Translation of "legislative acts are legal acts" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Acts - translation : Legal - translation : Legislative - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Legal acts adopted by legislative procedure shall constitute legislative acts.
Actele juridice adoptate prin procedură legislativă constituie acte legislative.
Legislative acts
), întrucât
Legislative acts
Acte legislative
Non legislative acts
Acte fără caracter legislativ
The legislative acts are on the table.
Actele legislative se află pe masă.
Alignment of legal acts to the new Comitology Decision (Legislative initiative) (
Adaptarea actelor juridice la noua decizie privind comitologia (
delegated acts are non legislative acts , but what exactly is the significance of this?
actul delegat este un act nelegislativ, dar care este semnificaţia exactă a acestui termen?
3.7.1 Legislative acts adopted
3.7.1 Acte juridice adoptate
All Council deliberations on legislative acts are public.
Toate deliberările Consiliului privind actele legislative sunt publice.
The 'delegated acts' adopted accordingly by the Commission are non legislative acts of general application.
Actele delegate , adoptate în consecinţă de către Comisie sunt acte fără caracter legislativ, cu domeniu de aplicare general.
The different legislative acts are listed in Annex III.
La anexa III sunt enumerate actele juridice diferite.
b. the fact that legislative acts can only be amended by means of legislative or delegated acts , this rule applying also to amendments of annexes to legislative acts
b. faptul că actele legislative pot fi modificate numai prin acte legislative sau prin acte delegate , aceeași dispoziție aplicându se și modificărilor aduse anexelor la actele legislative .
'legal instruments shall mean legislative and statutory provisions, acts of administration, judicial decisions, contracts, unilateral legal acts, payment instruments other than banknotes and coins, and other instruments with legal effect,
instrumente juridice nseamn prevederi legislative i statutare, acte administrative, decizii juridice, contracte, acte juridice unilaterale, instrumente de plat altele dec t bancnotele i monedele, i alte instrumente cu efect juridic
'legal instruments shall mean legislative and statutory provisions, acts of administration, judicial decisions, contracts, unilateral legal acts, payment instruments other than banknotes and coins, and other instruments with legal effect,
instrumente juridice reprezintă dispoziţiile legislative şi regulamentare, actele administrative, deciziile judiciare, contractele, actele juridice unilaterale, instrumentele de plată altele decât bancnote şi monezi şi alte instrumente cu efect juridic,
9 financial provisions into legislative acts (
9 îmbunătăirea procedurii bugetare (
LEGAL ACTS OF THE UNION
ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII
Legal acts and other agreements
Acte legislative și alte acorduri
Requirements for the drafting of legislative acts
Cerințe privind redactarea actelor legislative
Are social clauses in legislative acts, such as the Monti clause, helpful?
Pot fi de ajutor clauzele sociale prevăzute de actele juridice, ca de exemplu clauza Monti ?
There are a number of proposals for legislative acts on the table.
Au fost prezentate o serie de propuneri de acte legislative.
B. incorporation of financial provisions in legislative acts
B. încorporarea dispozițiilor financiare în actele legislative
The adoption of legislative acts shall be excluded.
Adoptarea de acte legislative este exclusă.
THE LEGAL ACTS OF THE UNION .
ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII
The legal acts of the Union ............................................
Actele juridice ale Uniunii ............................................
THE LEGAL ACTS OF THE UNION
ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII
The legal acts of the Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secțiunea 1 Actele juridice ale Uniunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The legal acts of the Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actele juridice ale Uniunii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION A LEGAL ACTS REFERRED TO
SECȚIUNEA A ACTE JURIDICE MENȚIONATE
4.5 Although neither the Constitution nor the new classification of legal acts within the Constitution had been ratified, the authors of the Lisbon Treaty nevertheless retained some of the plus points of the constitutional text including, inter alia, the distinctions between legislative and non legislative acts, and delegated acts and implementing acts.
4.5 Cu toate că nici noua constituţie, nici noua nomenclatură a actelor juridice pe care aceasta o cuprindea nu au fost ratificate, autorii Tratatului de la Lisabona au păstrat anumite contribuţii la textul constituţional, printre care şi distincţiile dintre acte legislative şi acte nelegislative şi dintre acte delegate şi acte de punere în aplicare.
Interinstitutional negotiations in legislative procedures First reading agreement Second reading agreement Requirements for the drafting of legislative acts Signing of adopted acts
Negocierile interinstituționale din cadrul legislative Acordul în primă lectură Acordul în a doua lectură Cerințe privind redactarea actelor legislative Semnarea actelor adoptate
The report also points out that there are some violent acts which are not recognised as violent acts by certain legal systems.
Raportul mai subliniază că există unele acte violente care nu sunt recunoscute ca fiind acte violente de unele sisteme juridice.
Cases where the Council acts in its legislative capacity
Cazuri în care Consiliul acţionează în calitatea sa de legislator
It covers approximately 500 legislative acts in all elds.
Acesta prevede un număr de aproximativ 500 de acte în toate domeniile.
Before proposing legislative acts, the Commission shall consult widely.
Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse.
Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure
Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
PRINCIPLES COMMON TO THE UNION S LEGAL ACTS
PRINCIPII COMUNE ACTELOR JURIDICE ALE UNIUNII
Teisės aktų registras (Register of Legal Acts)
În acest scop, candidatul depune toate eforturile rezonabile pentru a se informa cu privire la existența unor astfel de interese, relații și aspecte.
At the moment, businesses are confronted with multiple legislative acts applying to the same products manufacturers and the boundaries between many of these acts are sometimes unclear.
În prezent, întreprinderile se confruntă cu mai multe acte legislative care se aplică acelorași produse producători, iar și limitele dintre o mare parte a acestor acte sunt uneori neclare.
Acts The main legal acts of the EU come in three forms regulations, directives, and decisions.
Legislație Principalele acte juridice ale UE sunt în trei forme reglementări, directive și decizii.
2.6 Delegated acts (Article 290) are a new category of quasi legislative acts that supplement or amend certain non essential elements of a legislative act, which the legislator delegates to the Commission.
2.6 Actele delegate (articolul 290) este vorba despre o nouă categorie de acte, cvasi legislative , care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ, această competenţă fiind atribuită Comisiei de către autoritatea legislativă.
The L series of the Official Journal contains legislative acts.
Jurnalul Oficial seria L conţine actele legislative.
Accordingly, those legal acts should therefore be repealed.
În consecință, actele juridice respective ar trebui să fie abrogate.
Beneficiaries of EU Funds Amendment of Legal Acts
Beneficiarii fondurilor UE Modificarea actelor juridice
Section 1 The legal acts of the Union
Se c i un ea 1 Actele juridice ale Uniunii
Section 1 The legal acts of the Union
Secțiunea 1 Actele juridice ale Uniunii

 

Related searches: Legislative Acts Are Legal Acts - Legislative And Non-legislative Acts - Legislative Legal Acts - Legislative And Non-legislative Measures - Legislative And Non-legislative Initiatives - Legislative And Non-legislative Texts - Legislative And Non-legislative Instruments - Eu Legislative Acts - Proposals For Legislative Acts - In Legislative Acts -