Translation of "deviant" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Deviant - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Deviant sex.
Deviantný sex.
Who says it was deviant?
Kto vraví, že bol deviantný?
Maternal abandonment causes serious deviant behaviour.
Keď ťa opustí matka, zapríčiní to úchylné správanie.
It can cause serious deviant behavior.
To môže vyvolať vážne poruchy chovania.
However, in some cases the attitudes attributed to the ethnic group are downright deviant and criminal.
V niektorých prípadoch sú však postoje pripisované etnickej skupine priamo abnormálne a kriminálne.
Second, the discipline requires that there be a form of deterrent mechanism in the event of deviant conduct.
Po druhé na zabezpečenie disciplíny je potrebné, aby existovala určitá forma odstrašujúceho mechanizmu pre prípad odchyľujúceho sa správania.
Amazingly, talking dirty about not having sex was the most sexually deviant act Samantha had participated in for months.
Napodiv, neslušná konverzácia o nesexovaní bola najúchylnejšou sexuálnou činnosťou akú Samantha vykonávala za posledné mesiace.
I always annoyed and irritated people with whistling, because, to be honest, my whistling is a kind of deviant behavior.
Pretože, aby som bol úprimný, moje pískanie je akýmsi druhom deviantného správania.
To be a hero, you have to learn to be a deviant, because you're always going against the conformity of the group.
Aby ste sa stali hrdinami, musíte sa naučiť byť iní, pretože vždy pôjdete proti konformite skupiny.
In some countries this also extends to antisocial and or deviant behaviour which may be dealt with under administrative or civil law.
V niektorých krajinách sa tento pojem používa tiež na označenie protispoločenského správania a alebo deviantného správania, ktoré podliehajú administratívnemu alebo občianskemu právu.
This is the only way in which mobility on the labour market will not generate socially excluded groups, whose behaviour becomes deviant sooner or later.
Je to jediný spôsob, ktorým mobilita na trhu práce nebude tvoriť sociálne vylúčené skupiny, ktorých správanie sa stane skôr či neskôr deviantným.
Online interactions with like minded individuals can substitute for an individual s physical community and create an online social environment in which deviant behaviour and violence are acceptable.
Online komunikácia s podobne zmýšľajúcimi jednotlivcami môže jednotlivcovi nahradiť fyzickú komunitu a vytvoriť na internete sociálne prostredie, v ktorom sa deviantné správanie a násilie akceptujú.
Most children are not yet prepared for this type of content and there is the risk that they will grow up to be psychologically disturbed, deviant adults.
Väčšina detí ešte nie je pripravená na tento druh obsahu a existuje riziko, že z nich vyrastú psychicky narušení, úchylní dospelí ľudia.
2.2 This combination of factors occurs to varying degrees throughout the EU, in societies which are prosperous but where social breakdown has lead to this kind of antisocial or deviant behaviour.
2.2 Celý tento súbor faktorov existuje vo väčšej či menšej miere vo všetkých krajinách Európskej únie, v spoločnostiach s vysokou životnou úrovňou, v ktorých však vznikajú deštrukčné elementy a nedostatok sociálnej súdržnosti, ktoré sú príčinou takéhoto protispoločenského a deviantného správania.
This is a sensitive area that impacts upon societal values regarding deviant behaviour related to gambling and also upon national traditions of directing the sums received from this market towards the financing of social works.
Ide o citlivú oblasť, ktorá má vplyv na spoločenské hodnoty v prípade, že ide o deviantné správanie súvisiace s hazardnými hrami, a tiež na národné tradície smerovania prostriedkov získaných z tohto trhu na financovanie sociálnych prác.

 

Related searches: Deviate - Deviation - Device - Devil - Devious - Devise - Devised Scheme - Devoid - Devolve - Devote