Translation of "imperial power" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Imperial - translation : Imperial power - translation : Power - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Imperial power in Italy waned and the papacy's prestige declined.
Puterea imperială în Italia a dispărut și prestigiul papalității a scăzut.
Financial Imperialism Expanding and maintaining imperial power through monetary dominance.
Imperialismul financiar extinderea și menținerea puterii imperiale prin dominație monetară.
Imperial Award, Imperial Academy (Japan), 1915.
Premiul Imperial, (Japonia), 1915.
Since Hideyoshi came to hold power in the absence of a legitimate Minamoto lineage successor necessary for the Imperial Shogun commission, he sought for military power to legitimize his rule and to decrease his dependence on the Imperial family.
Deoarece nu exista un succesor legitim din neamul Minamoto, necesar pentru Comisia Shogunului Imperial, el a căutat să aibă cât mai multă putere militară pentru a și legitima domnia și a nu mai fi dependent de familia imperială.
Imperial
Imperial
In a surprise move on October 19, 439, Gaiseric captured Carthage, striking a devastating blow at imperial power.
Într o mișcare surpriză la 19 octombrie 439, Geiseric a capturat Cartagina, dând o lovitură devastatoare puterii imperiale.
The Imperial Diet had the power to pass, amend, or reject bills, but it could not initiate legislation.
Dieta Imperială avea puterea să adopte, să amendeze sau să respingă legi, dar nu avea dreptul la inițiativă.
Imperial Jade
Name
Imperial eagle
Acvila de câmp
Imperial pheasant
Fazan imperial
Imperial woodpecker
Ciocănitoare imperială
Imperial court.
Curtea imperială.
Imperial woodpecker
Ciocănitoarea imperială
Imperial parrot
Papagal imperial
Myanmar Imperial Jade Co. Ltd aka Myanma Imperial Jade Co.
Myanmar Imperial Jade Co. Ltd alias Myanma Imperial Jade Co.
Myanmar Imperial Jade Co. Ltd aka Myanma Imperial Jade Co.
Myanmar Imperial Jade Co. Ltd, cunoscută și ca Myanma Imperial Jade Co.
The Imperial Japanese Army and Imperial Japanese Navy had held veto power over the formation of cabinets since 1900, and between 1921 and 1944 there were no fewer than 64 incidents of political violence.
Armata Imperială Japoneză și Marina Imperială Japoneză a avut mereu parte de veto în formarea cabinetelor începând din 1900 și între 1921 și 1944 fiind nu mai puțin de 64 de incidente ale violenței politice.
Curzon Imperial Statesman .
Curzon Imperial Statesman .
Your Imperial Majesty?
Împărăteasa Voastră lmperială? Citeşte asta pentru mine.
Your Imperial Highness!
Alteţa Voastră lmperială!
The Imperial Soots.
Suita Imperială! Da, domnule!
Your Imperial Highness.
Alteţa Voastră Imperială...
Grey imperial pigeon
Porumbelul gri imperial
Grey imperial pigeon
Columbidae
Powerful Public Safety Commissioner Linge Chen again plays a prominent role as the true Imperial power behind fatuous playboy Emperor Klayus.
Puternicul comisionar al Siguranței Publice Linge Chen joacă din nou un rol important ca adevărata forță din spatele împăratului marionetă Klayus.
The Imperial Seal is also used on the standards of the imperial family.
Sigiliul imperial este folosit doar de membrii familiei imperiale.
In fury, Fu slaughtered the imperial clan and many officials in Quanzhou and surrendered to the Yuan, strengthening the Mongols' naval power.
Furios, Fu a masacrat clanul imperial și unii oficiali din Quanzhou după care s a predat dinastiei Yuan, întărind puterea navală a mongolilor.
miles per imperial gallon
mile per galon SUAunit synonyms for matching user input
The Imperial Russian Navy.
The Imperial Russian Navy.
Isa after Imperial Napoleon ,
Isa după Imperial Napoleon ,
You're the imperial prosecutor.
Dumneavoastra sunteti Procuratorul Imperial.
The imperial state crown...
Coroana imperială...
It was an imperial province, deemed important enough to be governed by an imperial legate.
A fost o provincie imperială, considerată suficient de importantă pentru a fi guvernată de un proconsul.
He expanded the imperial palace.
El a avut palatul imperial extins.
(source KEMA, Imperial College London)
(sursa KEMA, Imperial College London)
His Imperial Highness, Prince Ito.
Pe Înălţimea sa Imperială, Prinţul Ito.
Imperial Series and Elitist During the early 1990s Epiphone released a series called the Imperial Series.
Seriile Imperial și Elitist În anii 1990 Epiphone a lansat o serie numită Imperial Series.
The state of Israel is setup, and 50 years later, in the late 60s, it's clear that Britain's role as the imperial power is over.
Statul Israel e creat și la sfârșitul anilor '60, e clar că puterea imperială a Angliei s a terminat.
The imperial box, called the pulvinar in the Circus Maximus, was directly connected to the imperial palace.
Loja imperială din Circus Maximus, denumită pulvinar , era legată direct la palatul imperial.
Tacitus The Annals of Imperial Rome.
Tacitus The Annals of Imperial Rome .
Younghusband The Last Great Imperial Adventurer .
Younghusband The Last Great Imperial Adventurer .
Imperial Japanese Navy Battleships 1941 1945 .
Imperial Japanese Navy Battleships 1941 1945 .
Imperial Japanese Navy Aces, 1937 45 .
Imperial Japanese Navy Aces, 1937 45 .
Imperial Japanese Navy Battleship 1941 1945 .
Imperial Japanese Navy Battleship 1941 1945 .
The Imperial Family, a.k.a Great People ,
Familia Imperială, a.k.a oamenii cei mari ,

 

Related searches: Imperial Power - Imperial Power Strategies - Imperial - Imperial Units - Imperial System - Imperial Measurement - Imperial City - Imperial Court - Imperial Size - Imperial Palace -