Translation of "provisions by those provisions which they would reasonably" to Serbian language:


  Dictionary English-Serbian

Provisions - translation : Reasonably - translation : They - translation : Those - translation : Which - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

These are provisions.
To je... Provizija!
Say, are all those provisions for a twohour trip?
To je sve za dvosatni let?
Those provisions would give minorities a pivotal even decisive role in any future government.
Te odredbe manjinama daju ključnu, pa čak i presudnu ulogu u svakoj budućoj vladi.
Now, as to provisions,
Sada, što se tice zaliha,
under the following provisions.
pod sledeæim uslovima.
Allies who would give him support, provisions and manpower.
Saveznici koji æe mu dati podršku, hranu i ljudstvo.
Macedonia to Amend Campaign Funding Provisions
Makedonija će izmeniti odredbe o finansiranju kampanja
The collaboration agreement has two main provisions.
Sporazum o saradnji ima dve glavne odredbe.
Then take your provisions and go away.
Provizija? Da. Uzmite tu proviziju i idite!
We gather processed fare and provisions offered by food companies and individuals.
Mi prikupljamo prerađenu hranu i namirnice koje nude prehrambene kompanije i pojedinci.
There is no other way to get provisions.
Francuski mediji koriste termin pillage .
Provisions for social benefits and allowances have increased by 27 , to 220m euros.
Izdvajanja za socijalnu pomoć povećana su za 27 odsto na 220 miliona evra.
Six years on, most Ohrid Accord provisions are met
Šest godina kasnije većina odredbi Ohridskog sporazuma ispunjena
Any attempts to supply provisions of inferior quality will be met by severe rebuke.
Svaki pokušaj dopremanja nekvalitetnih zaliha bice strogo osudjen.
The report laments legal provisions which it described as limiting press freedom and freedom of expression.
U izveštaju se kritikuju zakonske odredbe za koje se navodi da ograničavaju slobodu medija i slobodu izražavanja.
The legislation also includes provisions meant to discourage false advertising.
Zakon takođe sadrži odredbe kojima se obeshrabruje lažno oglašavanje.
We cannot, because we're waiting for provisions from the governor.
Ne možemo, èekamo guvernerove instrukcije.
And he owes me upwards of 200 pounds for provisions.
I duguje mi više od 200 funti za namirnice.
You will notify me each week when the provisions arrive.
Obavesticete me svake nedelje kada zalihe stignu.
Some elements of the law do enable competition, but there is no committee tasked with enforcing those provisions.
Neki elementi zakona omogućavaju konkurentnost, ali ne postoji odbor zadužen za sprovođenje tih odredbi.
This, despite OSCE warnings that the supplementary pension provisions were excessive and would heavily burden the budget.
To se odigralo uprkos upozorenjima OEBS a da su odredbe o dodatnim penzijama preterane i da će biti veliki teret za budžet.
The provisions of that agreement are reflected in the report prepared by the Police Reform Directorate.
Odredbe tog sporazuma uvršćene su u izveštaj koji je pripremila Direkcija za reformu policije.
At issue are provisions imposing severe penalties for various journalistic infractions.
Ono što je sporno jesu odredbe kojima se nameću oštre kazne za prekršaje novinara.
The immediate priority is to implement the trade provisions, he says.
Trenutni prioritet je implementacija trgovinskih propisa, kaže on.
Despite these provisions, new Prime Minister Mihai Razvan Ungureanu tempered expectations.
Uprkos tim odredbama, novi premijer Mihaj Razvan Ungureanu pokušava da ublaži očekivanja.
Stow the provisions away on board as soon as it's dark.
Utovari hranu i vodu èim se smraèi.
For the first time, it includes provisions for the northern Kosovo municipalities, headed by mayors not recognised by Pristina.
Nacrt budžeta prvi put uključuje odredbe za opštine na severu Kosova, na čijem su čelu gradonačelnici koje ne priznaje Priština.
They also urged authorities to scrap provisions introducing a mandatory unpaid leave of ten days a year.
Vlasti se takođe pozivaju da ukinu odredbu kojom se uvodi obavezno neplaćeno odsustvo od deset dana godišnje.
Ignoring those provisions would lead to the complete isolation of Serbs in their enclaves in central and southern Kosovo. Some 60 of the remaining 130,000 Kosovo Serbs live in those enclaves.
Ignorisanje tih odredbi dovelo bi do potpune izolacije Srba u njihovim enklavama u centralnom i južnom Kosovu, u kojima živi oko 60 odsto od preostalih 130.000 Srba.
In the past months, several provisions of the draft charter were disputed.
Proteklih meseci nekoliko odredbi iz nacrta povelje pokazalo se kao sporno.
The new law restores a series of provisions that were previously removed.
Novim zakonom se vraća niz odredbi koje su prethodno bile ukinute.
slow us down to a walk and make us carry double provisions.
Usporilo bi nas u hodu i morali bi poneti duplo više namirnica.
All provisions delivered to the fort are to be in prime condition.
Sve zalihe koje budu dopremljene u tvrdjavu, moraju biti u vrhunskom stanju.
The Greek side is especially opposed to the free trade provisions, over which it lacks the power of veto.
Grčka strana se posebno protivi odredbama koje se odnose na slobodnu trgovinu, a na koje ne može da uloži veto.
The court noted that the controversial provisions endangered the freedom of public speech.
Sud je istakao da kontroverzne odredbe ugrožavaju slobodu javnog govora.
It also called for deletion of all discriminatory provisions from the country's constitution.
Takođe je pozvala na brisanje svih diskriminatornih odredbi u ustavu zemlje.
Other jurisdictions may have similar copyright provisions protecting fair use or fair dealing.
Друге надлежности могу да имају сличне прописе о ауторским правима за заштиту поштеног коришћења или употребе.
Are the outfit and provisions ready 1 that were ordered in my name?
Jesu li oprema i namirnice koje sam naruèio na moje ime spremni.
Police will issue warnings and inform drivers of the new provisions until January 1st, after which violators will be penalised.
Policija će davati upozorenja i informisati vozače o novim odredbama do 1. januara, nakon čega će oni koji ih prekrše biti kažnjavani.
The Central Bank in which we stand this morning is immune from the provisions of the Freedom of Information Act.
Centralna banka u kojoj se jutros nalazimo je izuzeta od odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
On at least seven occasions, its provisions have been violated, sometimes by mutual agreement between the two constituent republics.
Njene odredbe prekršene su barem sedam puta, ponekad uzajamnim sporazumom dve republike članice.
If Bulgaria hopes to become a full fledged Schengen member by March 2011, it must implement some key provisions.
Ako se Bugarska nada da će postati punopravni član Šengena do marta 2011, onda mora da sprovede neke ključne propise.
Twenty three more laws are expected to be approved by the assembly, whose members say they are committed to implementing provisions of the Ahtisaari plan.
Očekuje se da će još 23 zakona biti usvojeno od strane skupštine, čiji su članovi saopštili da su posvećeni implementaciji odredbi Ahtisarijevog plana.
Those provisions remain unimplemented because of the potential for continued unrest in the Skopje area village of Aracinovo and the Lipkovo region.
Te odredbe i dalje nisu sprovedene zbog mogućnosti nastavka nereda u selu Aračinovo u okolini Skoplja i u regionu Lipkova.
To abolish RS is neither my decision, nor my goal, but those who wish to be protected by the Dayton Accords must honour all provisions of the agreement.
Ukidanje RS nije moja odluka niti moj cilj, ali oni koji žele da budu zaštićeni Dejtonskim sporazumom moraju poštovati sve odredbe tog sporazuma.

 

Related searches: Provisions By Those Provisions Which They Would Reasonably - Which Would Reasonably Suggest - Those Provisions Which - They Can't Reasonably - Would Reasonably Be Expected - Would Reasonably Have Agreed - Would Reasonably Expect - , That Reasonably Would Contradict - Would Reasonably - Would Not Reasonably Be Expected To -