Translation of "diligence and care" to Slovak language:


  Dictionary English-Slovak

Care - translation : Diligence - translation : Diligence and care - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

act honestly, with due skill, care and diligence and fairly in conducting its activities
pri výkone svojich činností koná čestne, dostatočne kvalifikovane, starostlivo a usilovne
The AIFM shall ( a ) ( b ) act honestly , with due skill , care and diligence and fairly in conducting its activities
AIFS a ) b ) c ) pri výkone svojich činností koná čestne , dostatočne kvalifikovane , starostlivo a usilovne
diligence and punctuality
pracovitosti a dochvíľnosti
diligence and punctuality,
pracovitosti a dochvíľnosti
They should take utmost care to perform own analysis and conduct due diligence regarding their reliance on such credit ratings .
Mali by maximálne starostlivo vykonávať vlastnú analýzu , a ak sa spoliehajú na tieto úverové ratingy , postupovať s náležitou starostlivosťou .
acts with due skill, care and diligence, in the best interests of the UCITS it manages and the integrity of the market
koná s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou v najlepšom záujme PKIPCP, ktorý spravuje, a v záujme integrity trhu,
diligence
svedomitosť,
Due diligence
Náležitá previerka
Due diligence
vykonali náležitú previerku pred zahájením a v priebehu obchodného vzťahu
3.3.4 Customer due diligence and identification
3.3.4 Získavanie údajov od klientov a identifikácia
Customer due diligence
Povinná starostlivosť o zákazníka
Customer due diligence
Riadne preverenie klienta
Due diligence systems
Systémy povinnej starostlivosti
Enhanced customer due diligence
Zvýšená povinná starostlivosť o klienta
What is due diligence ?
Čo je povinná starostlivosť ?
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES
Oznamujúca finančná inštitúcia sa nesmie spoliehať na čestné vyhlásenie ani písomné dôkazy, ak oznamujúca finančná inštitúcia vie alebo má dôvod domnievať sa, že čestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy sú chybné alebo nespoľahlivé.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES
Na účely stanovenia, či je osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu sa oznamujúca finančná inštitúcia môže spoliehať na čestné vyhlásenie od držiteľa účtu alebo takejto ovládajúcej osoby.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES
Pri vykonávaní vyššie uvedených postupov hĺbkového preverovania sa uplatňujú ďalej uvedené dodatočné pravidlá
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES
Ak je ktorákoľvek z osôb ovládajúcich pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, potom sa takýto účet musí považovať za účet podliehajúci oznamovaniu.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES
A. Spoliehanie sa na čestné vyhlásenia a písomné dôkazy.
Importers have due diligence system
Neuplatňuje sa v prípade remeselníkov domácich výrobcov.
COMMON STANDARD ON REPORTING AND DUE DILIGENCE FOR FINANCIAL
SPOLOČNÝ ŠTANDARD OZNAMOVANIA A HĹBKOVÉHO PREVEROVANIA V PRÍPADE
He also advocates that audits of EU spending be carried out with the greatest care and diligence, as there is no justification for the misuse or abuse of citizens money.
Zasadzuje sa aj za to, aby sa audity výdavkov EÚ vykonávali s čo najväčšou obozretnosťou a starostlivosťou, pretože neexistuje žiadne odôvodnenie pre nesprávne využívanie alebo zneužívanie peňazí občanov.
SECTION 2 SIMPLIFIED CUSTOMER DUE DILIGENCE
ODDIEL 2 ZJEDNODUŠENÁ POVINNÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
SECTION 3 ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE
ODDIEL 3 ZVÝŠENÁ POVINNÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
Due diligence requirements for institutional investors
Požiadavky na náležitú starostlivosť pre inštitucionálnych investorov
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu medzi novými účtami fyzických osôb sa uplatňujú ďalej uvedené postupy.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu medzi existujúcimi účtami subjektov sa uplatňujú ďalej uvedené postupy.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
V prípade nových účtov subjektov musí oznamujúca finančná inštitúcia uplatniť ďalej uvedené postupy preverovania, aby stanovila, či je držiteľom účtu jedna alebo viacero osôb podliehajúcich oznamovaniu alebo pasívne nefinančné subjekty s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS
D. Preverovanie existujúcich účtov fyzických osôb s vysokou hodnotou sa musí dokončiť do jedného roka od nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu podpísaného 27. mája 2015.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
Ak v súvislosti s existujúcim účtom subjektu nastane zmena okolností, na základe ktorých oznamujúca finančná inštitúcia zistí alebo má dôvod sa domnievať, že čestné vyhlásenie alebo iná dokumentácia súvisiaca s účtom sú chybné alebo nespoľahlivé, musí oznamujúca finančná inštitúcia opätovne stanoviť stav účtu v súlade s postupmi uvedenými v odseku D.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING INDIVIDUAL ACCOUNTS
55 (Lichtenštajnská zbierka zákonov z roku 2002 č. 55).
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS
Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná zaviesť postupy, ktorými zabezpečí, že manažér pre styk s klientmi zistí akúkoľvek zmenu okolností účtu.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
Preverovanie existujúcich účtov subjektov s celkovým zostatkom alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru 2015 presahuje sumu denominovanú v domácej mene každého členského štátu alebo Lichtenštajnska a zodpovedajúcu sume 250000 USD, sa musí dokončiť do 31. decembra 2017.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING INDIVIDUAL ACCOUNTS
ODDIEL III
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu medzi novými účtami subjektov sa uplatňujú ďalej uvedené postupy.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS
ODDIEL IV
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS
HĹBKOVÉ PREVEROVANIE V PRÍPADE NOVÝCH ÚČTOV FYZICKÝCH OSÔB
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
čestné vyhlásenie držiteľa účtu alebo takej ovládajúcej osoby o jurisdikcii (jurisdikciách) (t. j. členskom štáte, Lichtenštajnsku alebo iných jurisdikciách), v ktorej má ovládajúca osoba bydlisko alebo sídlo na daňové účely.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
A. Postupy preverovania na identifikovanie účtov subjektov, v súvislosti s ktorými sa vyžaduje oznamovanie.
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS
E. Každý existujúci účet fyzickej osoby, ktorý bol na základe tohto oddielu identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu, sa musí považovať za účet podliehajúci oznamovaniu vo všetkých nasledujúcich rokoch, pokiaľ držiteľ účtu neprestane byť osobou podliehajúcou oznamovaniu.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS
Ak v súvislosti s existujúcim účtom subjektu nastane zmena okolností, na základe ktorých oznamujúca finančná inštitúcia zistí alebo má dôvod sa domnievať, že čestné vyhlásenie alebo iná dokumentácia súvisiaca s účtom sú chybné alebo nespoľahlivé, musí oznamujúca finančná inštitúcia opätovne stanoviť stav účtu v súlade s postupmi uvedenými v odseku D.
Complementary Reporting and Due Diligence rules for financial account information
Doplnkové pravidlá týkajúce sa oznamovania a hĺbkového preverovania v prípade informácií o finančných účtoch
Complementary Reporting and Due Diligence rules for financial account information
Vo vzťahu k novým účtom subjektov, na účely stanovenia toho, či je osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, sa oznamujúca finančná inštitúcia môže spoliehať len na čestné vyhlásenie od držiteľa účtu alebo ovládajúcej osoby.
Complementary Reporting and Due Diligence rules for financial account information
Zmena okolností zahŕňa akúkoľvek zmenu, ktorá vedie k doplneniu informácií, ktoré sú relevantné v súvislosti s postavením osoby alebo sú iným spôsobom v rozpore s jej postavením.

 

Related searches: Care And Diligence - Due Care And Diligence - Skill, Care And Diligence - Diligence And Care - With Due Care And Diligence - Due Skill, Care And Diligence - Care, Skill And Diligence - Reasonable Skill, Care And Diligence - All Due Skill, Care And Diligence - Due Diligence And Care -