Translation of "agency guidelines" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Agency - translation : Agency guidelines - translation : Guidelines - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Agency will implement the new legislation and guidelines concerning SMEs.
Agentúra zavedie nové právne predpisy a usmernenia, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov (MSP).
0 not implemented in this option G guidelines soft law L law Union Union agency responsible
0 v tejto možnosti nie je implementovaná, G usmernenia nezáväzné predpisy, PP právny predpis, Únia zodpovedná agentúra Únie
The Evaluation Agency performs external evaluations under the conditions determined in the guidelines for quality assurance and assessment of HEIs and academic staff, adopted by the Evaluation Agency in 2002.
Preto sa plánuje zlúčiť Akreditačnú radu a evalvačnú agentúru, aby vytvorili jeden orgán na zabezpečenie kvality na národnej úrovni.
Without guidelines to frame its powers, the Agency would simply be unable to issue binding individual decisions on market players.
Bez usmernení, ktoré by definovali právomoci agentúry, by agentúra jednoducho nebola schopná zabrániť jednotlivým rozhodnutiam aktérom na trhu.
In the exercise of its role of political supervision and policy making, the Council should issue guidelines to the Agency.
Pri vykonávaní svojej úlohy spojenej s politickým dohľadom a tvorením politiky by Rada mala vydať usmernenia pre agentúru.
(b) adopt strategic guidelines on the tasks of the Agency referred to in Article 12, and on its organization and functioning
b) prijíma strategické usmernenia pre úlohy agentúry uvedené v článku 12 a pre svoju organizáciu a fungovanie
19 countries use patient safety guidelines, in most cases developed at national level, by the health ministry or a dedicated agency.
19 krajín používa usmernenia pre bezpečnosť pacientov, ktoré vo väčšine prípadov vypracovalo na vnútroštátnej úrovni ministerstvo zdravotníctva alebo príslušná agentúra.
When adopting guidelines and decisions in relation to the work of the Agency, the Council should meet in Defence Ministers composition.
Pri prijímaní usmernení a rozhodnutí, ktoré sa týkajú činnosti agentúry, by Rada mala zasadať v zložení ministrov obrany.
One of the main tasks of the agency will be to develop a set of standards, procedures and guidelines on quality assurance.
V evalvačnom procese budú štandardným postupom návštevy na pracoviskách ako aj stretnutia, návštevy inštitúcií, pohovory a kontrola dokumentárnych záznamov.
On the contrary, the Agency needs guidelines to frame its powers so that it can take individual binding decisions on market players.
Naopak, agentúra potrebuje usmernenia, aby prispôsobila svoje právomoci tak, aby mohla prijímať nezávislé individuálne záväzné rozhodnutia o trhových subjektoch.
Agency Agency
0 Eur6pskej agennrry pre Zivotndprostredie prostredie
The Agency will implement a number of adopted guidelines relating to similar biological (biosimilar) medicinal products, and will consolidate procedures for generic medicines.
Agentúra zavedie viacero prijatých usmernení, ktoré sa týkajú podobných biologických (biopodobných) liekov a zjednotí postupy pre generické lieky.
3.5.3 The Committee endorses the good practice guidelines to be applied to the various bioenergy crops put forward by the European Environment Agency, including
3.5.3 EHSV schvaľuje usmernenia pre uplatňovanie osvedčených postupov pre rôzne bioenergetické plodiny, ktoré predstavila Európska environmentálna agentúra
Agency, European Chemicals agency, press
Afrika agentúra Spoločenstva, špecializovaná USEorgán alebo agentúra EÚ (1006) agentúra, Európska environmentálna (1006)
GUIDELINES
USMERNENIA
Guidelines
Usmernenia
GUIDELINES
USMERNENIA
After the selection procedure has taken place, the National Paying Agency signs a contract with the service providers following the guidelines of EU public procurement procedures.
Po uskutočnení výberu podpíše Národná platobná agentúra kontrakt s poskytovateľmi služieb na základe usmernení EÚ pre postupy verejného obstarávania.
61.11 Travel agency, tour operator agency
61.11 Cestovná agentúra, cestovná kancelária
That representative may refer the matter, through the Head of the Agency, to the Council with a view to issuing guidelines to the Steering Board, as appropriate.
Tento zástupca môže postúpiť vec prostredníctvom vedúceho agentúry Rade s cieľom vydať podľa potreby usmernenia pre riadiaci výbor.
3.4.3 The EESC believes the order of the draft strategic guidelines Community strategic guidelines, then national guidelines and lastly corresponding operational guidelines to be logical.
3.4.3 EHSV považuje poradie navrhovaných strategických orientačných programov za logické t.j. strategické orientačné programy Spoločenstva, po nich nasledujú národné orientačné programy a nakoniec zodpovedajúce operačné orientačné programy.
European Environment Agency European Agency for Reconstruction
Niektoré prípady sa týkajú dvoch alebo viacerých inštitúcií lebo orgánov
Design guidelines
Konštrukčné pokyny
Design guidelines
Pokyny pre konštrukciu
Employment Guidelines
Usmernenia o zamestnanosti
Employment Guidelines
Usmernenia politík zamestnanosti
Employment Guidelines
Usmernenia pre politiky zamestnanosti
Employment guidelines
Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov
Employment guidelines
Usmernenia pre zamestnanosť
Employment Guidelines
Usmernenia o zamestnanosti
RIS Guidelines
Usmernenia RIS
IMPLEMENTATION GUIDELINES
VYKONÁVACIE USMERNENIE
(uuuu) Support and increase of the exchange and secondment of border guards between Member States, in accordance with the guidelines and activities of the Agency in this area
podporu a nárast výmen a dočasných preložení príslušníkov pohraničných stráží medzi členskými štátmi, v súlade s usmerneniami a činnosťou Agentúry v tejto oblasti
In more general terms, guidelines are needed, precisely to have a strong Agency, in line with the position in the reports by Mr Chichester and Mr Vidal Quadras.
Vo všeobecnosti, sú nevyhnutné usmernenia s cieľom mať silnú agentúru v súlade s pozíciou, ktorá je prezentovaná v správach pána Chicestera a pána Vidal Quadrasa.
agency
agentúra
Agency
Orgán
Agency (
5 túry pre bezpečnosť letectva(
Executive agencies Education, Audiovisual and Culture Executive Agency European Research Council Executive Agency Executive Agency for Competitiveness and Innovation Executive Agency for the Public Health Programme Research Executive Agency Trans European Transport Network Executive Agency
Výkonné agentúry Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum Výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie Výkonná agentúra pre program verejného zdravia Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť Výkonná agentúra pre výskum Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru
Agency, Multilateral Investment Guaran agency, EU body or
afrických štátov agrolesníctvo agentúra Euratom, Zásobovacia afrických štátov, Únia USEUAS (7616 7621)
The third area is cooperation with Frontex, where the Slovenian Presidency, based on analysis of the Commission report, will prepare the guidelines for the future activities of that agency.
Treťou oblasťou je spolupráca s agentúrou Frontex, kde slovinské predsedníctvo, na základe analýzy Komisie, vypracuje smernice budúcich činností tejto agentúry.
The Agency shall operate under the authority and the political supervision of the Council, to which it shall provide regular reports and from which it shall receive regular guidelines.
Agentúra pôsobí pod vedením a politickým dohľadom Rady, ktorej podáva pravidelné správy a od ktorej prijíma pravidelné usmernenia.
Paediatric Dosing Guidelines
Odporúčania pre pediatrické dávkovanie
Paediatric Dosage Guidelines
Návod na pediatrické dávkovanie
Dosage modification guidelines
Znížte iba dávku
The WAAVP guidelines
V usmerneniach

 

Related searches: Agency Guidelines - Guidelines Of The Federal Environment Agency - Agency Debt And Agency Mortgage-backed Securities - Brand Guidelines - General Guidelines - Regulatory Guidelines - Policies And Guidelines - Design Guidelines - Guidelines For - Safety Guidelines -