Translation of "developing world" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Developing - translation : Developing world - translation : World - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Developing world.
Svet sa neskladal svet sa skladal z tejto jednej množiny krajín tu, v ktorej mali veľké rodiny a krátky život. Rozvojový svet.
Developing world class research infrastructures
Rozvíjanie výskumných infraštruktúr svetovej úrovne
Developing new world class research infrastructures18
Rozvíjanie nových výskumných infraštruktúr svetovej úrovne18
It's the western world and it's the developing world, they say.
My sme západný svet a oni sú rozvojový svet, vravia.
In the developing world it's much lower.
V rozvojovom svete je to oveľa menej.
That's not only in the developing world.
A to nielen v rozvojových krajinách.
The developing world bug, trachoma, causes blindness.
Infekčný parazitický zápal spojiviek. Spôsobuje slepotu.
Developing world class research and educational establishments.
Rozvoj výskumných a vzdelávacích zariadení svetovej úrovne.
developing world class research and educational establishments
rozvoj výskumných a vzdelávacích zariadení svetovej úrovne,
There is no such thing as a Western world and developing world.
Neexistuje nič také ako západný svet a rozvojové krajiny .
But let me go to the developing world.
Prejdime ale do rozvojového sveta.
Look at this model for the developing world.
Pozrite sa na tento model v rozvojových krajinách.
Subject Climate change funding for the developing world
Vec Financovanie opatrení týkajúcich sa zmeny klímy v rozvojových krajinách
That has a consequence for the developing world.
To má dôsledky pre rozvojový svet.
And we have to have more concepts than just developing countries and developing world.
A musíme mať lepšiu predstavu než len rozvojové krajiny a rozvojový svet.
Further developing electronic infrastructures in Europe and the world
Ďalší rozvoj elektronických infraštruktúr v Európe a vo svete
developing countries striving to integrate into the world economy.
Finančná podpora EK takisto mnohým africkým krajinám umožnila napredovať v ich úsilí o zlepšenie spôsobu vládnutia.
We are the developing world that caused climate change.
My sme rozvojový svet, ktorý zapríčinil zmenu klímy.
In the developing world, the consequences are much worse.
V rozvojových krajinách sú následky oveľa horšie.
Emissions from the developing world are already starting to exceed those from the developed world.
Emisie z rozvojového sveta už začínajú prevyšovať tie z rozvinutého sveta.
In other words, to a large extent, hunger in the developing world can be rolled back by solutions in the developing world with our support.
Ak sa však EÚ odvráti od vysokokvalitnej výroby a vrhne sa späť ku kvantite za každú cenu , nevyriešia sa tým obavy tykajúce sa svetových dodavok potravín.
Developing world is a short life in a large family.
Rozvojový svet je krátky život vo veľkej rodine.
And all the developing world started to apply family planning.
A všetky rozvojové krajiny zaviedli plánované rodičovstvo.
They live in the emerging megacities of the developing world.
Žije v obrovských mestách rozvojového sveta.
You get new tools for people in the developing world.
Získate nové nástroje pre ľudí v rozvojových krajinách.
This has to be our approach to the developing world.
Toto musí byť náš prístup, pokiaľ ide o rozvojový svet.
Europe's doors would be opened wide to the developing world.
Dvere Európy by sa dokorán otvorili rozvojovému svetu.
Eleven million children die every year in the developing world.
Každý rok zomiera v rozvojových krajinách jedenásť miliónov detí.
We can help finance climate action in the developing world.
Môžeme pomôcť financovať opatrenia v oblasti boja proti zmene klímy v rozvojovom svete.
Think of what that could do in the developing world.
Predstavte si, čo by to mohlo znamenať pre rozvojové krajiny.
In the developing world, she said, they had two billion people.
A v rozvojových krajinách, povedala, boli dve miliardy ľudí.
On the other hand, cities of the developing world have to
Naproti tomu sa musia mestá
Europe is the largest importer of produce from the developing world.
Európa je najväčším dovozcom poľnohospodárskych plodín z rozvojového sveta.
The EU has never been a friend to the developing world.
EÚ nebola nikdy priateľom rozvojového sveta.
Instead, it has shifted from the developed world to developing countries.
Namiesto toho sa presunulo z rozvinutého sveta do rozvojových krajín.
In the developing world, 78 children per thousand die at birth.
V rozvojových krajinách zomiera pri narodení 78 detí z tisíc.
The links between developing countries and the developed world are complex.
Väzby rozvojových krajín na vyspelý svet sú komplexné.
All parts of the world have suffered because of this crisis, but the third world, the developing world, has suffered the most.
Pre krízu trpia všetky oblasti sveta, ale rozvojové krajiny tretieho sveta trpia najviac.
The developed world must act, but it must also help the developing world to decouple growth and emissions.
Rozvinutý svet musí konať, musí však aj pomáhať rozvojovým krajinám oddeliť rast a emisie.
Developing countries The EU gets 48 of its total imports from developing countries and 65 of its total agricultural imports come from the developing world.
Z celkového obchodu s tovarom, ktorý EÚ realizuje v celosvetovom meradle, predstavuje dovoz z najmenej rozvinutých krajín 1,5 a z krajín AKT (vrátane Južnej Afriky) 4,5 .
After 2020, developing country emissions will overtake those of the developed world.
Po roku 2020 emisie rozvojových krajín prevýšia emisie vyspelého sveta.
Do we have similar figures for the Third World and developing countries?
Máme podobné údaje pre krajiny tretieho sveta a rozvojové krajiny?
Is this a development model we should sell to the developing world?
Je toto model rozvoja, ktorý by sme mali predávať rozvojovému svetu?
We have close on a billion illiterate people in the developing world.
V rozvojových krajinách máme takmer miliardu negramotných ľudí.
This is very regrettable because, when the developed world shrinks, the developing world really takes the brunt of it.
Považujem to za veľmi poľutovaniahodné, pretože keď rozvinuté krajiny prechádzajú recesiou, rozvojové krajiny tým v skutočnosti utrpia ešte viac.

 

Related searches: Development - Developmental - Developmental Process - Developmental Stage - Deviant - Deviate - Deviation - Device - Devil