Translation of "possession" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Possession - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Into my possession ?
In posesia mea?
Possession for personal use
Evoluţia legislaţiei naţionale
My most prized possession.
Ţin mult la el.
takes possession or provides for possession to be taken of the goods or, failing this,
procedează la sau asigură primirea mărfurilor sau, dacă nu,
Edom shall be a possession. Seir, his enemies, also shall be a possession, while Israel does valiantly.
Se face stăpîn pe Edom, Se face stăpîn pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.
Romania took possession of southern Dobruja.
România a luat în posesie Cadrilaterul.
acquisition or possession of child pornography
achiziționarea sau deținerea de materiale pornografice cu copii
are in possession of valid permits
Actul de înființare a societății și cele mai recente modificări aduse actului (Actul de înființare a societății)
I live with the constant threat of possession, and a constant need to escape from possession, from control.
Trăiesc cu o amenințare continuă de posedare și o constantă nevoie de a scăpa de posedare, de a scăpa de manipulare.
Possession and Exorcism in the Modern World .
Possession and Exorcism in the Modern World .
Theodoric's first territorial possession was the Pleissnerland.
Prima posesiune a lui Dietrich a fost Pleissnerland.
( D ) LIVESTOCK IN THE POSSESSION OF DEALERS .
(d) vite deţinute de comercianţii de animale.
( D ) LIVESTOCK IN THE POSSESSION OF DEALERS .
d) şeptelul aflat în proprietatea comercianţilor.
(d) any relevant information in its possession
(d) orice informaţie utilă pe care o deţine
The animal is in Mrs. Warriner's possession.
Animalul este deţinută de dna Warriner.
And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies and Israel shall do valiantly.
Se face stăpîn pe Edom, Se face stăpîn pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.
It has been a French possession since 1897.
Este o posesiune franceză din 1897.
Please return to me my most precious possession
Dă mi înapoi cea mai preţioasă comoară a mea
Mary, a new idea taking possession of her.
Maria, o idee nouă intrarea în posesia ei.
Yes, yes. We'd like to take possession immediately.
A trebuit să luăm măsuri imediat.
Are you sure we can take immediate possession?
Agnes, cheamămi un taxi.
We'll get the bailiff and take possession ourselves.
Eu nu mai astept! Venim cu portărelul si punem poprire!
It was in the possession of your son.
Era la fiul tău.
The original is in possession of a woman.
Originalul este în posesia unei femei.
They shall have an inheritance I am their inheritance and you shall give them no possession in Israel I am their possession.
,,Iată moştenirea pe care o vor avea Eu voi fi moştenirea lor. Să nu le daţi nici o moşie în Israel Eu voi fi moşia lor!
Culture and Society Romanian castle back in Habsburg's possession
Cultură şi societate Un castel din România a trecut din nou în posesia familiei Habsburg
who said, Let us take possession of God's pasturelands.
Căci ei zic ,,Să punem mîna pe locuinţele lui Dumnezeu!
What is our most valuable possession on the planet?
Care i cel mai preţios lucru pe care l avem în lume?
Murder and Drugs Not just possession, but also sale.
Omorurile si drogurile nu doar posesia, ci si vanzarea lor.
(a) a copy of the statement in their possession,
(a) copia declaraţiei pe care o deţine,
The possession of valid certification is a key requirement.
Deţinerea unei certificări valabile este o condiţie esenţială.
Unless paid by tomorrow morning, we shall take possession.
Va trece casa in proprietatea noastra
I'm afraid it's in the possession of the murderer.
Mie teama ca este in posesia criminalului.
Yes, they're very keen to get possession of it.
Da, abia asteaptă săl ia în stăpânire.
That is the sole possession Vincey's wife had left.
Este singurul lucru rămas de la soţia lui Vincey.

 

Related searches: Possession - In Possession - Vacant Possession - Take Possession - Physical Possession - Quiet Possession - Adverse Possession - Transfer Of Possession - Debtor In Possession - Self-possession -