Translation of "activity emotions" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Activity - translation : Activity emotions - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Too much emotions.
Príliš veľa emócií.
Emotions have subsided.
Emócie opadli.
But fatherly emotions...
Lenže otcovské city...
Aren't those negative emotions, or destructive emotions, inherent to the nature of mind?
Nie sú tie negatívne emócie alebo deštruktívne emócie vlastné našej podstate mysle?
All emotions are beautiful.
Všetky emócie sú nádherné.
But if your dominant emotions
Ale ak vaše dominantné emócie
Because Saturn controls his emotions.
Pretože Saturn kontroluje emócie.
Darling. Express your feelings. Emotions.
Miláčik, vyjadri svoje pocity, city.
A lot of mixed emotions.
Veľa zmiešaných emócií.
Pull back on your emotions.
Kontroluj svoje emócie.
I'm not exactly comfortable with emotions.
Z emócií som nesvoj.
Music is the language of emotions.
Hudba je jazykom citov.
That does not hold for emotions.
To neplatí pre emócie.
Why do we show our emotions?
Prečo prejavujeme city?
Call them, if you wish, emotions!
Nikto tomu nemôže rozumieť, aký je to pocit!
Call them, if you wish, emotions
Ach to sú moje emócie...
I guess my emotions took over.
Asi ma premohli emócie.
And, eventually, we became interested in emotions.
A napokon sme sa zaoberali aj citmi.
I'm letting my emotions overcome my intellect.
Len som sa nechal ovládnuť citmi, namiesto rozumu.
Think of the emotions of this community!
Myslite na emócie tejto komunity!
In contrast with primitive emotions that we share with animals, higher emotions even have a separate area in the brain.
V porovnaní so základnými citmi, ktoré máme spoločné so zvieratami, vyššie city ovládajú v ľudskom mozgu oddelenú oblasť.
I mean, that's part of how emotions work.
Je to súčasť toho, ako emócie fungujú.
What are the emotions that can be measured?
Aké sú emócie, ktoré môžeme zmerať?
Now, when we have emotions, we show them.
Keď človek niečo cíti, zvyčajne svoje pocity prejaví.
We cannot selectively just numb the dark emotions.
Nemôžme si vybrať, že znecitlivieme iba nepríjemné emócie.
It is, then, a time for mixed emotions.
Rok sa pomaly chýli ku koncu a niekoľko základných otázok zostáva nevyriešených.
Mixed emotions during EESC Sub Committee Belfast visit
Zmiešané pocity počas návštevy podvýboru EHSV v Belfaste
You should show some control over your emotions.
Mal by si trocha vedieť ovládať svoje emócie.
It will record all her emotions for Control.
Zaznamená všetky jej pocity pre kontolu.
Do you believe that Hal has genuine emotions?
Veríte, že Hal má ozajstné emócie?
Well, he acts like he has genuine emotions.
Hmm, jedná celkom ako by ich mal.
Maybe we fight because our emotions are stronger
Možno sa hádame preto, lebo naše emócie sú silnejšie ako my.
I think you're being blinded by your emotions.
Neprepadajte emóciám...
Lau, don't let your emotions affect your work.
Lau, nedovoľte, aby emócie mali vplyv na vašu prácu.
Okay, there's no doubting the veracity of those emotions.
PM Okej, niet pochýb o pravosti jej emócií.
She sometimes lets her emotions run away with her.
Niekedy nechá svoje emócie vybuchnúť.
The men you're about to confront have no emotions.
Ľudia, ktorých stretneš po ceste nemajú žiadne city.
The emotions can flow from me to you and back.
Pocity môžu plávať odo mňa k Vám a späť.
And a lot of foolish human emotions. Right, Mr. Spock?
A množstvo bláznivých ľudských emócií.
Tracy, let's not rehash the coroner's report, let's talk emotions.
Tracy, toto necháme na koronera, tu sa rozprávame o emóciách.
Different experiences create different neural connections which bring about different emotions.
Rôzne skúsenosti vytvárajú rôzne neurónové siete a tie spôsobujú rôzne emócie.
But worse than that, you tried to play on my emotions.
Ale čo je horšie, snažil si sa hrať na moje city.
But in the areas controlling sensory awareness, thoughts and emotions... bang.
Ale oblasti riadiace zmysly vedomia, myšlienok a emócií fungujú.
He said we're social creatures, so we share the emotions of others.
Povedal, že sme tvory spoločenské, takže zdieľame pocity iných.
He said, Who wants to be weighed down by some nonsense emotions?
Kto by chcel aby ho zaťažovali nejaké nezmyselné emócie?

 

Related searches: Activity Emotions - Activity For Activity's Sake - Evoke Emotions - Mixed Emotions - Emotions Run High - Strong Emotions - Negative Emotions - Stir Emotions - Express Emotions - Positive Emotions -