Translation of "in possession" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

In possession - translation : Possession - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

are in possession of valid permits
Actul de înființare a societății și cele mai recente modificări aduse actului (Actul de înființare a societății)
Possession and Exorcism in the Modern World .
Possession and Exorcism in the Modern World .
( D ) LIVESTOCK IN THE POSSESSION OF DEALERS .
(d) vite deţinute de comercianţii de animale.
( D ) LIVESTOCK IN THE POSSESSION OF DEALERS .
d) şeptelul aflat în proprietatea comercianţilor.
(d) any relevant information in its possession
(d) orice informaţie utilă pe care o deţine
The animal is in Mrs. Warriner's possession.
Animalul este deţinută de dna Warriner.
Into my possession ?
In posesia mea?
It was in the possession of your son.
Era la fiul tău.
The original is in possession of a woman.
Originalul este în posesia unei femei.
Possession for personal use
Evoluţia legislaţiei naţionale
My most prized possession.
Ţin mult la el.
takes possession or provides for possession to be taken of the goods or, failing this,
procedează la sau asigură primirea mărfurilor sau, dacă nu,
Culture and Society Romanian castle back in Habsburg's possession
Cultură şi societate Un castel din România a trecut din nou în posesia familiei Habsburg
(a) a copy of the statement in their possession,
(a) copia declaraţiei pe care o deţine,
I'm afraid it's in the possession of the murderer.
Mie teama ca este in posesia criminalului.
How do you find yourself in possession of it?
Cum ai intrat în posesia lui?
So this gold's back in their possession, is it?
Deci, aurul ăsta intră iar în posesia lor, nui aşa?
Processing industry units are in possession of valid permits
Regulamentul ministrului legii și drepturilor omului M.01 HT.10 2006
Processing industry units are in possession of valid permits
Regulamentul ministrului silviculturii P48 2006
They shall have an inheritance I am their inheritance and you shall give them no possession in Israel I am their possession.
,,Iată moştenirea pe care o vor avea Eu voi fi moştenirea lor. Să nu le daţi nici o moşie în Israel Eu voi fi moşia lor!
He was also in possession of 2.6 grams of cocaine.
De asemenea, avea asupra sa 2,6 grame de cocaină.
In 2012, he directed the English language film The Possession .
În 2012, el a regizat filmul în limba engleză The Possession .
all other relevant information in the possession of the Commission
toate celelalte informații relevante aflate în posesia Comisiei
At a glance estimates of drug use in Europe possession.
Imagine sintetic estim ri ale consumului de droguri în Europa
I'm sure that the necklace is in your kidnapper's possession.
Sunt sigură că acel colier e în posesia răpitorului tău.
Oh, yes, it turned up, but not in my possession.
Oh, ba da, a apărut, dar nu în posesia mea.
Edom shall be a possession. Seir, his enemies, also shall be a possession, while Israel does valiantly.
Se face stăpîn pe Edom, Se face stăpîn pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.
Romania took possession of southern Dobruja.
România a luat în posesie Cadrilaterul.
acquisition or possession of child pornography
achiziționarea sau deținerea de materiale pornografice cu copii
I live with the constant threat of possession, and a constant need to escape from possession, from control.
Trăiesc cu o amenințare continuă de posedare și o constantă nevoie de a scăpa de posedare, de a scăpa de manipulare.
Police arrested Slavik after finding marked currency notes in his possession.
Poliţia l a arestat pe Slavik după ce a găsit asupra sa bancnotele marcate.
Later Gazzaniga was in the possession of the Republic of Venice.
Gazzaniga este o comună din provincia Bergamo, Italia.
Now drug use or possession is illegal in almost every country.
Folosirea sau posesia drogurilor e ilegală în aproape toate țările.
hand over all relevant seized property in the possession of EUNAVFOR
transmit toate bunurile relevante confiscate aflate în posesia EUNAVFOR
found in possession of the infringing goods on a commercial scale
Dacă este necesar, aceste măsuri sunt luate fără audierea celeilalte părți, în special în cazurile în care orice întârziere poate cauza prejudicii ireparabile titularului dreptului sau în situația în care există un risc demonstrabil ca elementele de probă să fie distruse.

 

Related searches: Possession - In Possession - Vacant Possession - Take Possession - Physical Possession - Quiet Possession - Adverse Possession - Transfer Of Possession - Debtor In Possession - Self-possession -