Translation of "multiple acts or omission of acts" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
acte de violență fizică sau psihică, inclusiv acte de violență sexuală
a acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence
a violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale
expressly created by Community acts or provided for by such acts,
sunt create în mod expres prin acte comunitare sau prevăzute de aceste acte,
DELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING ACTS
ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Delegated acts and implementing acts
Acte delegate și acte de punere în aplicare
Delegated acts vs. implementing acts
Acte delegate versus acte de punere în aplicare
IMPLEMENTING ACTS AND DELEGATED ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI ACTE DELEGATE
At the moment, businesses are confronted with multiple legislative acts applying to the same products manufacturers and the boundaries between many of these acts are sometimes unclear.
În prezent, întreprinderile se confruntă cu mai multe acte legislative care se aplică acelorași produse producători, iar și limitele dintre o mare parte a acestor acte sunt uneori neclare.
2.4 The Lisbon Treaty establishes two new categories of judicial acts delegated acts and implementing acts
2.4 Tratatul de la Lisabona creează două noi categorii de acte juridice actele delegate şi actele de punere în aplicare.
Better regulation implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate
Better Regulation Implementing acts and delegated acts
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare şi acte delegate.
Better regulation implementing acts and delegated acts.
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate .
And finally, random acts of kindness are conscious acts of kindness.
În sfârşit, faptele bune la întâmplare sunt fapte bune conştiente.
undertake an investigation or prosecution of specific acts
să întreprindă o cercetare sau urmărire penale întemeiate pe fapte concrete
b. the fact that legislative acts can only be amended by means of legislative or delegated acts , this rule applying also to amendments of annexes to legislative acts
b. faptul că actele legislative pot fi modificate numai prin acte legislative sau prin acte delegate , aceeași dispoziție aplicându se și modificărilor aduse anexelor la actele legislative .
) acts.
Heidegger).
ACTS
ACTE
Before adopting delegated acts or implementing acts referred to in this Regulation, the Commission may consult
Înainte de a adopta acte delegate sau acte de punere în aplicare menționate în prezentul regulament, Comisia poate consulta
Acts of Courage .
Acts of Courage .
Acts of persecution
Actele de persecuție
Legality of acts
Legalitatea actelor
Signing of acts
Semnarea actelor
Notification of acts
Notificarea actelor
(Signature of acts)
(Semnarea actelor)
Adoption of acts
Adoptarea actelor
Acts of persecution
Acte de persecuție
Owned or controlled by, or acts on behalf of DIO
Deținută sau controlată de DIO, sau acționează în numele DIO
Owned or controlled by, or acts on behalf of, IRISL
Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele IRISL
Owned or controlled by, or acts on behalf of DIO
Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele DIO
Owned or controlled by, or acts on behalf of IRISL
Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele IRISL
Better regulation implementing acts and delegated acts (information report)
O mai bună legiferare acte de punere în aplicare și acte delegate (raport de informare)
acts of a gender specific or child specific nature.
actele împotriva persoanelor din motive de sex sau actele împotriva copiilor.
acts of a gender specific or child specific nature.
actele îmotriva unor persoane din motive de gen sau actele împotriva copiilor.
Acts should also be consistent with regard to other acts of Communitylegislation.
Textul actului trebuie să fie unitar și în raport cu celelalte acte din legislaia comunitară.
Delegated acts
Actele delegate
Delegated acts
Exercitarea delegării
Delegated acts
Actele delegate
delegated acts.
actele delegate.
Delegated acts.
Actele delegate
IMPLEMENTING ACTS
ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE
Implementing acts
Actele de punere în aplicare
Restricted acts
Acte restricţionate
Detrimental acts
Acte prejudiciabile

 

Related searches: Multiple Acts Or Omission Of Acts - Acts Of Omission - Wilful Acts Or Omission - Acts Of Commission And Omission - Legislative Acts Are Legal Acts - Acts, Events, Non-happenings, Omissions, Accidents Or Acts O - By Multiple Acts - The Multiple Commission Of Acts - Multiple-input Multiple-output - Multiple-input Multiple-output Communications -