Translation of "a city b city" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

City - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He dreamed of building a wonderful city, a city of light.
Chcel postaviť prekrásne mesto túžob, mesto slnka.
SANDOMIERZ a city
SANDOMIERZ mesto
It's a city...
Je tam mesto!
A very interesting city.
Veľmi zaujímavé mesto.
Definitely a city Indian.
Určite to bol mestský indián, Cooch.
Portland's a small city.
Portland je malé mesto.
What a magnificent city.
Aké nádherné mesto.
It's a mad city.
Bláznive mesto.
Or in a city.
Alebo v meste.
It's a cruel city.
Je to kruté mesto.
city
city
City
Mesto
City
Mesto
City
Mesto
City
Mesto
Soon we will expand from city to city.
Za krátko sa rozšírime po všetkých mestách.
Madrid, you wondrous city Madrid, you wondrous city
Madrid, ty úžasné mesto,
Here's a map of my city, New York City, showing inundation in red.
Tu je mapa môjho mesta, New York City, znázorňujúca záplavové územie červenou.
To get to a city a big city, so big they could never find you!
Do veľkého mesta veľkého mesta, tak veľkého, že ťa nikdy nenájdu!
For you have made a city into a heap, a fortified city into a ruin, a palace of strangers to be no city. It will never be built.
Lebo si obrátil mesto v hromadu rozvalín, ohradené mesto v zrúcaninu, paláce cudzozemcov, aby neboly mestom nebude viacej vystavené až na veky.
Not exactly a big city.
To nie je veľké mesto.
This is a frightened city.
Toto mesto žije v strachu.
This is a frightened city.
Toto mesto žije v strachu.
I'm just a city boy.
Som len chlapec z mesta.
A man in this city...
Jeden človek tu v meste...
the city Aachen south of the motorways A 4, A 544 and the Bundesstrasse B 1
mesto Aachen južne od diaľnic A4, A544 a od štátnej cesty B1
Gothenburg today is a prosperous and growing city. It is also a city facing serious problems.
Gothenburg je dnes prosperujúcim a rozvíjajúcim sa mestom, ktoré však má i závažné problémy.
Vatican City
Vatikán
The city
The city
Kansas City.
Kansas City.
CITY LIGHTS
SVETLÁ VEĽKOMESTA
City College.
Mestskú Univerzitu.
City folk!
Ach, títo mestskí ľudia!
WICKED CITY
MESTO ZLA
Vatican City
VatikánName
Kuwait City
Kuvajtworld. kgm
Baku city
Mesto Bakuazerbaijan. kgm
Ganja city
Mesto Ganjaazerbaijan. kgm
Lankaran city
Mesto Lankaranazerbaijan. kgm
Mingachevir city
Mesto Mingachevirazerbaijan. kgm
Naftalan city
Mesto Naftalanazerbaijan. kgm
Shaki city
Mesto Shakiazerbaijan. kgm
Sumqayit city
Mesto Sumqayitazerbaijan. kgm
Shusha city
Mesto Shushaazerbaijan. kgm
Khankendi city
Mesto Khankendiazerbaijan. kgm

 

Related searches: City Within The City - From City To City - City-city Concept - A-city, B-city - City - City Council - City Hall - City Center - Capital City - City Tax -