Translation of "development" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Development - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Development cooperation and Directorate General for Development http ec.europa.eu development index_en.cfm
Cooperare pentru dezvoltare și Direcția generală Dezvoltare http ec.europa.eu development index_fr.cfm
(g) development aid and development cooperation
(g) ajutor pentru dezvoltare și cooperare pentru dezvoltare
Development policy dialogue and development partnership
Dialogul privind politica de dezvoltare și parteneriatul pentru dezvoltare
Regional development, agriculture and rural development
Dezvoltarea regională, agricultura și dezvoltarea rurală
Rural development (05 Agriculture and rural development)
Dezvoltare rurală (05 Agricultură s,i dezvoltare rurală)
(a.k.a. Amroggang Development Bank Amnokkang Development Bank)
(alias Amroggang Development Bank Amnokkang Development Bank)
(alias Amroggang Development Bank Amnokkang Development Bank)
(alias Amroggang Development Bank Amroggang Development Bank)
DEVELOPMENT
DEZVOLTARE
development.
Progress.
Development
Articolul 12
Development
Părțile își reafirmă angajamentul de a contribui la o creștere economică durabilă și la reducerea sărăciei, la consolidarea cooperării privind dezvoltarea internațională și la promovarea eficacității ajutorului și dezvoltării, cu un accent deosebit pe punerea în aplicare la nivel de țară.
Development
Evoluția
Development
Dezvoltare
development
dezvoltare
Improve development financing and policy coherence for development.
îmbunătățirea finanțării pentru dezvoltare și a coerenței politicilor în materie de dezvoltare.
Official Development Assistance (ODA) is essential for development.
Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) este esențială pentru dezvoltare.
Regional development (transport, environment, regional and economic development)
Dezvoltarea regională (transporturi, mediu, dezvoltare regională și economică)
Development projects (e.g. policy, guidelines or programme development)
proiectele de dezvoltare (de exemplu, elaborarea de politici, orientări sau programe)
the development of a low carbon development plan
măsuri menite să consolideze capacitatea de a întreprinde acțiuni eficace în domeniul climei
3.3 Development Cooperation and Co development in the SSE
3.3 Cooperarea pentru dezvoltare și codezvoltarea în domeniul ESS
Development policy The EU Consensus on Development in practice
Politica de dezvoltare consensul UE privind dezvoltarea în practică
Post 2015 sustainable development goals and financing for development
Obiectivele de dezvoltare durabilă post 2015 și finanțarea pentru dezvoltare
Private sector development support in future EU development cooperation
Sprijinul pentru dezvoltarea sectorului privat în cadrul viitoarei cooperări a UE pentru dezvoltare
Sustainable Development Observatory Agriculture, Rural Development and the Environment
Observatorul Dezvoltării Durabile Secţiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului
Sustainable Development Observatory Agriculture, Rural Development and the Environment
Observatorul Dezvoltării Durabile Secţiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului
preparatory costs for the development of local development strategies
costurile de pregătire legate de elaborarea strategiilor de dezvoltare locală
Three other components regional development, human resources development, and rural development are available only to candidate countries.
Celelalte trei componente dezvoltarea regională, dezvoltarea resurselor umane și dezvoltarea rurală sunt disponibile doar pentru ările candidate.
Inhibitor development
Apariţia inhibitorului
Development or
Trombocitopenie
1) Development
1) Dezvoltare
21 (Development)
21 (Dezvoltare)
crowdfunding development
dezvoltarea finanțării participative
Development activities
Activități de dezvoltare
Development consent
Autorizare
Development indicators
Indicatori pentru dezvoltare
Development instruments
Instrumente de dezvoltare
Development issues
Probleme de dezvoltare
Development pharmaceutics
Date farmaceutice privind dezvoltarea
Development phase
Faza de dezvoltare
Digital development
Dezvoltare digitală
Economic development
Dezvoltare economică
Environmental development
Dezvoltarea protecției mediului
Eudravigilance development
Dezvoltarea Eudravigilance
Exclusive development
Dezvoltarea exclusivă
Further development
Evoluţii ulterioare

 

Related searches: Developmental - Developmental Process - Developmental Stage - Deviance - Deviant - Deviate - Deviation - Devil - Devious