Translation of "a suggestion" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

A suggestion - translation : Suggestion - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I have a suggestion.
Mám návrh.
Can I make a suggestion?
Môžem niečo navrhnúť?
If I may make a suggestion...
Hej, v nedeľu som vás nevidel v kostole.
Suggestion for a regional Placement Office
11.12. novembra 2003 Brusel, Belgicko
It is a very worthwhile suggestion.
Je to veľmi užitočný návrh.
Mr President, I have a suggestion.
Pán predsedajúci, mám návrh.
Suggestion List
Zoznam návrhov
Capital suggestion.
Skvelý nápad.
Posthypnotic suggestion.
Posthypnotické návrhy.
There's no suggestion of a relationship there.
Nie je tam žiaden náznak vzájomného vzťahu.
If I might make a suggestion, sir?
Ak by som mohol niečo navrhnúť, pane?
Madam President, here is a practical suggestion.
Pani predsedajúca, mám praktický návrh.
About this suggestion, you working for me.... it was your suggestion, not mine.
Pokiaľ ide o ten návrh pre mňa pracovať... Bol to váš návrh, nie môj.
I consider the suggestion a very valuable one, sir.
Považujem návrh veľmi cenný, pane.
It was a little suggestion I wanted to make.
Bol to malý návrh, ktorý som chcel predniesť.
Well, here's my suggestion.
Mám pre vás návrh.
Presently he got rather interested and suddenly made a suggestion.
V súčasnej dobe má skôr záujem a Zrazu sa návrh.
If I might make a suggestion, sir! It was Jeeves.
Ak by som mohol niečo navrhnúť, pane! Bolo to Jeeves.
I have a small suggestion to make we must simplify.
Mám jedno odporučenie musíme zjednodušovať.
What I've just told you is not a suggestion, Major.
To čo som vám práve povedal nie je návrh, major.
And for the thoughtful suggestion.
A tiež za návrh.
Oh. he's got another suggestion.
A, on má nový návrh.
I am making the suggestion!
Ja tu rozhodujem!
This was your suggestion for how not to create a burden.
Bol to váš návrh na zníženie zaťaženia.
She suggests a moratorium, and I will pass on this suggestion.
Pani poslankyňa navrhuje moratórium a ja tento návrh odovzdám ďalej.
You ask me, she gave the Sheriff a mighty sensible suggestion.
To ti poviem, šerifovi dala veľmi dobrú stopu.
The counsel is now making a veiled suggestion to the jury.
Advokát sa snaží, aby si porota urobila mylný názor.
Enable suggestion lists in written practice.
Povoliť zoznam nápovedy
But he did have one suggestion.
Mal však jeden návrh.
We are highly open to suggestion.
Sme otvorení podnetom.
An excellent suggestion, Captain Roberts, excellent.
Výborný návrh, kapitán Roberts, výborný.
l have just one small suggestion.
Mám len jeden malý návrh.
I'd be grateful for any suggestion.
Budem rád za každý návrh.
The president accepted your suggestion, and cabled the invitations for a meeting.
Prezident prijal váš návrh a telegrafoval vašu pozvánku na míting.
Use default directories for groups as suggestion
Použiť štandardné adresáre pre skupiny ako návrh

 

Related searches: Suggestion - Suggestion For - Make A Suggestion - Suggestion Box - My Suggestion - Your Suggestion - Suggestion Scheme - Appointment Suggestion - Serving Suggestion - Thank You For Your Suggestion -