Translation of "devolve" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Devolve - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Furthermore, many universities devolve this autonomy further down, to each department.
Mai mult, multe universități oferă această autonomie pentru fiecare departament.
And the third is, they devolve responsibility to the school level for getting the job done.
În al treilea rînd, ei deleagă responsabilitatea la nivelul școlii pentru a face treaba.
Such obligations devolve on those authorities, including, where appropriate, in their capacity as a public employer.
Astfel de obligații sunt în sarcina acestor autorități, inclusiv, dacă este cazul, în calitatea acestora de angajator public.
Some school systems devolve a lot of decisions about funding to their schools (see section 2.1 for more information).
Unele sisteme şcolare lasă la latitudinea şcolilor multe decizii legate de finanţarea lor (vezi secţiunea 2.1 pentru mai multe informaţii).
Under the terms of the Ohrid Agreement, the government agreed to devolve greater political power and cultural recognition to the Albanian minority.
În cadrul Acordului Ohrid, guvernul a fost de acord să acorde mai multă putere politică, și să respecte cultura minorității albaneze.
Where an installation is controlled by a person or undertaking established outside the Community, any obligations imposed by this Regulation shall devolve upon the local management of the installation.
Dacă o instalaţie este controlată de o persoană sau o întreprindere stabilită în afara Comunităţii, toate obligaţiile ce decurg din prezentul regulament incumbă conducerii locale a instalaţiei. ANEXELE Articolul 38
2. Since at the single market stage price systems will be standardised and agricultural policy will be on a Community basis, the financial consequences thereof shall devolve upon the Community.
(2) Deoarece, în stadiul de piaţă unică, sistemele de preţuri sunt unificate, iar politica agricolă este comunitară, consecinţele financiare care rezultă sunt suportate de Comunitate. Astfel, Fondul finanţează
Governmental initiatives and organization Nixon advocated a New Federalism , which would devolve power to state and local elected officials, though Congress was hostile to these ideas and enacted few of them.
Organizarea și inițiativele guvernamentale Nixon a susținut un , care avea să delege puterea statelor și oficialilor locali aleși, desi Congresul era ostil acestor idei și a pus în aplicare doar câteva din ele.
Reform has been on Turkey's agenda for a long time, but the options have been either to reduce the number of personnel or to devolve some of the power concentrated in Ankara.
Reforma s a aflat pe agenda de lucru a Turciei de mult timp, dar opţiunile existente erau fie aceea de a efectua reduceri de personal fie de a transfera anumite puteri concentrate la Ankara.
Neither shall a mother be hurt because of her child, nor shall he to whom the child is born because of his Child and on the heir shall devolve the like thereof.
Nici mama, nici tatăl nu vor fi în pagubă faţă de copil, căci şi moştenitorul are obligaţii asemănătoare faţă de ei.
(6) It is considered that it is in the interests of the EC to continue those international agreements beyond the expiry of the ECSC Treaty and that they should devolve on the EC.
(6) Se consideră că este în interesul CE să continue respectivele acorduri internaţionale după expirarea Tratatului CECO, iar acestea trebuie transferate către CE.
By way of derogation from Article 101, where the authorization concerns a public warehouse, it may provide that the responsibilities referred to in Article 101 (a) and or (b) devolve exclusively upon the depositor.
101, când autorizaţia priveşte un antrepozit public, aceasta poate prevedea ca responsabilităţile menţionate la art. 101 lit. (a) şi sau (b) să revină exclusiv antrepozitarului.
In the absence of any reliable marketing information it may be necessary for competent authorities to devolve the selection of the type of product to sample within a category to the sampler in the field.
În absența oricăror informații comerciale fiabile, poate fi necesar ca autoritățile competente să delege persoanei care efectuează eșantionarea la fața locului selecția tipului de produs din care sunt prelevate eșantioanele în cadrul unei categorii.
(5) It is in the interests of the ECSC and the sectors concerned that those international agreements should remain in force beyond the expiry of the ECSC Treaty and should therefore devolve on the European Community,
(5) Este în interesul CECO şi al sectoarelor implicate ca acordurile internaţionale în cauză să rămână în vigoare după expirarea Tratatului CECO şi să fie deci transmise Comunităţii Europene,
Would it be possible to devolve implementing decisions to national or regional authorities within Community legislation on principles? What are the risks implied for the control and enforcement of the policy and how could they be remedied?
Tratatul stipulează că politica trebuie bazată pe competenţa exclusivă a Comunităţii, însă acest lucru nu împiedică delegarea deciziilor de implementare către statele membre, cu condiţia ca acestea din urmă să respecte deciziile de principiu adoptate la nivel comunitar.
Where neither the manufacturer nor his authorised representative established in the Community has complied with the obligations of paragraphs 1 to 4, those obligations shall devolve on whomsoever places the safety component on the market in the Community.
Dacă nici fabricantul, nici reprezentantul său autorizat din Comunitate nu îndeplinesc obligaţiile alin. 1 4, aceste obligaţii revin tuturor persoanelor care comercializează componentele de siguranţă în Comunitate.
No mother should be made to suffer on account of her child, and no father should be made to suffer on account of his child. The same duties devolve upon the father's heir in case of the death of the father .
Nici mama, nici tatăl nu vor fi în pagubă faţă de copil, căci şi moştenitorul are obligaţii asemănătoare faţă de ei.
No soul is to be tasked except according to its capacity neither the mother shall be made to suffer harm on her child s account, nor the father on account of his child, and on the father s heir devolve duties and rights similar to that.
Nici mama, nici tatăl nu vor fi în pagubă faţă de copil, căci şi moştenitorul are obligaţii asemănătoare faţă de ei. Dacă, prin învoiala amândurora, părinţii vor să şi înţarce copilul, nici o vină nu li se va face.
The abovementioned obligations shall devolve upon the persons and undertakings concerned as soon as they have become aware of any such loss or sudden change in the containment conditions, or of anything which leads them to believe that there has been such an occurrence.
Obligaţiile menţionate mai sus incumbă persoanelor şi întreprinderilor implicate, de îndată ce acestea au luat cunoştinţă de orice astfel de pierdere sau de o modificare bruscă a condiţiilor de sigilare sau de orice indicii care pot presupune existenţa unei astfel de situaţii.
WHERE A THIRD PARTY IS RESPONSIBLE FOR THE DISABLEMENT OR DEATH OF A MEMBER , THE RIGHTS OF THAT MEMBER OR THOSE ENTITLED UNDER HIM TO BRING LEGAL PROCEEDINGS AGAINST THE THIRD PARTY SHALL DEVOLVE ON THE COMMUNITY TO THE EXTENT TO WHICH THEY INCUR OBLIGATIONS UNDER THIS PENSION SCHEME .
Când cauza invalidităţii sau decesului este imputabilă unui terţ, Comunităţile sunt, în limita obligaţiilor ce decurg din regimul de pensii, subrogate membrului Comisie sau a Curţii sau celor care au dreptul de acţiune contra terţilor responsabili.
Where neither the installer of the lift nor the manufacturer of the safety component nor his authorized representative established in the Community has complied with the obligations of the preceding paragraphs, those obligations shall devolve upon whomsoever places the lift or the safety component on the market in the Community.
Dacă nici instalatorul ascensorului, nici producătorul componentei de securitate, nici reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate nu s a conformat obligaţiilor alineatelor precedente, aceste obligaţii cad în sarcina celui care introduce ascensorul sau componenta de securitate pe piaţa Comunităţii.
Where a third party is responsible for the disablement or death of a member of the Court of Auditors, the rights of that member or those entitled under him to bring legal proceedings against the third party shall devolve on the Communities to the extent to which they incur obligations under this pension scheme.
Când o parte terţă este responsabilă de invaliditatea sau decesul unui membru al Curţii de Conturi, drepturile acelui sau acelor membrii care au dreptul în numele său să întreprindă acţiuni legale împotriva părţii terţe cad în sarcina Comunităţilor în măsura în care creează obligaţii conform prezentului plan de pensii.
2. A recognised producer organisation which has acted in good faith shall wholly retain the rights which devolve from its recognition right up to the moment that its recognition is withdrawn and, in the case of the aid schemes referred to in Council Regulation (EC) No 2201 96, Articles 2 and 6a and also Article 1 of Council Regulation (EC) No 2202 96, until the end of the current marketing year.
(2) O organizaţie de producători atestată care a acţionat cu bună credinţă îşi păstrează în totalitate drepturile care decurg din autorizare până în momentul retragerii acesteia, iar în cazul regimurilor de ajutor prevăzute la art. 2 şi 6a din Regulamentul (CE) nr.

 

Related searches: Devolve - Devolve Upon - Devolve Power - Devolve From - Devolve Responsibility - Shall Devolve Upon - Devolve Into Deflation - Devolve With - Claims Devolve To - Will Devolve To -