Translation of "destination branding" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Branding - translation : Destination - translation : Destination branding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

6.4 Single branding
6.4 Acordurile de exclusivitate
6.4 Single branding
6.4 Marca unică
6.5 Single branding
6.5 Acordurile de exclusivitate
Co branding opportunities.
Oportunităţi de co branding.
Branding with success
Consolidarea cu succes amărcii
Franchising and Branding
Franciza și atribuirea unui nume de marcă
Branding UEFA unveiled the branding for the qualifiers on 15 April 2013.
Branding UEFA a anunțat brandingul preliminariilor pe 15 aprilie 2013.
Brabantia Branding BV, Valkenswaard, Netherlands
Brabantia Branding BV, Valkenswaard, Țările de Jos
It was a worldwide branding campaign.
Era o campanie de branding la nivel mondial.
Branding and selling will be global.
Brandingul şi vânzările au loc la nivel mondial.
Branding with its own special story
Asistena Leader pentru Gotland este nepreuită
Glenbarrow Farms adding value by branding
Fermele Glenbarrow valoricarea la nivel optim prin crearea unei mărci
The government will continue the concept of joint branding of Macedonia as a tourist destination and promotion of clips of certain themes or sectors in the world media.
Guvernul va continua conceptul de branding comun al Macedoniei ca destinaţie turistică şi promovarea de videoclipuri pe anumite teme sau sectoare în mass media mondială.
A bad sort of branding thing, or whatever.
Un soi de marcă nereușită, sau ce o fi fost.
This includes, firstly, genuine authorisation for multi branding.
În acest scop, trebuie, în primul rând, să autorizăm corespunzător multimarca.
Consider appropriate branding of a strengthened EU response capacity.
va avea în vedere o strategie de imagine adecvată pentru capacitatea consolidată de răspuns a UE.
I opened up a magazine, and Visa's branding was,
Am deschis o revistă şi sloganul Visa era
Branding The brand positions itself as a premium product.
Branding Marca comercială St. Erhard se poziționează ca un produs premium.
The people of Lot rejected the Messengers, branding them liars.
Poporul lui Lot i a socotit pe trimişi mincinoşi,
So Al, I actually think I'm rather good at branding.
Deci Al, eu de fapt cred că sunt destul de bun la branding,
And so from a branding perspective, they got a lot right.
Din perspectiva mărcii, au făcut multe lucruri corect.
Each centre manages a separate communication programme and has separate branding.
Fiecare centru gestionează un program de comunicare separat, cu un branding propriu.
development of values other than price based value (branding, buying experience)
dezvoltarea altor valori decât a celei bazate pe preţ (crearea de mărci sau a unui cadru special de desfacere)
The practice of human branding was abolished in England by 1829.
Până în 1829, practicarea însemnării umane a fost abolită în Anglia.
It shall be applied using the technique known as freeze branding .
Marcajul se va aplica utilizându se tehnica denumită criomarcare
Multi branding is part of competition and helps to protect consumers.
Multimarca face parte din concurenţă şi contribuie la protejarea consumatorilor.
development of values other than price based value (e.g. branding, buying experience)
dezvoltarea altor valori decât a celei bazate pe preț (de exemplu mărcile sau experiența de vânzare).
I opened up a magazine, and Visa's branding was, Business Takes Simplicity.
Am deschis o revistă, şi sloganul Visa era, Afacerile adoptă simplitatea.
Would need to be part of a broader initiative for regional branding.
Necesar a inclus intr o initiativa mai larga pentru marca regionala .
It facilitated access to markets, innovative design, small production units, branding and trademarks.
Cu toate acestea, impactul său asupra dezvoltării locale a fost destul de similar în exemplele ilustrate.
We have the problem of different national regulations if only single branding remains.
Apare problema diferitelor reglementări naţionale în cazul în care păstrăm doar marca unică.
Destination
Sursă
Destination
Culegător culoare
Destination
Descriere
Destination
Destinație
Destination
Destinație
Destination
Destinație
Destination?
Unde călătoriţi?
Destination?
Destinatia ? Paris.
(jj) supporting theatrical distribution through transnational marketing, branding, distribution and exhibition of audiovisual projects
(jj) sprijinirea distribuției de teatru, prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de proiecte audiovizuale
For the potential sustainable branding of technical textiles, EU companies should be encouraged to
Pentru eventualul branding al textilelor tehnice ca sector durabil, întreprinderile UE ar trebui încurajate
Final destination
Destinația finală
Open Destination
Deschide destinație
Destination URL
Sursă
Open Destination
Deschide fişier

 

Related searches: Destination Branding - Branding Destination - Popular Destination Destination - Vary From Destination To Destination - Branding - Corporate Branding - Co-branding - Product Branding - Company Branding - Branding Strategy -