Translation of "are being promoted" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Are being promoted - translation : Being - translation : Promoted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Other road safety devices are being developed and promoted.
Zároveň sa vyvíjajú a podporujú aj ďalšie zariadenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
7.1.5 Other ventures are also being promoted by a range of bodies.
7.1.5 Existujú aj iné skúsenosti, ktoré získali iné inštitúcie.
SPAIN de las Universidades), whose objectives are now being developed and promoted by ANECA.
ŠPANIELSKO ukazovatele použité v tomto procese sú rovnaké ako v akreditačnom procese a takisto majú tri etapy.
Mutations are being promoted and support is given to single crops, thereby destroying biodiversity.
Podporujú sa mutácie a jednotlivé plodiny, čím sa ničí biodiverzita.
Innovative actions, which are often promoted by our pilot projects, and preparatory actions are being implemented by the Commission.
Komisia implementuje inovatívne akcie, ktoré sú často podporované našimi pilotnými projektmi, a prípravné akcie.
4.5 A more ambitious form of cooperation is thus being promoted.
4.5 Podporí sa tak ambicióznejšia spolupráca.
4.6 A more ambitious form of cooperation is thus being promoted.
4.6 Podporí sa tak ambicióznejšia spolupráca.
Because offenders are no longer allowed to avoid detection and punishment, a culture of compliance is being promoted throughout the fisheries sector.
Pretože páchatelia sa už nemôžu vyhnúť odhaleniu a trestu, v rámci celého rybného hospodárstva sa presadzuje kultúra dodržiavania pravidiel.
Good, you are promoted to a 300koku samurai.
Dobre, menujem ťa samurajom s príjmom 300 koku.
Good presentation of information about the health benefits of the products being promoted, and about the way the foods are produced, is essential.
Dôležitá je dobrá prezentácia informácií o prínosoch propagovaných výrobkov pre zdravie a o spôsobe výroby potravín.
This is the policy being promoted by the UN Special Representative for Afghanistan, Kai Eide.
Túto politiku presadzuje osobitný predstaviteľ OSN pre Afganistan, pán Kai Eide.
The latter could include recourse to systems such SOLVIT, which is still not being sufficiently promoted.
Takýmto riešením by mohol byť návrat k systémom, ako napríklad SOLVIT, ktorý ešte stále nie je dostatočne spropagovaný.
With the development of water transport being promoted bythe European Union, European port capacity is destined toincrease.
Tento rozvoj so sebou prinesie problémypriestorovej konkurencie predovšetkým s ohľadom naochranu prírodných oblastí.
This is being promoted by OekoZenter Lëtzebuerg ASBL and Caritas Luxembourg within the limits of their financial possibilities.
Možnosť čerstvo uvarených jedál spoločne s využitím ekologických produktov v skutočnosti vyžaduje viac personálu v kuchyni.
In fact, what is being promoted is the imperialist US NATO ΕU plan for the 'New Middle East'.
V skutočnosti sa tu podporuje imperialistický plán USA NATO EÚ pre Nový Blízky východ .
The mobility of researchers between companies, universities and research centres is being promoted and the European patent system is being supported on the grounds of cost.
Mobilita výskumných pracovníkov medzi spoločnosťami, univerzitami a výskumnými strediskami a európsky patentový systém sa podporujú na základe nákladov.
economic competitiveness. One idea being promoted is to encourage the creation of centres of excellence in research and innovation.
S ohľadom na budúcnosť, zámerom Komisie je plne zapojiť najvzdialenejšie regióny do Lisabonskej stratégie a ešte viac podporovať ich ekonomickú konkurencieschopnosť.
LAG Garfagnana fined a series of area projects which are jointly promoted
MAS Garfagnana Ambiente e miestnych zdrojov.
You promoted me.
Vy ste ma povýšili.
Many institutions have introduced or are introducing the Diploma Supplement, whose use is being promoted extensively by student organisations, the government and the NUFFIC (as the Dutch ENIC NARIC).
Mnohé inštitúcie zaviedli alebo zavádzajú Dodatok k diplomu. Ich využitie intenzívne podporujú študentské organizácie, vláda a kancelária NUFFIC (holandský ENIC NARIC).
In addition to the current programmes and incentives, innovation will also be promoted through a series of initiatives which are currently being negotiated within the European Parliament and the Council.
Okrem prebiehajúcich programov a podnetov, inovácie budú šírené aj prostredníctvom série iniciatív, o ktorých sa v súčasnosti rokuje v rámci Európskeho parlamentu a Rady.
4.4.1 What are the applications for which biodegradable plastics deserve to be promoted?
4.4.1 Aké použitie biologicky rozložiteľných plastov by sa malo podporovať?
Finally, let me just touch upon the way in which cars are promoted.
Na záver mi dovoľte, aby som sa zmienil o spôsobe propagovania áut.
Investment in next generation fibre broadband network is being promoted, particularly through bringing new clarity to the industry on competition rules.
Podporujú sa investície do ďalšej generácie optických sietí so širokopásmovým pripojením, najmä ďalším objasnením pravidiel hospodárskej súťaže v tomto odvetví.
In brief a socially balanced perspective and development is certainly not being promoted in the EU, but is virtually being stalled while those rolling in money are being treated to more and more tax breaks and fattened up even more while those who already have little are having to dig ever deeper into their pockets.
V skratke sociálne vyvážené riešenia a rozvojové stratégie sa v EÚ určite nepodporujú, ba naopak, sú utlmované, kým tí, ktorí sa váľajú v peniazoch, dostávajú stále viac daňových úľav a sú ďalej vykrmovaní, kým tí, čo majú už aj tak málo, musia siahať ešte hlbšie do svojich vreciek.
3.3 The way that tourist services are currently being promoted and developed throughout the EU is not adequately coordinated and organised, which creates problems for ordinary people who wish to travel.
3.3 Podpore a rozvoju služieb cestovného ruchu v celej EÚ v súčasnej podobe chýba koordinácia a organizácia, čo prináša problémy pre občanov, ktorí chcú cestovať.
3.4 The way that tourist services are currently being promoted and developed throughout the EU is not adequately coordinated and organised, which creates problems for ordinary people who wish to travel.
3.4 Podpore a rozvoju služieb cestovného ruchu v celej EÚ v súčasnej podobe chýba koordinácia a organizácia, čo prináša problémy pre občanov, ktorí chcú cestovať.
This development is in line with the recommendation of the evaluator , while the organisation of more technical seminars is also being promoted .
Tento vývin je v súlade s odporúčaním hodnotiteľa a takisto sa podporuje myšlienka organizovať technickejšie zamerané semináre .
are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumventing any effective technological measures
sa ponúkajú, propagujú alebo predávajú na účely obchádzania akýchkoľvek účinných technologických opatrení
6.7 All modes of transport are needed and the interplay between them should be promoted.
6.7 Potrebné sú všetky spôsoby dopravy a malo by sa podporovať vzájomné prepojenie medzi nimi.
Are there examples of good practice in particular fisheries that should be promoted more widely?
Existujú v konkrétnom rybolove príklady osvedčených postupov, ktoré by sa mali podporiť v širšom rozsahu?
Are there examples of good practice in particular fisheries that should be promoted more widely?
Ako je možné v krátkodobom a strednodobom horizonte zlepšiť systémy zberu údajov na zabezpečenie ucelených informácií na účely presadzovania?
are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of any effective technological measures
Každá zmluvná strana zabezpečí primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva bez oprávnenia niektorú z týchto činností
Further guarantee that judges and prosecutors are promoted with adequate safeguards and through impartial procedures.
Lepšie zaručiť, aby služobný postup sudcov a prokurátorov prebiehal s primeranými zárukami a pomocou nestranných postupov.
6 Hence other things being equal the euro has promoted efficiency in the euro area , enhancing its ability to compete in the world markets .
6 Euro teda , za inak nezmenených podmienok , podporilo efektivitu v eurozóne a zvýšilo jej schopnosť konkurovať na svetových trhoch .

 

Related searches: Being Promoted - Are Being Promoted - Is Being Promoted - Being Promoted Through - Is Being Promoted To Vice President - Product Being Promoted - Project Is Being Promoted - Companies Are Being Vigorously Promoted - Of Being Promoted - Teamwork Is Being Promoted -