Translation of "a draft" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Draft - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(b) where appropriate, a draft decision or a draft proposal
Taká správa obsahuje a) návrh uznesenia b) v prípade potreby návrh rozhodnutia alebo predbežný návrh c) dôvodovú správu obsahujúcu, kde je to vhodné, finančný výkaz.
Presentation of a draft Directive or draft Decision
Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia
a) Draft agenda
a) návrhu programu rokovania
a) Draft agenda
Návrhu programu
a) Draft agenda
návrhu programu rokovania
a) Draft agenda
návrhu programu rokovania,
A.1 Draft agenda
1.1 Návrhu programu rokovania
A.1 Draft agenda
A.1 Návrh programu rokovania
A.1 Draft agenda
A.1 Návrhu programu rokovania
A.1 Draft agenda
A.1 Návrhu programu schôdze
A.1 Draft agenda
Návrh programu schôdze
A.1 Draft agenda
Návrhu programu rokovania
I felt a draft.
A cítila som prievan.
There's a bloody draft.
Je tu prievan.
Draft Draft agendasagendas
n6vrhy programov
We don't have a draft.
Niekedy sú to len tzv. momenty, kedy si človek povie hups , ako ich nazval šéf jednej spoločnosti robotiky.
(b) a draft criteria proposal
(b) návrh kritérií
Final Final draft draft agendasagendas
konedndn6vrhy programov
(s) prepare a draft SIA, a preliminary rolling triennial work programme, the draft annual report and the draft annual budget for submission to the Governing Board
(s) pripravuje návrh SIP, predbežný priebežný trojročný pracovný program, návrh výročnej správy a návrh ročného rozpočtu, ktoré predloží správnej rade
A detailed draft programme is attached.
Podrobný návrh programu nájdete v prílohe.
a recommendation on the draft protocol.
odporúčanie k návrhu protokolu.
Any Member of the Board may request a vote on a draft warning or a draft recommendation at any time.
Každý člen rady môže kedykoľvek požiadať o hlasovanie o návrhu varovania alebo o návrhu odporúčania.
PRESENTATION OF A DRAFT DIRECTIVE OR DRAFT DECISION CONCERNING ACTIVE SUBSTANCES AND FINALISED REVIEW REPORT
PREDLOŽENIE NÁVRHU SMERNICE ALEBO NÁVRHU ROZHODNUTIA TÝKAJÚCICH SA ÚČINNÝCH LÁTOK A FINALIZOVANEJ SPRÁVY O PRESKÚMANÍ
draft amendments to the draft budget
ndwhy nazmenya doplnenia niivrhu rozpodtu
.on a Draft Roadmap towards establishing the
o návrhu plánu na vytvorenie
A draft agreement has been drawn up.
Vypracoval sa návrh dohody.
a draft of the measure being proposed.
predloha navrhovaného opatrenia.
a) Draft agenda (CESE 1275 2006 rev.
a) Návrh programu schôdze (R CESE 1275 2006 rev.
a) Draft agenda (R CESE 1429 2009)
a) Návrh programu rokovania (R CESE 1429 2009)
a) Draft agenda (R CESE 1483 2008)
a) Návrh programu rokovania (R CESE 1483 2008)
a) Draft agenda (R CESE 159 2007)
a) Návrh programu schôdze (R CESE 159 2007)
Also, a draft bill is being finalised.
Práve sa dokončuje aj návrh príslušného zákona.
I can't, we're in a thermal draft.
Nejde to, je tu prúdenie.
a motion for a resolution concerning the draft budget.
návrhu uznesenia týkajúceho sa návrhu rozpočtu.
Draft
Návrh

 

Related searches: Draft Draft Draft - Draft A Draft - Draft - First Draft - Draft Version - Bank Draft - Final Draft - Draft Report - Rough Draft - Draft Proposal -