Translation of "develop an approach" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Approach - translation : Develop - translation : Develop an approach - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Develop partnerships based on an integrated approach
Rozvoj partnerstiev založený na integrovanom prístupe
Develop an integrated approach to freight corridor management, including track access charges.
Vyvinúť integrovaný prístup k riadeniu koridorov nákladnej dopravy vrátane poplatkov za prístup na trať.
Develop its new industrial policy approach.
Rozvíjasvoj obnovenýprístup k priemyselnej politike.
The AG should develop such a common approach.
Takýto spoločný prístup by mala pripraviť poradná skupina.
The approach chosen is to develop international corridors.
Prijatým riešením je rozvoj medzinárodných koridorov.
Member States generally do not explicitly develop an integrated lifecycle approach (LV, NL and the UK do).
Členské štáty vo všeobecnosti nerozvíjajú integrovaný celoživotný prístup (LV, NL a UK ho rozvíjajú).
Last but not least, it will be necessary to develop an EU approach to global governance reform.
Nesmieme tiež zabudnúť na potrebu rozvoja prístupu EÚ k reforme globálnej správy.
In that case, an approach simply has to be made in order to develop this dialogue appropriately.
V takom prípade je jednoducho potrebné nájsť primeraný prístup, ktorým bude možné takýto dialóg otvoriť.
Airport Capacity develop an approach to deal with future capacity problems including better integration with the railway network.
Kapacita letiska vyvinúť prístup na riešenie budúcich kapacitných problémov vrátane lepšej integrácie do železničnej siete.
develop an integrated approach to tourism, ensuring that the sector is taken into account in its other policies.
vytvoriť integrovaný prístup k cestovnému ruchu, pričom zabezpečí jeho zohľadnenie v iných politikách.
We have also discussed energy, energy policy goals and the need to develop an integrated approach to energy.
Diskutovali sme aj o energetike, cieľoch energetickej politiky a nutnosti zaujať k tejto problematike integrovaný prístup.
It is my view that Member States must develop an integrated and coherent approach to European migration policy.
Členské štáty musia podľa môjho názoru vytvoriť integrovaný a jednotný prístup k európskej migračnej politike.
all stakeholders continue to develop an approach that emphasises life long learning for individual older people, employers and communities
všetky zainteresované strany by mali naďalej pracovať na prístupe, ktorý zdôrazňuje celoživotné vzdelávanie pre jednotlivých starších ľudí, zamestnávateľov a komunity,
It is time for Europe to seize this opportunity and to develop an ambitious approach towards internet enhanced infrastructures.
Nastal čas, aby sa Európa chopila tejto príležitosti a vypracovala ambicióznu koncepciu zameranú na budovanie infraštruktúr zdokonalených prostredníctvom internetu.
We need an urgent EU approach to develop preventive policies and to identify and adapt the relevant financial instruments.
Potrebujeme naliehavý prístup EÚ, aby sme vyvinuli preventívne politiky a identifikovali a prispôsobili relevantné finančné nástroje.
Action 3 Develop a coherent approach to biomonitoring in Europe
Akcia 3 Vypracovať koherentnú metódu biomonitorovania v Európe
Develop a common methodological approach to encourage new stunning methods.
vyvinutie spoločného metodologického prístupu s cieľom podporiť nové metódy omračovania
develop a new urban rural partnership favouring an integrated regional approach and promoting parity of access to infrastructure and knowledge
rozvíjať nové partnerstvo medzi mestami a vidiekom podporou integrovaného prístupu na regionálnej úrovni a presadzovaním rovnosti prístupu k infraštruktúram a vedomostiam,
Develop an EU wide approach on the use of a harmonised methodology for classifying and reporting consumer complaints and enquiries.
Vypracovať prístup na úrovni EÚ pre používanie harmonizovanej metodiky klasifikácie a nahlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov.
Develop partnerships between cities, regions and the state, within the framework of an integrated and coherent approach to urban development.
Rozvíjať partnerstvá medzi mestami, regiónmi a štátom v rámci koherentného integrovaného prístupu rozvoja miest.
and a common approach to develop new working methods and competences
... a spoločným postupom pri vývoji nových pracovných metód a kvalifikácií
Regional Sea Conventions, however, represent an important platform for Member States' cooperation to develop and implement an ecosystem based approach to MPA designation and management.
Regionálne morské dohovory však predstavujú dôležitú platformu pre spoluprácu členských štátov pri príprave a uplatňovaní ekosystémového prístupu na označovanie a spravovanie chránených morských oblastí.
Enterprises must be given the flexibility to innovate and to develop an approach to CSR that is appropriate to their circumstances.
Podnikom musí byť poskytnutá flexibilita, aby mohli inovovať a rozvíjať prístup k SZP v súlade s ich špecifickými okolnosťami.
Moreover, an EU approach will provide the necessary economies of scale, to develop, implement, and foster the dissemination of innovative solutions.
Prístupom na úrovni EÚ sa okrem toho poskytnú potrebné úspory z rozsahu na vývoj, vykonanie a podporu šírenia inovačných riešení.
How can cohesion policy further develop an integrated and more flexible approach to development growth and jobs in this new context?
Ako môže kohézna politika ďalej rozvinúť integrovaný a flexibilnejší prístup k rozvoju rastu a pracovným miestam v tomto novom kontexte?
A consistent approach is required to develop necessary and cost effective capacities.
Na vybudovanie potrebných a nákladovo efektívnych kapacít sa vyžaduje konzistentný prístup.
Work is going on to develop these elements of this overall approach.
Prebiehajú práce na príprave týchto prvkov celkového prístupu.
3.2 The approach set out in the Communication represents an important opportunity to develop European marine and maritime research, in particular by
3.2 Prístup vysvetlený v oznámení predstavuje skutočnú príležitosť pre rozvoj európskeho morského a námorného výskumu, a to najmä vďaka
A comprehensive approach involving stakeholders at all levels is essential to develop an effective integration policy, as stated in The Hague Programme.
Ako sa uvádza v haagskom programe, pre rozvoj účinnej integračnej politiky je nevyhnutný komplexný prístup, ktorý zapája subjekty na všetkých úrovniach.
An inclusive approach
Inkluzívny prístup
AN INTEGRATED APPROACH
INTEGROVANÝ PRÍSTUP
An innovative approach?
Inovačný prístup?
Develop an European Interoperability Policy
rozvíjať európsku politiku interoperability,
Develop an innovation headline indicator
Vypracovať hlavný ukazovateľ pre inovácie
Develop a common approach on regularisation, including minimum requirements for early information sharing
vypracovať spoločný postup pre legalizáciu vrátane minimálnych požiadaviek na včasnú výmenu informácií,
However, that is no reason for failing to develop a common European approach.
To však nedáva dôvod na nerozvíjanie spoločného európskeho prístupu.
The Commissionwishesto develop an integrated approach covering all aspects of riskmanagement as part of an overarching strategy of adaptationto climate change, with a special focus on coastal regions.
20. máj by sa mal stať európskym námorným dňom. Od roku2009 sa týmto dňom bude začínať týždeň venovaný podujatiama udalostiam zameraným na zlepšenie vnímania námornýchodvetví a na oboznamovanie sa s osvedčenými spôsobmi.
Review experience gained from EU engagement with key humanitarian partners notably WFP and IFRC and develop options to develop this approach further.
vyhodnotí skúsenosti získané na základe spolupráce s kľúčovými humanitárnymi partnermi, predovšetkým so Svetovým potravinovým programom a Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, a vypracuje možnosti ďalšieho rozvoja tohto konceptu,
4.3 The EESC welcomes the serious attempt being made in the Baltic Sea Region Strategy to develop an integrated approach to macro regional cooperation.
4.3 EHSV víta seriózny pokus v rámci stratégie pre Pobaltie zameraný na rozvoj integrovaného prístupu k spolupráci na úrovni makroregiónov.
It may be desirable to develop a common approach to market design for enabling demand response to compete on an equal footing with generators.
Možno by bolo vhodné vypracovať spoločný prístup k tvorbe štruktúry trhu, ktorá umožní reakciu na strane spotreby ako rovnocennú konkurenciu výrobcom.
2.1.4 An innovative approach
2.1.4 Inovatívny prístup
An enhanced sectoral approach
Zlepšený odvetvový prístup
An integrated flexicurity approach
Integrovaný prístup flexiistoty
Towards an overall approach
Orientácia na globálny prístup
An area based approach
Oblastný prístup

 

Related searches: Develop An Argument - Developed - Developed Idea - Developed Model - Developed Relationship - Developed Technique - Developed Technology - Developer - Developing - Developing World