Translation of "clay particles" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Clay - translation : Clay particles - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Different sized mineral particles, such as sand, silt and clay, give soil its texture.
Osobitnú štruktúru dodávajú pôde rôzne veľké minerálne častice, akými sú napríklad piesok, naplavenina a hlina.
Miss Clay! Miss Clay!
Pani Caly!
Miss Clay! Miss Clay!
Pani Clay!
Clay
Oneskorenie
Clay?
V hline?
Miss Clay!
Pani Clay!
Miss Clay!
Počkajte!
Mrs. Clay.
Pani Clay.
Inspector Clay.
Inšpektor Clay.
Buy clay.
Jasne.
Clay pigeons.
Tá streľba na asfaltové holuby.
Fire clay
Pripravené mazacie oleje, v nádobách s objemom menším ako 5 l
Fire clay
Špecifikované alifatické uhľovodíkové rozpúšťadlá podľa vymedzenia v doplnkovej poznámke 1 písm. ij), neoznačené
Fire clay (excl. kaolin and other kaolinic clays and expanded clay)
Žiaruvzdorný íl (okrem kaolínu a ostatných kaolínových ílov a expandovaných ílov)
Mrs. Abigail Clay.
Pani Abigail Clay.
Clerk Mrs. Clay.
Pani Clay. Nedovožte im to.
Ah, that Clay.
Ach, Clay!
Ina clay Beckman.
Ina Clay Beckman.
Clay (Insoluble Inorganic)
Hlinka (nerozpustná anorganická látka)
Clay (insoluble inorganic)
Hlinka (nerozpustná anorganická látka)
A colloidal clay.
Koloidný íl.
Hectorite (clay mineral)
hektorit (ílový minerál)
Clays (excl. fire clay, kaolin and other kaolinic clays and expanded clay)
Íly (okrem žiaruvzdorného ílu, kaolínu a ostatných kaolínových ílov a expandovaných ílov)
This is Clay Hunt.
Toto je Clay Hunt.
Miss Clay, stop 'em!
Pani Clay, zastavte ich!
You be careful Clay.
Buďte opatrný, Clay.
Clay, Pete, come here.
Clay, Pete, poďte sem.
Particles
Častice
Particles
Stupne šedej
particles, discolouration, or other foreign particles are present.
nepriehľadné častice, ak došlo k zmene jeho farby alebo ak sú v ňom iné cudzorodé častice.
Director of Photography CLAY KEMPF
Hlavný kameraman Clay Kempf
You sure should, Miss Clay.
Mala ste, pani Clay.
Good morning, Mrs. Clay, Sarah.
Dobré ráno, pani Clay. Sára.
Can you model in clay?
Vieš modelovať z hliny?
Manufacture of structural clay products
Výroba výrobkov zo štruktúrovanej hliny
These are not particles, but they behave like particles.
Nie sú to častice, ale chovajú sa ako častice.
Like using clay animation or something.
Napríklad vyrobiť niečo z hliny a natočiť to alebo niečo také.
I wish you had, Miss Clay.
Priala by som si to, páni Clay.
I'm sure you would, Mrs. Clay.
Som si tým istý, pani Clay.
Mrs. Clay, you believe in God?
Veríte v boha, pani Clay.
And that takes care of Clay.
A aj tak bude zabezpečený.
Manure clay thick, manure sand thin
Trusová hlina hrubá, piesok tenký.
Size of particles
Veľkosť častíc
Number of particles
Počet kružníc
That is better, said John Clay serenely.
Vaša Výsosť na policajné stanice? To je lepšie, povedal John Hlina pokojne.

 

Related searches: Clay-clay - Clay Particles - Clay - Bentonite Clay - Clay Pot - Polymer Clay - Clay Soil - China Clay - Red Clay - Modelling Clay -