Translation of "continuing" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Continuing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And this is continuing and continuing and continuing.
A toto pokračuje a pokračuje.
Continuing relevance
Pretrvèvajÿci v znam
I'm continuing.
Pokračujem.
2.3 Continuing uncertainties?
2.3 Pretrvávanie neistôt?
SECTION III CONTINUING OBLIGATIONS
ODDIEL III PRETRVÁVAJÚCE ZÁVÄZKY
It continues. It's continuing
Pokračuje a pokračuje.
Approval of continuing airworthiness
schvaľovanie zachovania letovej spôsobilosti
USE continuing education (3206)
UF UF UF sky sektorkonzervárenský priemyselkonzervárnekonzervovanie dzieho mäsa (5611)
( 2421 ) training, continuing vocational
UF vojenská služba, dobrovoľná (0821)
USE continuing vocational train
UF zamestnanie na čiastkový úväzok
USE continuing education (3206)
USEpoštové poplatky (3226) profesor povinná džka navštevovania školy
USE continuing education (3206)
USEpovinná školská dochádzka (3211)povolanie v komunikáciách (3226)povolanie v spracovaní údajov (3236)požičovňa hračiek (3221) pôžička na štúdium
These abuses are continuing.
Tieto zneužívania naďalej pokračujú.
Status of continuing professional development
Status sústavného profesionálneho rozvoja
UFcommercial school vocational training, continuing
Použi vo všeobecnosti, nie vo vzťahu kidentifikovanému zdroju hluku.
I wish you continuing success.
Prajem vám veľa úspechov.
Instead there is continuing violence.
Namiesto toho pretrváva násilie.
Continuing involvement in transferred assets
Pokračujúca zainteresovanosť v prevedenom majetku
Continuing Involvement in Transferred Assets
Pokračujúca zainteresovanosť v prevedenom majetku
Before continuing, repeat the priming steps.
Predtým ako budete pokračovať, opakujte časť Prestrieknutie pera.
maintain continuing access to natural resources,
udržanie trvalého prístupu k prírodným zdrojom,
Status of continuing professional development 4.2.
Status sústavného profesionálneho rozvoja 4.2.
USE continuing education (3206) leather production
RT RT RT RT RT RT RT cenová stabilitacitlivý výrobokkomoditný trhmedzinárodná dohodaobchod podľa výrobkovpôvodný výrobokzákladný výrobok kompatibilita, počítačová USEsystémové prepojenie (3236)
Here's to our continuing fruitful cooperation!
Nech je naša spolupráca aj naďalej taká plodná!
Political arrests and repressions are continuing.
Politické zatknutia a utláčanie pokračujú.
The campaign is of course continuing.
Táto kampaň samozrejme pokračuje.
continuing to implement the SPS Agreement
zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi zmluvnými stranami v súvislosti opatreniami uvedenými v prílohe XVII k tejto dohode.
Continuing to modernise Georgian customs authorities
Táto spolupráca bude zahŕňať tieto činnosti
Continuing vigilance is needed in order to
Obozretnosť je aj naďalej nutná , aby sa doteraz dosiahnuté výsledky boja proti falšovaniu eura udržali a aby sa mohlo na nich ďalej stavať .
support to the projected continuing global recovery .
Predpoklady týkajúce sa medzinárodného prostredia Perspektíva vývoja svetového hospodárstva vykazuje od momentu svojho obratu z polovice roka 2009 výraznejšie známky zlepšenia .
Capitalism was continuing in a triumphant mode,
Oba systémy sa snažia robiť niečo, čo je v podstate nemožné večný rast ... Obidva raz zlyhajú, jeden zlyhá ako prvý.
and continuing to tie it to conditions.
naďalej sa bude viazať na podmienky
2.3.2 Continuing to invest in the future
2.3.2 Pokračovanie v investíciách do budúcnosti
Social cohesionis continuing to show a slowimprovement.
Sociálna kohézia pok.
The exploitation of young players is continuing.
Zneužívanie mladých hráčov neustále pokračuje.

 

Related searches: Continuing - Continuing Education - Continuing Operations - Continuing Obligations - Before Continuing - Continuing With - Is Continuing - Continuing Support - Continuing Success - Continuing Guarantee -