better regulation implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate
Better Regulation Implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate.
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate .
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES .
ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE .
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES
ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE .
Delegated vs. Implementing Acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
Adoption of delegated and implementing acts
Adoptarea de acte delegate și de punere în aplicare
Adoption of delegated and implementing acts
Adoptarea unor acte delegate și de punere în aplicare
Adoption of delegated and implementing acts
Adoptarea unor acte delegate și de punere în aplicare
Better regulation implementing acts and delegated acts (information report)
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate (raport de informare)
4.13 Articles 15 and 16 Implementing acts and delegated acts
4.13 Articolele 15 şi 16 Acte de punere în aplicare şi exercitarea delegării
Recasting Delegated acts Implementing measures
Acte delegate Măsuri de punere în aplicare
Agree to a revised common understanding on delegated acts, including criteria to delineate between delegated acts and implementing acts 10
să convină cu privire la o înțelegere comună revizuită a actelor delegate, inclusiv a criteriilor pentru a delimita actele delegate și actele de punere în aplicare10
Better regulation implementing acts and delegated acts (information report) (B) (INT OMU APRIL)
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate (raport de informare) (B) (INT OPU APRILIE)
Better regulation implementing acts and delegated acts (information report) (B) (INT SMO APRIL)
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate (raport de informare) (B) (INT OPU APRILIE)
Better regulation implementing acts and delegated acts, information report, 19.9.2013, rapporteur Pegado Liz
Better regulation implementing acts and delegated acts, information report, 19.09.2013, rapporteur Pegado Liz
2.4 The Lisbon Treaty establishes two new categories of judicial acts delegated acts and implementing acts
2.4 Tratatul de la Lisabona creează două noi categorii de acte juridice actele delegate şi actele de punere în aplicare.
1.2 The Council and the Commission interpret the dividing line between delegated acts and implementing acts differently.
1.2 Linia de demarcaţie dintre actele delegate şi actele de punere în aplicare face obiectul unor interpretări divergente ale Consiliului şi Comisiei.
Current and future delegated and implementing acts based on Regulation (EU) No 525 2013.
Actualele și viitoarele acte delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525 2013.
4.2 The proposal for a Regulation amending the single CMO contains 300 delegated acts and 294 implementing acts.
4.2 Propunerea de regulament de adaptare a OCP unice include 300 de acte delegate şi 295 de acte de punere în aplicare.
Before adopting delegated acts or implementing acts referred to in this Regulation, the Commission may consult
Înainte de a adopta acte delegate sau acte de punere în aplicare menționate în prezentul regulament, Comisia poate consulta
2.5 The Lisbon Treaty's entry into force repeals former Article 202 and distinguishes between two types of acts, delegated acts and implementing acts.
2.5 Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ex articolul 202 dispare şi se conturează două tipuri de acte actele delegate şi actele de punere în aplicare.
4.1 The EESC has reservations about the Commission's power to adopt delegated acts and implementing acts under the Lisbon Treaty.
4.1 CESE îşi exprimă anumite rezerve în privința competențelor Comisiei de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul Tratatului de la Lisabona.
3.2 The EESC notes that the Council and Commission have differing interpretations of the borderline between delegated acts and implementing acts.
3.2 CESE constată că linia de demarcaţie dintre actele delegate şi actele de punere în aplicare face obiectul unor interpretări divergente ale Consiliului şi ale Comisiei.
3.5 The EESC notes that the Council and the Commission interpret the dividing line between delegated acts and implementing acts differently.
3.5 CESE constată că linia de demarcaţie dintre actele delegate şi actele de punere în aplicare face obiectul unor interpretări divergente ale Consiliului şi Comisiei.
As regards the adoption of delegated and implementing acts, TFEU clearly distinguishes between the two.
În ceea ce privește adoptarea de acte delegate și de punere în aplicare, TFUE face o distincție clară între cele două.
Comitology and Delegated acts
Comitologie și acte delegate
Committee and delegated acts
Comitetul și actele delegate
Delegated acts and committee
Actele delegate și comitetul
Delegated acts
Actele delegate
Delegated acts
Exercitarea delegării
Delegated acts
Actele delegate
delegated acts.
actele delegate.
Delegated acts.
Actele delegate
Delegated acts
Acte delegate
3.9.1 It also specifies that delegated acts may amend and supplement the basic act, whereas implementing acts may only confirm it10.
3.9.1 De asemenea, ea precizează că actul delegat poate modifica și completa actul de bază, în timp ce actul de punere în aplicare poate doar să l precizeze10.

 

Related searches: Delegated And Implementing Acts - Delegated Or Implementing Acts - Delegated And Implementing Powers - Delegated And Implementing - Delegated And Implemented Acts - Delegated Acts - Adopt Delegated Acts - Commission Delegated Acts - Adopts Delegated Acts - New Delegated Acts -