Translation of "default of debt" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Debt - translation :
Dlh

Default - translation : Default of debt - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Menej než tretina gréckeho národného dlhu je zabezpečená swapmi na úverové zlyhanie (CDS).
There is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap .
Pre každého emitenta referenčného dlhového nástroja , ktorý je podkladovým nástrojom pre swap na úverové zlyhanie , existuje jeden zaisťovací súbor .
From credit default swaps and collateralized debt obligations for consumer debt to complex derivative schemes used to mask the debt of entire countries such as the collusion of investment bank Goldman Sachs and Greece which nearly collapsed the entire European economy.
Od obchodov s kreditnými derivátmi a zaistenými dlhovými obligáciami spotrebiteľských dlhov až po komplexné derivátne schémy používané na zakrytie dlhov celých krajín, ako to bolo napríklad v prípade dohody medzi investičnou bankou Goldman Sachs a Gréckom, ktorá takmer spôsobila prepad európskej ekonomiky.
Buying credit default swaps without having a long position in underlying sovereign debt can be, economically speaking, equivalent to taking a short position on the underlying debt instrument.
Nákup swapov na úverové zlyhanie bez dlhej pozície podkladových štátnych dlhopisov môže byť, ekonomicky povedané, rovnocenné krátkej pozícii podkladového dlhového nástroja.
In this context, the Commission will examine closely the relevance of banning purely speculative naked sales of credit default swaps for sovereign debt.
V tejto súvislosti Komisia dôkladne preskúma význam zákazu čisto špekulatívnych nekrytých predajov úverových derivátov typu CDS pre štátne dlhopisy.
One of the instruments that most affected European economies and led to increased interest on sovereign debt was CDS (credit default swaps).
Jedným z nástrojov, ktoré najviac ovplyvnili európske hospodárstva a viedli k zvýšeniu úrokov vládnych dlhov, boli swapy na úverové zlyhanie (CDS).
3.3.2 Since the onset of the financial crisis, the term securitisation has been associated, by default, with sub prime mortgages in the US and the collateralised debt obligations and credit default swaps derived from them.
3.3.2 Od začiatku finančnej krízy sa pojem sekuritizácia zvyčajne spája s hypotékami nízkej kvality v USA a so záväzkami zabezpečenými dlhmi, ako aj so swapmi na kreditné zlyhanie, ktoré sa z nich odvodzujú.
I already said that we will examine closely the relevance of banning purely speculative 'naked' sales on credit default swaps on sovereign debt.
Ako som už povedal, dôsledne preskúmame význam zákazu čisto špekulatívnych nekrytých predajov úverových derivátov typu CDS pre štátne dlhopisy.
(Arbitration clause Reimbursement of amounts paid Default interest Default procedure)
Arbitrážna doložka Vrátenie preddavkov Úroky z omeškania Rozsudok pre zmeškanie
Definition of default
Definícia zlyhania
In particular, spreads on credit default swaps on Latin American sovereign debt widened, but remained at low levels by historical standards.
Rozšírili sa predovšetkým spready z omeškania pri úverových swapoch na štátny dlh latinskoamerických krajín, avšak podľa historických štandardov zostali na nízkych úrovniach.
The interest normally applicable to that type of debt is intended to make good the loss suffered by the creditor because of the debtor's delay in performing its obligation to pay off its debt, namely default interest.
Úroky, ktoré sú bežne aplikovateľné na tento typ úverov, úroky z omeškania, majú za cieľ vynahradiť utrpenú stratu veriteľa z dôvodu omeškania v plnení si záväzkov zo strany dlžníka.
Extending the existing charge for default risk in the trading book to capture losses short of issuer default , e.g. rating downgrades , to address the fact that recent losses on traded debt most of the time did not involve issuers actually defaulting .
zhoršenie ratingu , s cieľom reagovať na skutočnosť , že nedávne straty z obchodovaného dlhu väčšinou nevyplynuli zo skutočného zlyhania emitentov .
Extending the existing charge for default risk in the trading book to capture losses short of issuer default, e.g. rating downgrades, to address the fact that recent losses on traded debt most of the time did not involve issuers actually defaulting.
Existujúca kapitálová požiadavka na riziko zlyhania v obchodnej knihe sa rozšíri s cieľom zachytenia strát bez skutočného zlyhania emitenta, napr. zhoršenie ratingu, s cieľom reagovať na skutočnosť, že nedávne straty z obchodovaného dlhu väčšinou nevyplynuli zo skutočného zlyhania emitentov.
2.7 Credit Default Swaps (CDS) are derivative contracts tied to an underlying debt security such as corporate bonds and government (sovereign) bonds.
2.7 Swapy na úverové zlyhanie (CDS) sú derivátové kontrakty naviazané na podkladový dlhový cenný papier, ako sú firemné obligácie a štátne dlhopisy.
2.8 Credit Default Swaps (CDS) are derivative contracts tied to an underlying debt security such as corporate bonds and government (sovereign) bonds.
2.8 Swapy na úverové zlyhanie (CDS) sú derivátové kontrakty naviazané na podkladový dlhový cenný papier, ako sú firemné obligácie a štátne dlhopisy.
Default of an obligor
Zlyhanie dlžníka
Default.
Štandardné nastavenie.
Default
Názov
Default
Východzie
Default
Názov zoznamu skladieb
Default
Noun, the minimum value of an item
default
východzí
Default
Štandardne
default
štandardná
default
štandardné
Default
Štandardné
Default
ŠtandardnýName
Default
KDE štandard
Default
Štandardné
default
predvolený
Default
ŠtandardnýLabel for searching documentation in all subsections
Default
Štandardná
Default
Predvolená
Default
Herault
Default
Description
Default
Štandardná No shortcut defined
default
štandardná
Default
Štandardný
Default
Štandardnýcompact viewing mode
Default
Nastaviť štandard
Default
Východzí
Default
Štandardný
Default
Štandardná farba
Default
ŠtandardneTristate checkbox, yes

 

Related searches: Exposure At Default Default - Conversion And Default Default - Default And Loss Given Default - Debt Default - Default On Debt - Default On Its Debt - Sovereign Debt Default - Default Debt - Default On A Debt - Default Of Debt -