Translation of "increase usability" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Increase - translation : Increase usability - translation : Usability - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Usability
Ușurință în utilizare
Usability
Ellen Reitmayr
Usability improvements
Îmbunătățiri de uzabilitate
Usability tests and improvements
Teste și îmbunătățiri de performanță
Numerous bug reports, usability tests, technical support
NAME OF TRANSLATORS
Various usability fixes and general application polishing
Diverse îmbunătățiri de ergonomie și ameliorare generală a aplicației
Improving access to and usability of financial data
Îmbunătățirea accesului la datele financiare și a posibilităților de utilizare a acestora
A video player that has a usability focus
Un lector video orientat spre utilizabilitate
4.3.1.3 Improving access to and usability of financial data
4.3.1.3 Îmbunătățirea accesului la datele financiare și a posibilității de utilizare a acestora
The Windows 95 User Interface A Case Study in Usability Engineering .
The Windows 95 User Interface A Case Study in Usability Engineering .
Its usability is at least uncertain, if not completely ruled out.
Utilizarea acesteia are caracter cel puțin incert, dacă nu este chiar exclusă din toate punctele de vedere.
Different opinions lead to mismatches reducing the usability of the information collected.
Opiniile divergente duc la neconcordanțe care reduc utilitatea informațiilor colectate.
avoiding overlaps and duplication of work, increasing re usability and ensuring sustainability.
evitarea suprapunerilor și a repetării activităților, creșterea reutilizării și asigurarea sustenabilității.
(c) subject to regular revisions to ensure relevance and usability of the supplements.
(c) fac obiectul unor revizuiri periodice pentru a se asigura relevanța și ușurința de utilizare a acestora.
Transformation is all about new command structures, capabilities and the very important point of usability of our means.
Transformarea înseamnă noi structuri de comandă, competenţe şi punctul extrem de important al eficacităţii mijloacelor noastre.
And behavioral design is all about feeling in control, which includes usability, understanding but also the feel and heft.
Astfel, design ul comportamental se refera la cum sa fi in control. Asta include elemente precum nivelul de folosire sau de intelegere al produsului, precum si calitatea si bogatia lui.
KDE builds on top of this excellent base framework and brings new, much needed qualities usability, user friendliness and beauty!
KDE code contains, and comes with some of the best development technologies of the modern computing age.
Usability and maintenance During the Cold War, the Swedish Armed Forces were to be ready to defend against a possible invasion.
Performanță În timpul Războiului Rece, Forțele Aeriene Suedeze se pregăteau pentru o posibilă invazie sovietică.
Quality of proposed methodology (working methods aiming at effectiveness, usability, security and confidentiality service reliability availability recovery maintenance adopting best practices)
Calitatea metodologiei propuse (metode de lucru care vizează eficiența, exploatabilitatea, siguranța și confidențialitatea fiabilitate disponibilitate recuperare întreținerea serviciului adoptarea celor mai bune practici)
Finally, the Programme will promote the re usability, integration and convergence of existing solutions, including those derived from other Union policy areas.
În cele din urmă, programul va promova și sprijini reutilizarea, integrarea și convergența soluțiilor existente, inclusiv a celor din alte domenii de politică a Uniunii.
The aim is to provide products and services with a high readability, usability and message consistency for the EEA's multilingual user community.
Obiectivul este acela de a furniza produse şi servicii cu un grad ridicat de lizibilitate, utilitate şi consistenţă pentru comunitatea multilingvă de utilizatori ai AEM.
Assess the introduction of minimum recycled material rates, durability and re usability criteria and extensions of producer responsibility for key products (in 2012)
va evalua introducerea unor cote minime de material reciclat, a criteriilor de sustenabilitate și de reutilizare și de extindere a responsabilității producătorului pentru principalele produse (în 2012)
In the forthcoming discussions and negotiations, my group will be going in to bat for improving and simplifying the usability of the fund.
În cadrul următoarelor discuții și negocieri, grupul meu va susține îmbunătățirea și simplificarea modului de utilizare a fondului.
at the same time, promote and support the re usability, integration and convergence of existing solutions, including those derived from other EU policy areas.
în același timp, pentru a promova și sprijini reutilizarea, integrarea și convergența soluțiilor existente, inclusiv a celor din alte domenii de politică a Uniunii.
The Commission should present these analyses in annual reports and, in this way, we could of course improve the usability of the SOLVIT network.
Comisia ar trebui să prezinte aceste analize în rapoarte anuale şi, în acest fel, am putea, desigur, să îmbunătăţim utilizarea reţelei SOLVIT.
(c) taking measures to limit the use of intrusive watermarks or other visual protection measures that reduce the usability of the digitised public domain material
(c) luarea de măsuri în vederea limitării utilizării securizării intruzive cu filigran sau a altor mijloace de protecție vizuală care dăunează caracterului utilizabil al materialului digitizat din domeniul public
Furthermore, overviews and surveys in the Member States show that much of the digitised material is not yet accessible on the web, thus limiting its usability.
În plus, prezentările generale și chestionarele aplicate în statele membre indică faptul că o mare parte a materialului digitalizat nu este încă disponibilă pe internet, limitându se astfel posibilitățile de utilizare.
This brings the focus not only to the issues of technology and the usability of land but also very quickly to foreign policy considerations, of course.
Acest lucru atrage atenţia nu doar asupra problemelor de tehnologie şi de întrebuinţare a terenului, ci şi, foarte rapid, asupra considerentelor de politici externe, desigur.
Uncommon Blood amylase increase, platelet count decrease, blood creatinine increase, haemoglobin decrease, blood urea increase, LDH increase, triglycerides increase
Mai puţin frecvente Creşterea amilazemiei, scăderea numărului de trombocite, creşterea creatininemiei, scăderea valorii hemoglobinei, creşterea ureei sanguine, creşterea LDH, creşterea trigliceridelor
Weight increase Creatinine phosphokinase increase
Investigaţii diagnostice Creşterea
Weight increase Creatinine phosphokinase increase
Creştere în greutate Creşteri ale valorilor creatinin fosfokinazei
Apart from overcoming discriminatory effects in legal terms, full access also encompasses requirements for physical accessibility and usability, adjustment to needs, affordability, and quality in line with standards.
În plus faţă de eliminarea efectelor discriminatorii în plan juridic, accesul universal cuprinde accesibilitatea fizică, disponibilitatea, adaptarea la nevoi, accesibilitatea economică şi calitatea conform standardelor.
Apart from overcoming discriminatory effects in legal terms, full access also encompasses requirements for physical accessibility and usability, adjustment to needs, affordability, and quality in line with standards.
În plus faţă de eliminarea efectelor discriminatorii în plan juridic, accesul universal cuprinde cerinţe privind accesibilitatea şi disponibilitatea fizică, adaptarea la nevoi, accesibilitatea economică şi calitatea conform standardelor.
Apart from overcoming discriminatory effects in legal terms, full access also encompasses requirements for physical accessibility and usability, adjustment to needs, affordability, and quality in line with standards.
Accesul universal include, în afară de suprimarea efectelor discriminatorii în plan juridic, accesibilitatea fizică, disponibilitatea, adaptarea la nevoi, accesibilitatea economică şi monitorizarea calităţii conform standardelor.
Hepatobiliary disorders Liver aminotransferases increase, bilirubin increase (associated with liver aminotransferase increase)
Aminotransferaze hepatice crescute, bilirubină crescută (asociată cu creşterea aminotransferazelor)
Diversity, openness, interoperability, usability, transparency, accountability, auditability of the different components and competition are key drivers for security development and stimulate the deployment of security enhancing products, processes and services.
Diversitatea, deschiderea, interoperabilitatea, facilitatea utilizării, transparența, responsabilitatea și posibilitatea auditării diferitelor componente, precum și concurența reprezintă motoarele evoluțiilor în materie de securitate și stimulează conceperea de produse, procese și servicii de ameliorare a securității.
This relates, in particular, to fostering civil military synergies, better usability of the EU battle groups, training, financing, and cooperation with key partners, in particular, NATO and the United Nations.
Acestea se referă, în special, la favorizarea sinergiilor civilo militare, la o mai mare aplicabilitate a grupurilor tactice de luptă, la instruire, finanțare și cooperare cu parteneri cheie, în special cu NATO și Națiunile Unite.
Increase
Şterge coloana din tabel.
Increase
Crește
Increase
Mărește
Increase
Creștere
increase
enzimelor hepatice
increase
a crescut
4 fold increase in MN geometric mean increase
creştere de 4 ori a titrului MN
AST increase ALT increase Abnormal liver function test
Creşterea AST Creşterea ALT Teste funcţionale hepatice anormale

 

Related searches: Increase Usability - + Increase Of Usability - Usability - Usability Test - High Usability - Usability Study - Usability Issues - Improved Usability - Easy Usability - Usability Research -