Translation of "possible timetable" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Possible - translation : Possible timetable - translation : Timetable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It is still possible that we can keep to the original timetable.
Încă este posibilă respectarea calendarului iniţial.
Furthermore, the provisional timetable (advocated in point 4.1.4) should be adhered to as far as possible.
În plus, calendarul de perspectivă (a se vedea punctul 4.1.4) trebuie respectat cât mai riguros posibil.
Timetable
Calendar
TIMETABLE
CALENDAR
Timetable Generator
Generator de orar
Draft timetable
Calendar propus
Draft timetable
Proiect de aviz
Draft timetable
Propunere de calendar
Indicative timetable
Calendar orientativ
Project timetable
Calendarul proiectului
Could the Council please comment on a possible timetable for ratification by the Czech Republic of the Lisbon Treaty?
Ar putea Consiliul să comenteze asupra unui eventual calendar de ratificare a Tratatului de la Lisabona de către Republica Cehă?
A Party adopting such measures shall present as soon as possible to the other Party a timetable for their removal.
Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării articolului 63.
A Party adopting such measures shall present as soon as possible to the other Party a timetable for their removal.
Tratamentul în baza clauzei națiunii celei mai favorizate, acordat în conformitate cu prezentul titlu, nu se aplică avantajelor fiscale pe care părțile le acordă sau le vor acorda în viitor pe baza unor acorduri destinate să evite dubla impunere sau pe baza altor acorduri în domeniul fiscal.
3.14 Tight timetable.
3.14 Un calendar strâns.
3.15 Tight timetable.
3.15 Un calendar strâns.
2012 meetings timetable
Calendarul ședințelor din 2012
Article 9 Timetable
Articolul 9 Program
(a) the timetable
(a) orarul
Annual accounts timetable
Calendarul conturilor anuale
Conclusions and Timetable
concluzii şi calendar
Timetable for application
Calendar de aplicare
Timetable not applicable
Directiva 98 59 CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective
You mentioned a timetable, a timetable for transposition which is in progress.
Ați menționat un program, un program în curs pentru transpunerea directivei.
An analysis of the current situation should be carried out and, I think, a realistic timetable set as soon as possible.
Trebuie efectuată o analiză a situaţiei actuale şi consider că trebuie stabilit fără întârziere un calendar realist.
Best practice is for all parties to formulate a timetable as early as possible once the APA application has been received.
Conform bunelor practici, părţile trebuie să stabilească un calendar cât mai curând posibil după primirea cererii de APP.
Timetable Spark ignition engines
Program Motoare cu aprindere prin scânteie
Timetable and derogations therefrom
Program şi derogări de la program
What is the timetable?
Care este programul?
Am I a timetable?
Arăt cumva a Orar ?
Timetable for market operations
Calendarul operațiunilor pe piață
(a) the heading Timetable shall be replaced by the heading Timetable compression ignition engines
(a) titlul Program se înlocuieşte cu titlul Program motoare cu aprindere prin compresie
I have set myself the task of advancing the European and German uni cation process by making them coincide as much as possible, and as far as possible within a common timetable .
Atunci când Vaclav Havel a fost arestat din nou în 1989, Parlamentul, printr o rezoluie din 16 martie, a solicitat eliberarea imediată a acestuia, precum și a prietenilor săi și a altor prizonieri politici.
Timetable or date of adoption
Obiective int Indicatori de cuantificabileperforman
(d) the proposed transfer timetable
(d) calendarul preconizat pentru transfer
Draft timetable of LSO meetings
Proiect de calendar al şedinţelor OSL
What will be the timetable?
Care va fi calendarul?
Timetable for application to vehicles
Calendar de punere în aplicare pentru vehicule
the stops and the timetable.
durata de valabilitate a autorizației
a provisional timetable of work
un calendar provizoriu al lucrărilor
The timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.
Calendarul pentru alegeri este greșit, iar calendarul pentru reformarea Constituției este mult prea scurt.
We continue to believe that it will be possible to conclude the negotiations by the end of the year, in accordance with the original timetable.
Continuăm să credem că va fi posibilă încheierea negocierilor până la sfârşitul anului, potrivit calendarului iniţial.
Mixed signals regarding timetable for Kosovo
Semnale mixte cu privire la momentul soluţionării chestiunii Kosovo
Timetable of implementation of the classifications
Calendarul implementării clasificărilor
'(d) the stops and the timetable. ,
(d) opririle şi orarele.
(c) a provisional timetable of work
(c) un orar de lucru provizoriu

 

Related searches: Possible Timetable - Timetable - Tight Timetable - Indicative Timetable - Project Timetable - Bus Timetable - Flight Timetable - Train Timetable - Rough Timetable - School Timetable -