Translation of "imperial measurement units" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Units of measurement (
Unităţi de măsură (
Units of measurement
a gândi mai întâi la scar mic (
UNITS OF MEASUREMENT
UNITĂȚILE DE MĂSURĂ
Measurement units for NRVs
Parametri de măsurare pentru VNR
Measurement units for CSTs
Parametri de măsurare pentru OSC
Imperial units pound, ounce (avoirdupois), Troy ounce,
unităţi ale sistemului imperial livră, uncie (avoirdupois), uncie Troy
However, this procedure shall not apply to the chapter relating to imperial units of measurement of the Annex to the Directive on units of measurement and the Annexes, concerning quantity ranges for pre packed quantities of products, to the directives on pre packed products.
Cu toate acestea, procedura menţionată nu se aplică la capitolul referitor la sistemul anglo saxon de unităţi de măsură din anexa la directiva privind unităţile de măsură şi anexelor, referitoare la gama cantităţilor de produse preambalate, la directivele privind produsele preambalate.
However, this procedure shall apply neither to the chapter relating to imperial units of measurement of the annex to the Directive on units of measurement nor to the annexes, concerning quantity ranges for pre packed quantities of products, to the Directives on pre packed products.
Cu toate acestea, procedura menționată nu se aplică nici capitolului referitor la sistemul anglo saxon de unități de măsură din anexa la directiva privind unitățile de măsură și nici anexelor, referitoare la gama cantităților de produse preambalate, la directivele privind produsele preambalate.
Many adopted the imperial system of units with local variations.
Numele de Sistem imperial de unități datează din 1824.
In physics, natural units are physical units of measurement based only on universal physical constants.
În fizică, unități naturale sunt unități de măsură definite în funcție de una sau mai multe constante fizice universale.
Statistical sources and measurement units for calculating NRVs and CSTs
Surse statistice și parametri de măsurare pentru calcularea VNR și OSC
For instruments that make use of the Imperial units of mass referred to above, the relevant essential requirements specified below shall be converted to the said Imperial units, using simple interpolation.
Pentru instrumentele care utilizează unităţile de masă ale sistemului imperial menţionate anterior, cerinţele esenţiale aplicabile şi definite în continuare se transformă în unităţile imperiale menţionate anterior prin interpolare simplă.
Indicate whether the speedometer fitted has metric or both metric and imperial units.
Se indică dacă vitezometrul folosește unități în sistemul metric sau atât în sistemul metric, cât și în cel anglo saxon.
IU international units, a measurement specifying the amount of IL 2
UI unităţi internaţionale, o unitate de măsură care caracterizează cantitatea de IL 2
Ordinance of 23 November 1994 on units measurement (RO 1994 3109)
Ordonanța din 23 noiembrie 1994 privind unitățile de măsură (RO 1994 3109)
The nine national labs are responsible for very specific units of measurement.
Cele nouă laboratoare naţionale răspund de unităţi de măsurare foarte precise.
Ordinance of 23 November 1994 on units of measurement (RO 1994 3109).
Ordonanța din 23 noiembrie 1994 privind unitățile de măsură (RO 1994 3109)
the net quantity of plant protection product given in legal units of measurement
d) cantitatea netă de produs fitofarmaceutic indicată în unităţi de măsură legale
Approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (
Apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură (
units of measurement, the harmonisation of methods of measurement and metrological control and, where appropriate, the means required for application of such methods
unităților de măsură, armonizării metodelor de măsurare și de control metrologic și, dacă este cazul, mijloacelor necesare aplicării acestor metode
LEGAL UNITS OF MEASUREMENT REFERRED TO IN ARTICLE 1 (b), PERMITTED FOR SPECIFIC USES ONLY
1 pintă 0,5683 10 3 m3 pt Înregistrarea terenurilor acru 1 acru 4 047 m2 ac
LEGAL UNITS OF MEASUREMENT REFERRED TO IN ARTICLE I (d), PERMITTED IN SPECIALIZED FIELDS ONLY
UNITĂŢILE LEGALE DE MĂSURĂ MENŢIONATE ÎN ART. 1 LIT. (d), PERMISE DOAR ÎN DOMENII SPECIALE Domeniul de aplicare Unitatea Denumirea Valoarea aproximativă Simbolul Navigaţia maritimă
He is the inventor of the electromechanical oscillograph and a system of photometric units of measurement.
André Blondel era un inginer francez, inventator al oscilografului electromecanic și al unui sistem fotometric de unități.
For example, in consumer protection and environmental protection the existing units of measurement are being applied.
De exemplu, unităţile de măsură existente sunt aplicate şi în domeniul protecţiei consumatorului şi al mediului.
The measurement units for NRVs shall be expressed in compliance with the mathematical definition of risk.
Parametrii de măsurare pentru VNR se exprimă în conformitate cu definiția matematică a riscului.
The measurement units include the scaling bases listed in Appendix 1, for the normalisation of NRVs.
Parametrii de măsurare includ bazele de etalonare enumerate în apendicele 1, pentru normalizarea VNR.
Inertial measurement equipment including Inertial Measurement Units (IMU) and Inertial Reference Systems (IRS), incorporating accelerometers or gyros specified in 7A001 or 7A002, and specially designed components therefor.
Echipamente inerțiale de măsurare, inclusiv unități inerțiale de măsurare (IMU) și sisteme de referință inerțiale (IRS), încorporând accelerometre sau giroscoape specificate la punctele 7A001 sau 7A002 și componente special concepute pentru acestea.
Imperial Award, Imperial Academy (Japan), 1915.
Premiul Imperial, (Japonia), 1915.
However, the use of legal units of measurement may be required for the indicators of measuring instruments.
Totuşi, se poate solicita utilizarea unităţilor de măsură legale pentru indicatoarele mijloacelor de măsurare.
Council Directive 80 181 EEC harmonised the legal units of measurement for expressing quantities throughout the Community.
Directiva Consiliului 80 181 CEE a armonizat unităţile de măsură legale pentru exprimarea cantităţilor în întreaga Comunitate.
However, the use of legal units of measurement may be required for the indicators of measuring instruments.
Cu toate acestea, se poate solicita utilizarea unităţilor de măsură legale pentru indicatoarele mijloacelor de măsurare.
More specifically, air suicide attack units from the Imperial Japanese Navy were officially called shinpū tokubetsu kōgeki tai (神風特別攻撃隊, divine wind special attack units ).
Mai precis, unitățile aeriene de atac sinucigaș ale Marinei Imperiale Japoneze erau denumite oficial shinpū tokubetsu kōgeki tai (神風特別攻撃隊, unitățile speciale ale vântului divin ).
The units of measurement as set out in Council Directive 80 181 EEC 1 shall be used.0.7.
Se utilizează unitățile de măsură stabilite în Directiva 80 181 CEE a Consiliului 1 .0.7.
(b) This Directive also applies to units of measurement, the harmonization of methods of measurement and metrological control and, where appropriate, the means required for application of such methods.
(b) Sunt, de asemenea, vizate unităţile de măsură, armonizarea metodelor de măsură şi de control metrologic şi, dacă este cazul, a mijloacelor necesare aplicării acestora.
1945 5 million active in 145 divisions (includes three Imperial Guard), plus numerous individual units, with a large Volunteer Fighting Corps.
1945 5 milioane personal activ in 145 divizii (includea 3 Divizii de Gărzi Imperiale), plus numeroase unități individuale, și o forță impresionantă de miliție.
Imperial
Imperial
This directive supports the smooth functioning of the internal market through the degree of harmonisation of units of measurement.
Prezenta directivă sprijină funcționarea fără impedimente a pieței interne prin nivelul de armonizare a unităților de măsură.
Imperial Jade
Name
Imperial eagle
Acvila de câmp
Imperial pheasant
Fazan imperial
Imperial woodpecker
Ciocănitoare imperială
Imperial court.
Curtea imperială.
Imperial woodpecker
Ciocănitoarea imperială
Imperial parrot
Papagal imperial
amending Directive 80 181 EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement
de modificare a Directivei 80 181 CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură

 

Related searches: Imperial Measurement Units - Imperial Units - Metric And Imperial Units - Us Imperial Units - Imperial Units Of Measure - Used Imperial Units - Metrical And Imperial Units - Imperial Measurement - Metric Imperial Measurement - Metric Or Imperial Measurement -