Translation of "reserved for you" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Reserved - translation : Reserved for you - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Reserved for authorities
Rezervat pentru autorități
This is the apartment we have reserved for you, Comrade Yakushova.
Vam rezervat acest apartament, tovarăşă Yakushova.
reserved for the administration.
Semnătura sau autentificarea în alt mod a declarației de tranzit.
It's reserved for members only.
Nu ştiu. Se pare că e rezervat membrilor. Ce rezervare?
Reserved contracts for certain services
Articolul 77
Jobs in France must be reserved for the French, while jobs in Europe are reserved for Europeans.
Locurile de muncă din Franţa trebuie să fie destinate francezilor, în timp ce locurile de muncă din Europa sunt destinate europenilor.
I already told you, Bourrache, my phone is not reserved for your love affairs.
Ţiam spus deja, Bourrache, telefonul meu nui pentru aventurile tale.
Is this right reserved only for EU citizens or can you bring your Russian spouse with you?
Este acest drept rezervat numai cetăţenilor Uniunii sau vă puteţi aduce cu dumneavoastră soţul sau soţia din Rusia?
Gregor's room remained reserved for her.
Gregor cameră a rămas rezervat pentru ea.
EU resources reserved for Community actions
Resursele rezervate de UE pentru acțiuni comunitare
This is reserved for the Commission.
Această misiune revine Comisiei.
This table's reserved for the band.
Masa e rezervată orchestrei.
Reserved for use as segment terminator
Rezervat pentru utilizarea ca indicator de final de segment
Reserved for use as release character?
Rezervat pentru utilizarea drept caracter de eliberare ?
to an incorruptible and undefiled inheritance that doesn't fade away, reserved in Heaven for you,
şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.
Reserved
Rezervat
(Reserved)
(Rezervat)
Reserved
Rezervate
Procedure for reserved geographical and geopolitical names
Procedură privind denumirile geografice şi geopolitice rezervate
These sittings are reserved for human rights!
Aceste şedinţe sunt rezervate drepturilor omului!
Article 77 Reserved contracts for certain services
Articolul 64 Liste oficiale ale operatorilor economici desemnați și certificarea de către organismele de drept public sau privat
Article 94 Reserved contracts for certain services
Articolul 55 Activități de achiziție centralizate și organisme centrale de achiziție
Reserved for possible future use in HS
Fabricare din cereale de la capitolul 10, altele decât orezul de la poziția 1006
Reserved for possible future use in HS
Cerere de control, a se expedia la
DE Unbound for activities reserved to Rechtsanwalt .
FR, IT, MT, RO, SI Neobligatoriu.
Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Eşti tu acea persoană care e mai mult calmă, rezervată, conservatoare?
Therefore, with this Spaniard, you must be polite but reserved.
De aceea, cu acest om, trebuie să fiţi politicoasă, dar rezervată.
Your rooms have been reserved by the Admiralty. Thank you.
Camerele au fost rezervate pentru amiralitate.
To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,
şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.
Reserved Shortcut
Scurtătură rezervată
Reserved contracts
Contracte rezervate
Reserved contracts
Contracte rezervate
Reserved capacities
Potențialul de producție contractată (capacitate)
Reserved, Scontelletti !
Rezervat, Sconcelletti !
Reserved contracts
Articolul 20
Reserved concessions
Secțiunea IV
Reserved 05E537
Rezervat 05E537
Non reserved
Nerezervate
Porphyry was rare and reserved for imperial use.
Porfirul era rar și rezervat pentru uzul imperial.
It reserved two seats for civil society representatives.
Două fotolii sunt rezervate reprezentanţilor societăţii civile.
God has reserved for infidels a despicable punishment
Dumnezeu a pregătit tăgăduitorilor o osândă umilitoare!
Five percent will be reserved for new entrants .
O proporție de cinci la sută va fi rezervată societăților nou intrate pe piață.
That section is reserved for the senators' friends.
Sectiunea aceea e rezervata pentru prietenii senatorilor.
Reserved for possible future use in the HS
Rezervat pentru o eventuală utilizare viitoare în SA
shall be reserved for wines originating in Switzerland
sunt rezervate vinurilor originare din Elveția

 

Related searches: Reserved Reserved Reserved Beef - Reserved For You - Is Reserved For You - You Reserved - Reserved To You - You Are Reserved - Are Reserved For You - You Are So Reserved - Advantages Reserved To You - To Be Reserved For You -